Taken CLB inschrijvingsrecht

De CLB's hebben in het verleden steeds een belangrijke rol gespeeld inzake leerplicht en leerrecht. In het decreet gelijke onderwijskansen wordt daar nu ook het inschrijvingsrecht aan toegevoegd. Voor de CLB's is in dit nieuwe beleid dan ook een belangrijke begeleidende, bemiddelende, maar ook een beleidsvoorbereidende functie weggelegd.

Wat deze krachtlijnen specifiek voor lerenden inhouden, kunt u lezen in de brochure voor ouders en lerenden.
 

De CLB's hebben volgende taken inzake inschrijvingsrecht:


Weigering

(Decreet GOK I Artikel III.6-7.)

Elke leerling heeft vanaf het schooljaar 2003-2004 een recht op inschrijving in de school, gekozen door zijn ouders. Is de leerling 12 jaar of ouder, dan gebeurt de schoolkeuze in samenspraak met de leerling.

De inrichtende macht van de school kan de leerling enkel weigeren indien:

  1. deze niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;
  2. elke bijkomende inschrijving in de school de veiligheid van de leerlingen in het gedrang brengt;
  3. de leerling in deze school in de twee vorige schooljaren definitief werd uitgesloten.

Taken van een CLB: een CLB-medewerker kan bij inbreuk op deze regels optreden in naam van het kind.

 

Lokale overlegplatform (LOP)

Om in het werkingsgebied de leerlingenrechten op een permanente en deskundige manier te garanderen, werden de LOP's opgericht. De taken van het LOP situeren zich in hoofdzaak in

  • de plaatsing van leerlingen;
  • het ontwikkelen van instrumenten om een degelijk kansenbeleid te kunnen voeren;
  • en het maken van afspraken met de verschillende instanties om dit alles in goede banen te leiden.

De CLB's zetelen in het LOP verantwoordelijk voor hun werkingsgebied.
De samenstelling en werking worden verder toegelicht in het besluit van de Vlaamse regering betreffende de lokale overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen.

Opmerkingen

  • De deelname aan en het samenwerken binnen een lokaal overlegplatform is sinds 1 januari 2003 een financierings- en subsidiëringsvoorwaarde voor CLB's. De correcte samenwerking binnen een lokaal overlegplatform wordt expliciet in de financierings- of subsidiëringsvoorwaarden opgenomen. CLB's die zich hieraan zouden onttrekken kan de financiering of subsidiëring geheel of gedeeltelijk ingehouden worden.
  • De voorzitters van de LOP's kunnen geen personeelsleden van een centrum voor leerlingenbegeleiding zijn.Commissie inzake leerlingenrechten

De Commissie inzake leerlingenrechten heeft twee afgelijnde taken.

  1. Enerzijds kan u als ouder bij deze Commissie terecht indien u een weigering tot inschrijving van uw kind betwist en een klacht wil indienen. De leden van de Commissie zullen zich op dat ogenblik buigen over uw dossier en een eindoordeel uitspreken.
  2. Anderzijds zal de Commissie inzake leerlingenrechten een oordeel vellen in doorverwijzingsdossiers, indien het lokaal overlegplatform er niet in geslaagd is binnen de afgesproken termijn een oplossing te vinden.

Het lidmaatschap van de Commissie is onverenigbaar met een CLB-functie.

Indien u contact wil opnemen met commissie kun je op de website terecht.

Meer info omtrent de samenstelling en bevoegdheden van de commissie vind je in het Decreet gelijke onderwijskansen I

 

Samenwerking tussen CLB - school

Het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in secundaire scholen wordt ondersteund door het CLB.

 

Inhoud

Een school die aanvullende lestijden of extra uren-leraar krijgt, werkt in het eerste trimester van het eerste schooljaar een gelijkekansenbeleid uit. De scholen betrekken in het ontwikkelen en realiseren van de doelstellingen het centrum voor leerlingenbegeleiding waardoor zij worden begeleid.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van deze thema's en de samenwerking: zie bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon secundair onderwijs.

 

Omkadering

De Vlaamse regering voorziet voor de schooljaren 2002-2003, 2003-2004 en 2004-2005 naast de extra uren-leraar nog in een extra begeleiding om de scholen en de centra voor leerlingenbegeleiding te ondersteunen bij de uitvoering van een geïntegreerd ondersteuningsaanbod voor de leerlingen, zoals hierboven bedoeld.

De Vlaamse regering verleend daartoe verlof of een terbeschikkingstelling aan personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en de gesubsidieerde onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding