Rechten en plichten van school en CLB

Plichten

 • De school heeft de plicht om haar volledige medewerking te verlenen aan de organisatie en de uitvoering van de consulten, de profylactische maatregelen en het vaccinatiebeleid en aan de begeleidingsinitiatieven van het centrum inzake leerplichtcontrole.
   
 • De school heeft de plicht om de ouders, de leerlingen en haar personeel te informeren over het centrum waarmee ze samenwerkt.
   
 • Het centrum heeft de plicht om de school deskundige ondersteuning te geven.
   
 • Het centrum heeft de plicht om het pedagogisch project van de school te respecteren.
   
 • Het centrum heeft de plicht om met de schoolorganisatie rekening te houden.
   
 • Het centrum heeft de plicht om in de scholen met preferentiegroepen optimaal aanwezig te zijn.


Rechten

 • De school heeft recht op begeleiding door het centrum.Het centrum heeft het recht om in overleg met de school, in en via de school vrij informatie te verspreiden over zijn werking aan leerlingen, ouders en schoolpersoneel.
   
 • Het centrum heeft het recht om in de school besprekingen en overleg over de leerlingen, leerlingenbegeleiding, zorgverbreding en preventieve acties of projecten die betrekking hebben op het begeleidingsaanbod bij te wonen.
   
 • Het centrum heeft recht om op de school aanwezig te zijn.
   
 • Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.