OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende het omrekeningspercentage en het puntengewicht voor de vaststelling van het werkingsbudget basisonderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    07 JULI 1998
  • publicatiedatum
    B.S.22/08/1998
  • datum laatste wijziging
    02/04/2009

COORDINATIE

B.Vl.R. 16-6-2000 - B.S. 16-12-2000

B.Vl.R. 24-9-2004 - B.S. 9-12-2004

B.Vl.R. 16-5-2008 - B.S. 4-9-2008

opgeheven door B.Vl.R. 6-2-2009 - B.S. 2-4-2009

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid op de artikelen 79, § 3, tweede lid, en 85, § 1;

Gelet op het protocol nr. 286 van 24 maart 1998 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van het Sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 67 van 24 maart 1998 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in het overkoepelend onderhandelingscomité gesubsidieerd vrij onderwijs;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 februari 1998;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 7 april 1998, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 4 juni 1998 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken,

Besluit :

Artikel 1.

Het percentage waarmee het aantal regelmatige leerlingen in het kleuteronderwijs, zoals bepaald in artikel 79, § 3, tweede lid van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 gewogen wordt voor de vaststelling van het werkingsbudget wordt als volgt vastgelegd :

1° Voor het gewoon kleuteronderwijs : 88,48 %;

2° Voor het buitengewoon kleuteronderwijs : 94,50 %.

Art. 2.

Het puntengewicht per leerling, bedoeld in artikel 85, § 1, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wordt als volgt vastgesteld :

1° Voor het gewoon basisonderwijs :

Kleuteronderwijs : 6 punten;

Lager onderwijs : 8 punten;

2° Voor het buitengewoon basisonderwijs :

Kleuteronderwijs :

type 2, 3, 5, 6, 7 : 9 punten;

type 4 : 11 punten;

Lager onderwijs :

type 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 : 13 punten;

type 4 : 15 punten.

[Art. 2bis.

[[Het puntengewicht voor het geïntegreerd basisonderwijs, wordt als volgt vastgesteld :

Type

Aard van de handicap

Aard van de integratie

Niveau

Puntengewicht

1

Gedeeltelijk en permanent

Lager en secundair onderwijs

1,1

1

Volledig en permanent

Lager en secundair onderwijs

1,1

2

Gedeeltelijk en permanent

Kleuteronderwijs

1,1

2

Volledig en permanent

Kleuteronderwijs

1,1

3

Normaal begaafd

Gedeeltelijk en permanent

Lager en secundair onderwijs

1,1

3

Normaal begaafd

Volledig en permanent

Lager, secundair en hoger onderwijs

4,4

3

Licht mentaal

Gedeeltelijk en permanent

Lager en secundair onderwijs

1,1

3

Licht mentaal

Volledig en permanent

Lager en secundair onderwijs

1,1

3

Matig of ernstig mentaal

Gedeeltelijk en permanent

Kleuteronderwijs

1,1

3

Matig of ernstig mentaal

Volledig en permanent

Kleuteronderwijs

1,1

4

Normaal begaafd met matige lichamelijke handicap

Gedeeltelijk en permanent

Kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs

1,1

4

Normaal begaafd met matige lichamelijke handicap

Volledig en permanent

Kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs

5,5

4

Normaal begaafd met ernstige lichamelijke handicap

Gedeeltelijk en permanent

Kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs

1,1

4

Normaal begaafd met ernstige lichamelijke handicap

Volledig en permanent

Kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs

5,5

4

Licht mentaal

Gedeeltelijk en permanent

Lager en secundair onderwijs

1,1

4

Licht mentaal

Volledig en permanent

Lager en secundair onderwijs

1,1

4

Matig of ernstig mentaal

Gedeeltelijk en permanent

Kleuteronderwijs

1,1

4

Matig of ernstig mentaal

Volledig en permanent

Kleuteronderwijs

1,1

6

Normaal begaafd met matige visuele handicap

Gedeeltelijk en permanent

Kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs

1,1

6

Normaal begaafd met matige visuele handicap

Volledig en permanent

Kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs

8,8

6

Normaal begaafd met ernstige visuele handicap

Gedeeltelijk en permanent

Kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs

1,1

6

Normaal begaafd met ernstige visuele handicap

Volledig en permanent

Kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs

8,8

6

Licht mentaal

Gedeeltelijk en permanent

Lager en secundair onderwijs

1,1

6

Licht mentaal

Volledig en permanent

Lager en secundair onderwijs

1,1

6

Matig of ernstig mentaal

Gedeeltelijk en permanent

Kleuteronderwijs

1,1

6

Matig of ernstig mentaal

Volledig en permanent

Kleuteronderwijs

1,1

7

Normaal begaafd met matige auditieve handicap

Gedeeltelijk en permanent

Kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs

1,1

7

Normaal begaafd met matige auditieve handicap

Volledig en permanent

Kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs

5,5

7

Normaal begaafd met ernstige auditieve handicap

Gedeeltelijk en permanent

Kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs

1,1

7

Normaal begaafd met ernstige auditieve handicap

Volledig en permanent

Kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs

5,5

7

Licht mentaal

Gedeeltelijk en permanent

Lager en secundair onderwijs

1,1

7

Licht mentaal

Volledig en permanent

Lager en secundair onderwijs

1,1

7

Matig of ernstig mentaal

Gedeeltelijk en permanent

Kleuteronderwijs

1,1

7

Matig of ernstig mentaal

Volledig en permanent

Kleuteronderwijs

1,1

8

Gedeeltelijk en permanent

Lager onderwijs

1,1

8

Volledig en permanent

Lager onderwijs

1,1 ]] ]

B.Vl.R. 16-6-2000; [[ ]] B.Vl.R.24-9-2004

[Art. 2ter.

Voor de toepassing van artikel 86, § 5, van het decreet is het gemiddeld aantal onderwijsdagen per kind gelijk aan 10.]

B.Vl.R.16-5-2008

Art. 3.

§ 1. Het besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1991 tot vaststelling van het puntengewicht per leerling, student of interne, bedoeld in artikel 3, § 2, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, wordt opgeheven voor het basisonderwijs.

§ 2. Het besluit van de Vlaamse regering van 22 juni 1994 tot uitvoering van artikel 2, § 1, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, vaststelling van de wegingspercentages in het gewoon- en buitengewoon kleuteronderwijs wordt opgeheven.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 5.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1997.