OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende oprichting van een tijdelijke stuurgroep ter ondersteuning van de PMS-centra en de MST-equipes bij hun omvorming tot centra voor leerlingenbegeleiding.

  • goedkeuringsdatum
    18 DECEMBER 1998
  • publicatiedatum
    B.S.19/02/1999
  • datum laatste wijziging
    03/09/2009

COORDINATIE

B.Vl.R. 14-12-2001 - B.S. 23-3-2002

opgeheven door B.Vl.R. 3-7-2009 - B.S. 3-9-2009

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op de artikelen 199 tot 204;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 15 december 1998;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat overeenkomstig het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding vanaf 1 januari 1999 tot en met 31 augustus 2003 een tijdelijke stuurgroep wordt ingesteld;

Overwegende dat voor een tijdige implementatie van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding het onontbeerlijk is dat de tijdelijke stuurgroep vanaf 1 januari 1999 met haar werkzaamheden kan starten;

Op voorstel van de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, en van de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ten einde de omvorming van PMS-centra en MST-equipes tot centra voor leerlingenbegeleiding vanaf 1 januari 1999 te ondersteunen wordt een tijdelijke stuurgroep opgericht.

Art. 2.

§ 1. De voorzitter van de tijdelijke stuurgroep is de minister, bevoegd voor het onderwijs. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een ambtenaar van het departement Onderwijs.

§ 2. De vice-voorzitter van de tijdelijke stuurgroep is de minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een ambtenaar van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Art. 3.

§ 1. De tijdelijke stuurgroep is samengesteld uit [een aantal personeelsleden die samen 15 voltijdse equivalenten vertegenwoordigen en] die na voordracht gezamenlijk aangeduid worden door de minster bevoegd voor het onderwijs en de minister bevoegd voor het gezondheidsbeleid.

§ 2. Voor de officiële centra worden zes voltijdse[equivalenten] gezamenlijk voorgedragen door [...] het Gemeenschapsonderwijs, het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap en [het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen].

De voorgedragen personeelsleden hebben een totaal omkaderingsgewicht, bedoeld in artikel 77 van het decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding van 1 december 1998 van maximum 7,2.

[ De personeelsleden afkomstig uit de centra voor leerlingenbegeleiding van het Gemeenschapsonderwijs vertegenwoordigen samen ten minste 4,5 en ten hoogste 5 omkaderingsgewichten. De overige personeelsleden zijn afkomstig uit de gesubsidieerde officiële centra voor leerlingenbegeleiding.]

In de gezamenlijke voordracht wordt ook aangeduid welke twee personeelsleden worden voorgesteld om deel uit te maken van de stuurgroep, bedoeld in artikel 200, § 1, 3°, van het decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding van 1 december 1998.

§ 3. Voor de gesubsidieerde vrije centra worden negen voltijdse [equivalenten] gezamenlijk voorgedragen door het Vlaams Secretariaat voor Katholiek Onderwijs [en de Vrije-CLB-Koepel]. De voorgedragen personeelsleden hebben een totaal omkaderingsgewicht, bedoeld in artikel 77 van het decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding van 1 december 1998 van maximum 10,8.

Deze personeelsleden behoren [...] tot een gesubsidieerd vrij [centrum voor leerlingenbegeleiding].

In de gezamenlijke voordracht wordt ook aangeduid welke drie personeelsleden worden voorgesteld om deel uit te maken van de stuurgroep, bedoeld in artikel 200, § 1, 3°, van hetzelfde decreet.

B.Vl.R.14-12-2001

Art. 4.

[...]

B.Vl.R.14-12-2001

Art. 5.

[De 5 leden van de stuurgroep bedoeld in artikel 200, § 1, 3°, van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding dienen te worden voorgedragen voor een voltijdse tewerkstelling bij deze stuurgroep.

De aanvullende leden van de stuurgroep bedoeld in artikel 202, § 1, van hetzelfde decreet, kunnen hetzij voltijds, hetzij deeltijds worden voorgedragen.

De leden van de stuurgroep bedoeld in het eerste en het tweede lid, komen in aanmerking voor toepassing van artikel 76 van hetzelfde decreet, zonder dat dit mag leiden tot een overschrijding van de omkaderingsgewichten bedoeld in artikel 3 van dit besluit. De beslissing tot het toekennen van een coördinatiefunctie wordt genomen door de instantie die betrokken personeelsleden voordraagt.]

B.Vl.R.14-12-2001

Art. 6.

De voordracht zoals bedoeld in artikel 3, § 2, van de officiële centra en de voordracht zoals bedoeld in artikel 3, § 3, vanwege de vrije centra, bevat elk ten minste een personeelslid dat een ambt of de functie uitoefent van :

- [...] arts;

- psycho-pedagogisch consulent of psycho-pedagogisch werker;

- paramedisch werker [...].

- maatschappelijk werker;

[In afwijking van het eerste lid kan van de samenstelling van de voordracht worden afgeweken, behoudens voor de vijf leden van de stuurgroep zoals bedoeld in artikel 200, § 1, van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, mits het akkoord van alle voordragende instanties.]

B.Vl.R.14-12-2001

Art. 7.

[...]

B.Vl.R.14-12-2001

Art. 8.

[Vanaf het schooljaar 2000-2001 ontvangen de voordragende instanties de toelage bedoeld in artikel 53, § 1, 1°, van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding. Het aandeel van deze toelage per voordragende instantie wordt berekend a rato van het omkaderingsgewicht dat de door hun voorgedragen personeelsleden vertegenwoordigen.

De toelage wordt betaald in twee schijven : een voorschot van 50 % wordt uitbetaald in de maand januari, het saldo wordt uitbetaald in de maand juni.]

B.Vl.R.14-12-2001

Art. 9.

De voorzitter van de tijdelijke stuurgroep roept maandelijks de leden van de stuurgroep, bedoeld in artikel 200, § 1, 3°, van hetzelfde decreet bijeen.

Hij bepaalt in overleg met de vice-voorzitter de agenda van de vergadering.

Art. 10.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1999.

Art. 11.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, en de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs zijn belast met de uitvoering van dit besluit.