OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de normen in verband met het aantal betrekkingen van assistent-verpleegster en van het administratief personeel in de psycho-medisch-sociale rijkscentra belast met het uitvoeren van het medisch schooltoezicht in de rijksscholen.

  • goedkeuringsdatum
    11 FEBRUARI 1970
  • publicatiedatum
    B.S.07/04/1970
  • datum laatste wijziging
    18/12/2001

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 7-9-2001 - B.S. 18-12-2001

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 66, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op de wet van 21 maart 1964 op het medisch schooltoezicht, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het advies van de Syndicale Raad van Advies;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van het Openbaar Ambt, gegeven op 8 december 1969;

Gelet op het akkoord van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van begroting, gegeven op 31 december 1969;

Op de voordracht van Onze Ministers van Nationale Opvoeding,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

[Het personeel der psycho-medisch-sociale rijkscentra, belast met het uitvoeren van het medisch schooltoezicht in de rijksscholen, wordt aangevuld met :

één betrekking van paramedisch werker vanaf 2.750 leerlingen en een bijkomende betrekking per 1.250 bijkomende leerlingen;
één betrekking voor administratief personeel vanaf 4.500 leerlingen en een bijkomende betrekking per 3.000 bijkomende leerlingen. Het aantal eerste klerken mag één zesde van het totaal van het aantal klerken niet overschrijden. Hetzelfde geldt voor de hoofdklerken.

Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder leerlingen, de leerlingen geteld voor de formatie bepaald in artikel 3 en 4 van de wet van 1 april 1960 betreffende de psycho-medisch-sociale centra.] Decr.8-7-1996

Art. 2.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1969.

Art. 3.

Onze Ministers van Nationale Opvoeding zijn belast met de uitvoering van dit besluit.