OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek basiskader van het administratief personeel der psycho-medisch-sociale rijkscentra, afhangend van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur.

  • goedkeuringsdatum
    12 OKTOBER 1970
  • publicatiedatum
    B.S.25/03/1971
  • datum laatste wijziging
    18/12/2001

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 7-9-2001 - B.S. 18-12-2001

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 66, tweede lid, van de Grondwet.

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende statuut van het Rijkspersoneel, zoals het werd gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 september 1969 houdende splitsing van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur;

Gelet op het advies van de Syndicale Raad van Advies;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van het Openbaar Ambt, gegeven op 25 augustus 1970;

Gelet op het akkoord van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, gegeven op 1 oktober 1970;

Overwegende dat het organiek basiskader van het administratief personeel der psycho-medisch-sociale rijkscentra één ambt van klerk omvat per centrum in werking;

Op de voordracht van Onze Minister van Nationale Opvoeding.

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

Het organiek basiskader van het administratief personeel der psycho-medisch-sociale rijkscentra afhangend van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur wordt als volgt vastgesteld :

Klerk..................................................39

Technisch beambte-mechanograaf.........................1

Art. 2.

Het koninklijk besluit van 5 juli 1967 tot vaststelling van het kader der psycho-medisch-sociale rijkscentra, zoals het werd gewijzigd, wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1970.

Art. 4.

Onze Minister van Nationale Opvoeding is belast met de uitvoering van dit besluit.