OPGEHEVEN : Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder gegevens betreffende een leerling, die niet meer tot het werkgebied van een centrum behoort, mogen worden overgemaakt aan een ander centrum, waarvan de leerling tot het werkgebied behoort.

  • goedkeuringsdatum
    14 JUNI 1983
  • publicatiedatum
    B.S.26/07/1983
  • datum laatste wijziging
    18/12/2001

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 7-9-2001 - B.S. 18-12-2001

De Minister van Onderwijs,

Gelet op de wet van 1 april 1960 betreffende de diensten voor studie- en beroepsoriëntering en de psycho-medisch-sociale centra;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 augustus 1962 tot regeling van de psycho-medisch-sociale centra en van de diensten voor studie- en beroepsoriëntering, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 24 augustus 1981, inzonderheid op artikel 19;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor psycho-medisch-sociale begeleiding, gegeven op 20 mei 1983,

Besluit :

Artikel 1.

Gegevens betreffende een leerling, die niet meer tot het werkgebied van een psycho-medisch-sociaal centrum behoort, mogen worden overgemaakt aan een ander psycho-medisch-sociaal centrum, waarvan de leerling tot het werkgebied behoort, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit.

Art. 2.

§ 1. Gegevens betreffende een leerling mogen slechts worden overgemaakt aan een ander centrum op vraag, hetzij van de personen die over de betrokken leerling de ouderlijke macht uitoefenen, hetzij van de betrokken leerling, hetzij van de directeur van het zich informerend centrum.

§ 2. Indien deze vraag uitgaat van de directeur van het zich informerend centrum, dient zij vergezeld te zijn van de schriftelijke toestemming zoals bepaald in artikel 3.

Art. 3.

§ 1. Gegevens mogen slechts worden overgemaakt met de schriftelijke toestemming, hetzij van de personen die de ouderlijke macht uitoefenen, hetzij van de ontvoogde leerling, hetzij van de leerling die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.

§ 2. De schriftelijke toestemming wordt gegeven volgens het bij dit besluit gevoegd model.

§ 3. De verstrekte gegevens moeten beperkt blijven tot die welke nuttig zijn voor de uitvoering van de opdrachten bepaald in de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 13 augustus 1962, zoals gewijzigd.

Art. 4.

§ 1. Binnen een periode van dertig kalenderdagen, volgend op de datum van toezending van de schriftelijke toestemming aan het centrum dat de gegevens bezit, wordt aan de vraag schriftelijk gevolg gegeven, hetzij door de gegevens over te maken, hetzij door kennisgeving van de gemotiveerde beslissing tot niet-mededeling.

Voor het berekenen van voornoemd aantal kalenderdagen wordt de periode van 1 juli tot en met 31 augustus niet meeverrekend.

§ 2. De vraag, de verstrekte toestemming en een kopie van de schriftelijke mededeling moeten bewaard blijven in het centrum dat de gegevens overmaakt.

Art. 5.

Onverminderd de verantwoordelijkheid van elk betrokken personeelslid, berust de algemene verantwoordelijkheid voor het overmaken van gegevens bij de directeur van het centrum dat de gegevens opstelde.

Art. 6.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1983.

BIJLAGE

TOESTEMMING TOT OVERMAKEN VAN PSYCHO-MEDISCH-SOCIALE GEGEVENS

Betreffende :

Identiteit van de leerling

Naam :

Voornaam :

Geboortedatum :

Benaming en adres van de voorgaande school

Leerjaar en klas :

Ondergetekende(n) (naam en voornaam) :

(adres) :

hoedanigheid :

moeder/vader/voogd (1), die de ouderlijke macht uitoefent/uitoefenen over de hierboven vermelde leerling;
ontvoogde leerling (1), waarvan nadere identificatiegegevens hierboven vermeld;
leerling van 18 jaar of meer (1), waarvan nadere identificatiegegevens hierboven vermeld,

geeft/geven aan het hieronder vermeld P.M.S.-centrum dat gegevens bezit toestemming om de voor de begeleiding nuttige psycho-medische-sociale gegevens over te maken aan het hieronder vermeld P.M.S.-centrum dat gegevens vraagt.

Benaming, adres en telefoonnummer van het P.M.S.-centrum dat gegevens BEZIT

Benaming, adres en telefoonnummer van het P.M.S.-centrum dat gegevens VRAAGT

Plaats en datum : ..............

Handtekening(en) Ons bekend om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 14 juni 1983.