OPGEHEVEN : Ministerieel besluit betreffende de schriftelijke weigering tot individuele begeleiding door een psycho-medisch-sociaal centrum.

  • goedkeuringsdatum
    15 JANUARI 1992
  • publicatiedatum
    B.S.02/06/1992
  • datum laatste wijziging
    18/12/2001

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 7-9-2001 - B.S. 18-12-2001

De Gemeenschapsminister van Onderwijs,

Gelet op de wet van 1 april 1960 betreffende de psycho-medisch-sociale centra, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 467 van 1 oktober 1986, de decreten van 5 juli 1989, 31 juli 1990, 21 december 1990 en 27 maart 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 augustus 1962, tot regeling van de psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op artikel 16, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 augustus 1981 en 2 september 1985 en de besluiten van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 en 19 december 1991,

Besluit :

Artikel 1.

Bij de eerste inschrijving van een leerling in een onderwijsinstelling, in een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs of in een erkende vorming voor de vervulling van de deeltijdse leerplicht, behorend tot het werkgebied van een centrum, ontvangt de leerling een schriftelijke mededeling met inlichtingen over de psycho-medisch-sociale begeleiding. Indien de leerling minderjarig is wordt die mededeling overhandigd aan de persoon die er de ouderlijke macht over uitoefent.

Art. 2.

De schriftelijke mededeling dient minstens volgende gegevens te bevatten :

de naam en het adres van het begeleidende centrum;
het net waartoe dit centrum behoort;
informatie over de specifieke werking;
de manier waarop de individuele begeleiding kan geweigerd worden.

Art. 3.

De weigering tot individuele begeleiding dient te gebeuren op een formulier naar het model in bijlage.

Dit formulier zal aan alle ouders bij het begin van het schooljaar worden bezorgd.

Ingevulde formulieren worden in drievoud verstuurd naar de directeur van het centrum.

Eén exemplaar van het formulier moet bewaard worden in het centrum. Eén exemplaar wordt opgestuurd aan de onderwijsinstelling waar de leerling ingeschreven is. Het derde exemplaar is bestemd voor de persoon die de weigering kenbaar maakte.

Art. 4.

De weigering tot individuele begeleiding moet in het centrum bewaard worden in een dossier op naam van de betreffende leerling. Dit dossier mag geen persoonlijke gegevens bevatten die verkregen zijn na de datum van het indienen van de weigering tot individuele begeleiding.

Art. 5.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1992.

BIJLAGE

Weigering van individuele PMS-begeleiding

_________________________________________

Dit formulier wordt in drievoud verstuurd naar de directeur van het centrum. Deze ondertekent de formulieren, bezorgt één exemplaar aan het hoofd van de onderwijsinstelling en één exemplaar aan de persoon die de weigering indient.

Ondergetekende, (1)

naam en voornaam : ..........................................

verklaart met betrekking tot :

naam en voornaam van de leerling : ..........................

......................... geboortedatum .....................

leerling aan de onderwijsinstelling :

naam en adres : .............................................

.............................................

.............................................

niet akkoord te gaan met ontvangen van individuele begeleiding door het begeleidende centrum.

Naam en adres van het psycho-medisch-sociaal centrum :

....................................

....................................

....................................

datum : ...............................

handtekening : ...............................

**********************

Voor ontvangst, de directeur van het centrum :

naam : ..............................

datum : ..............................

handtekening : ..............................

(1) Voor minderjarigen : een persoon die er de ouderlijke macht of voogdij over uitoefent.

Voor meerderjarigen : de leerling zelf.