OPGEHEVEN : Ministerieel besluit tot vaststelling van de vereisten waaraan de agenda en de dossiers met betrekking tot de psycho-medisch-sociale begeleiding moeten beantwoorden. (niet gepubliceerd in B.S.)

  • goedkeuringsdatum
    15 OKTOBER 1981
  • publicatiedatum
  • datum laatste wijziging
    18/12/2001

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 7-9-2001 - B.S. 18-12-2001

Artikel 1.

In de agenda van de technische personeelsleden worden de dagelijkse activiteiten geregistreerd. Voor de activiteiten in het kader van de psycho-medisch-sociale begeleiding gebeurt dit volgens de rubrieken : "identificatiegegevens" en "verwijzing naar het jaarprogramma".

Art. 2.

De identificatiegegevens omvatten :

1. de datum van de activiteiten;

2. hetzij de naam en de voornaam van de consultant(en), leerling of omschrijving van de groep van leerlingen, met vermelding van de school; hetzij de naam en voornaam van de andere consultant(en) of omschrijving van de groep van andere consultanten, met verwijzing naar de aard van de activiteit.

Art. 3.

Het individueel dossier met betrekking tot de psycho-medisch-sociale begeleiding omvat de elementen, gegevens en documenten zoals bepaald in artikel 2, punt 3 van het ministerieel besluit van 5 oktober 1981 tot vaststelling van het minimumprogramma en de vorm van het jaarprogramma van de psycho-medisch-sociale centra, evenals van de vorm van het activiteitenprogramma van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra.

Art. 4.

In het individueel dossier worden de psycho-medisch-sociale begeleidingstussenkomsten derwijze geregistreerd dat de essentie van de op elkaar volgende tussenkomsten uit de notities blijkt. Mogelijke documenten die verband houden met de algemene middelen bij voormelde tussenkomsten, dienen tevens tot het dossier te behoren.

Art. 5.

Bij wijze van overgangsmaatregel worden de agenda's en dossiers onder welke vorm ook, aangelegd voor 31 december 1981, beschouwd als beantwoordend aan de vereisten bepaald in dit besluit.

Van 1 januari 1982 af moeten de agenda's, de nieuwe dossiers en de aanvullingen aan de bestaande dossiers beantwoorden aan de bepalingen van art. 1 tot en met 4 van dit besluit.

Art. 6.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1981.