OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot oprichting van Rijksvormingscentra voor het technisch personeel van de Rijks-psycho-medisch-sociale centra en van de gespecialiseerde Rijks-psycho-medisch-sociale centra en tot vaststelling van de benoemingsvoorwaarden van de leden van het technisch personeel van de Rijksvormingscentra.

  • goedkeuringsdatum
    18 JUNI 1979
  • publicatiedatum
    B.S.28/06/1979
  • datum laatste wijziging
    18/12/2001

COORDINATIE

K.B. 27-7-1979 - B.S. 8-11-1979

opgeheven door B.Vl.R. 7-9-2001 - B.S. 18-12-2001

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 april 1960 betreffende de diensten voor studie- en beroepsoriëntering en de psycho-medisch-so-ciale centra;

Gelet op het advies van de Algemene Syndicale Raad van Advies;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Openbaar Ambt, gegeven op 30 november 1978;

Gelet op het akkoord van Onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 30 november 1978;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Ministers van Nationale Opvoeding en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

§ 1. Er worden twee Rijksvormingscentra opgericht, het ene voor het technisch personeel van de Rijks-psycho-medisch-sociale centra en van de gespecialiseerde Rijks-psycho-medisch-sociale centra die ressorteren onder de Minister van Nationale Opvoeding, Nederlandse sector, het andere voor het technisch personeel van de Rijks-psycho-medisch-sociale centra die ressorteren onder de Minister van Nationale Opvoeding, Franse sector.

§ 2. De twee Rijksvormingscentra zijn in de agglomeratie Brussel gevestigd.

Art. 2.

De Rijksvormingscentra hebben tot opdracht bij te dragen tot de permanente professionele begeleiding, vorming en vervolmaking van het technisch personeel van de Rijks-psycho-medisch-sociale centra en van de gespecialiseerde Rijks-psycho-medisch-sociale centra.

Art. 3.

Elke Rijksvormingscentra omvat :

één directeur;

twee werkleiders voor de psycho-pedagogisch discipline;

twee werkleiders voor de sociale discipline;

twee werkleiders voor de paramedische discipline;

één werkleider voor de methodologische informatie en de documentatie;

één psycho-pedagogisch werker.

Elk Rijksvormingscentra mag beroep doen op de medewer-king van geneesheren en van andere wetenschappelijk of technisch bevoegde personen.

Art. 4.

De leiding van elk Rijksvormingscentrum berust bij de directeur ervan. Hij is hiervoor verantwoordelijk tegenover de directeur-generaal die de Rijks-psycho-medisch-sociale centra en de gespecialiseerde Rijks-psycho-medisch-sociale centra onder zijn bevoegdheid heeft.

Art. 5. tot en met 12.

[...] K.B.27-7-1979

Art. 13.

§ 1. [...]

K.B.27-7-1979

§ 2. Behoudens de psycho-pedagogische werker staan de technische personeelsleden van de vormingscentra niet onder de door Ons ingerichte inspectie van de psyscho-medisch-sociale centra en van de diensten voor studie- en beroepsoriëntering.

Het toezicht op de Rijksvormingscentra ressorteert onder het directe gezag van de directeur-generaal die de Rijks-psycho-medisch-sociale centra onder zijn bevoegdheid heeft.

Art. 14.

Opgeheven worden :

1° het koninklijk besluit van 30 juli 1963 tot oprichting van een vormingscentrum voor het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale rijkscentra en tot vaststelling van de benoemingsvoorwaarden tot de functie van werkleider der stage;

2° het koninklijk besluit van 15 april 1977 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 1963 tot oprichting van een vormingscentrum voor het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale rijkscentra en tot vaststelling van de benoemingsvoorwaarden tot de functie van werkleider der stage.

Art. 15.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 16.

Onze Ministers van Nationale Opvoeding zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.