OPGEHEVEN : Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag der erelonen van de geneesheren verbonden aan de psycho-medisch-sociale Rijkscentra. (niet gepubliceerd in B.S.)

  • goedkeuringsdatum
    29 APRIL 1975
  • publicatiedatum
  • datum laatste wijziging
    18/12/2001

COORDINATIE

M.B. 21-2-1978

opgeheven door B.Vl.R. 7-9-2001 - B.S. 18-12-2001

Artikel 1.

Het bedrag der erelonen van de geneesheren verbonden aan de psycho-medisch-sociale Rijkscentra wordt als volgt vastgesteld :

62,50 F per algemeen klinisch onderzoek uitgevoerd in het kader van het medisch schooltoezicht;
87,50 F per algemeen klinisch onderzoek uitgevoerd in het kader van het medisch schooltoezicht, aangevuld met een bijkomend onderzoek, dat aanleiding geeft tot de uitdrukkelijke conclusies voorzien bij artikel 3 van het koninklijk besluit van 13 augustus 1962 tot regeling van de psycho-medisch-sociale centra en van de diensten voor studie- en beroepsoriëntering;
12,50 F per somatische inspectie met of zonder monsterneming van organische afscheidingen, met het oog op de opsporing van besmettelijke ziekten, en waaromtrent een mededeling werd gedaan aan de geneesheer-inspecteur van het Ministerie van Volksgezondheid.

[Art. 1bis.

Een speciale toelage zal verleend worden aan de geneesheer die in een P.M.S.-Rijkscentrum de anti-rubella-inenting zal toepassen op elf- en twaalfjarige meisjes die onderworpen zijn aan het medisch schooltoezicht.

Voor deze opdracht worden de geneesheren erkend die verbonden zijn aan de psycho-medisch-sociale Rijkscentra.

Het bedrag voor deze toelage wordt vastgesteld op 35F per ingeënt meisje.]

(M.B. 21-2-1978)

Art. 2.

Worden als volgt vastgesteld de honoraria uitbetaald aan de geneesheer-specialist waarop beroep gedaan wordt ingevolge de handicap van de leerling bij het geneeskundig onderzoek tot toelating evenals bij het jaarlijks begeleidingsonderzoek, uitgevoerd bij toepassing van de wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon onderwijs.

Voor elk geneeskundig onderzoek bedoeld in voorgaande alinea stemt het te betalen bedrag overeen met dat der erelonen voorzien, ingevolge de toepassing van de wet van 9 augustus 1963 op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, voor de raadpleging in zijn spreekkamer van de geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde.

Art. 3.

Het totaal bedrag van de erelonen der geneesheren verbonden aan de psycho-medisch-sociale Rijkscentra mag een totaal bedrag van 525 F per uur aanwezigheid van de geneesheer op het centrum niet overtreffen.

Art. 4.

§ 1. De erelonen van de geneesheren evenals het maximum honorarium per uur, respectievelijk voorzien bij de artikelen 1 en 3, worden gekoppeld aan de begin-spilindex 114,20. Deze schommelen overeenkomstig de beschikkingen van de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.

§ 2. De honoraria voorzien bij artikel 2 van dit besluit schommelen naargelang de wijzigingen aangebracht aan de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, vastgelegd in toepassing van de wet van 9 augustus 1963 op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, evenals volgens de akkoorden van de Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen, ingesteld bij dezelfde wet.

Art. 5.

Het ministerieel besluit van 9 december 1971 tot vaststelling van het bedrag der erelonen van de geneesheren verbonden aan de psycho-medisch-sociale Rijkscentra wordt opgeheven.

Art. 6.

Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 oktober 1971. De artikelen 2 en 4, § 2, treden nochtans slechts in werking op de data voorzien bij artikel 28 van de wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon onderwijs.