OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 136 betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor de personeelsleden van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra.

  • goedkeuringsdatum
    30 DECEMBER 1982
  • publicatiedatum
    B.S.15/01/1983
  • datum laatste wijziging
    25/11/2009

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 16-10-2009 - B.S. 25-11-2009

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 februari 1982, tot toekenning van bepaalde bijzondere machten aan de Koning, inzonderheid op de artikelen 1, 5° en 7°, en 3, § 1 en 2;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Ministers van Onderwijs en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de gesubsidieerde vastbenoemde personeelsleden van de inrichtingen gesubsidieerd door de Staat overeenkomstig de wet van 1 april 1960, betreffende de diensten voor studie- en beroepsoriëntering en de psycho-medisch-sociale centra.

Art. 2.

Op zijn verzoek en met toestemming van de inrichtende macht kan het in artikel 1 bedoeld personeelslid een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden bekomen volgens de regels die ter zake van toepassing zijn op het personeel van de Rijks-psycho-medisch-sociale centra.

Art. 3.

Het personeelslid dat voormelde terbeschikkingstelling bekomt, behoudt, zonder dat daartoe nieuwe administratieve handelingen noodzakelijk zijn, wanneer het zijn functie weer opneemt, de voordelen die het vanwege de Staat kan genieten op grond van de vaste benoeming die het genoot vóór de terbeschikkingstelling.

Art. 4.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 1982.

Art. 5.

Onze Ministers van Onderwijs zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.