OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de wijze waarop voor de Vlaamse Gemeenschap uitvoering gegeven wordt aan het SOCRATES-besluit.

  • goedkeuringsdatum
    24 OKTOBER 1996
  • publicatiedatum
    B.S.13/12/1996
  • datum laatste wijziging
    25/10/2004

COORDINATIE

opgeheven (impliciet) door Art. 1.

opgeheven door B.Vl.R. 28-5-2004 - B.S. 25-10-2004.

De Vlaamse regering,

Gelet op artikel 127 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 12 januari 1989, 16 januari 1989, 5 mei 1993 en 5 april 1995;

Gelet op het besluit van de Europese Raad van Ministers van 15 juni 1987 tot vaststelling van het communautaire actieprogramma inzake de mobiliteit van studenten (ERASMUS);

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 april 1988 tot bepaling van de wijze waarop voor de Vlaamse Gemeenschap uitvoering gegeven wordt aan Actie 2 van het ERASMUS-programma van de Europese Gemeenschappen;

Gelet op het besluit van de Europese Raad van Ministers van 28 juli 1989 tot vaststelling van een actieprogramma tot bevordering van de kennis van vreemde talen in de Europese Gemeenschap (LINGUA), inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 1990 tot bepaling van de wijze waarop voor de Vlaamse Gemeenschap uitvoering gegeven wordt aan het LINGUA-programma van de Europese Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Europese Raad van Ministers van 14 maart 1995 tot instelling van het communautaire actieprogramma SOCRATES;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Overwegende dat dringende en passende maatregelen dienen getroffen te worden teneinde de operationalisering van het Europees SOCRATES-programma in de Vlaamse Gemeenschap mogelijk te maken;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

§ 1. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben voor de periode van 1 januari 1995 tot en met 31 december 1999 een communautair actieprogramma SOCRATES vastgesteld, hierna genoemd "dit programma".

§ 2. Dit programma omvat de drie volgende actieterreinen :

Hoofdstuk I : Hoger Onderwijs (ERASMUS);

Hoofdstuk II : Schoolonderwijs (COMENIUS);

Hoofdstuk III : Transversale acties op de volgende gebieden :

- talenkennis in de Gemeenschap (LINGUA);

- open en afstandsonderwijs;

- volwassenenonderwijs;

- uitwisseling van informatie en ervaringen (met inbegrip van EURYDICE en ARION).

Art. 2.

§ 1. Bij dit besluit wordt een overkoepelend overlegorgaan ingesteld, hierna genoemd "Vlaams SOCRATES-comité".

§ 2. Het Vlaams SOCRATES-comité wordt bijgestaan door drie subcomités :

- één voor het hoger onderwijs, hierna genoemd "Vlaams ERASMUS-comité";

- één voor het schoolonderwijs, hierna genoemd "Vlaams COMENIUS-comité";

- één voor het talenonderwijs, hierna genoemd "Vlaams LINGUA-comité".

Art. 3.

Het Vlaams SOCRATES-comité moet fungeren als een beleidsadviserend comité dat moet bijdragen tot een optimale deelname van Vlaanderen aan dit programma en dat moet zorgen voor eenheid in de opvolging van de verschillende acties. Het moet oog hebben voor het globaal beleid inzake samenwerking in EU-verband, met name de samenhang met andere Europese acties en programma's.

- Het geeft advies over de opvolging van dit programma, het ontwikkelt hierbij een visie over de Vlaamse deelname en doet suggesties om eventuele tekorten of problemen op te vangen.

- Het geeft advies over het verspreiden van informatie over het programma naar het onderwijsveld toe.

- Het levert een bijdrage tot het voorstellen van acties in Vlaanderen ter aanvulling of ondersteuning van de acties van het SOCRATES-programma.

- Het levert een bijdrage tot de bevordering van de Europese dimensie van de volwasseneneducatie en de uitwisseling van informatie en ervaringen (met inbegrip van EURYDICE en ARION).

- Het neemt kennis van de besprekingen van het programma door het Europees SOCRATES-comité en zijn verschillende subcomités en werkgroepen.

Art. 4.

De Vlaamse subcomités zoals vermeld in art. 2, § 2 van dit besluit geven op vraag of op eigen initiatief advies over de uitvoering en de opvolging van respectievelijk het ERASMUS-luik, het COMENIUS-luik en het LINGUA-luik.

Art. 5.

§ 1. Het Vlaams SOCRATES-comité omvat als effectieve leden :

1° vier vertegenwoordigers van de administraties van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, aangeduid in overleg met hun respectievelijke directeur-generaal waarvan :

- één vertegenwoordiger van de administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek;

- één vertegenwoordiger van de administratie Secundair Onderwijs;

- één vertegenwoordiger van de administratie Basisonderwijs;

- één vertegenwoordiger van de administratie Permanente Vorming.

2°één vertegenwoordiger van de afdeling Beleidsgerichte Coördinatie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs;

3°één vertegenwoordiger van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;

4°één vertegenwoordiger van het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen;

5° twee vertegenwoordigers van de universiteiten aangeduid in overleg met de Vl.I.R;

6° twee vertegenwoordigers van de hogescholen aangeduid in overleg met de VLHORA;

7° vier vertegenwoordigers van de instellingen van het secundair onderwijs en basisonderwijs aangeduid in overleg met de onderwijskoepels en met in achtname van de verschillende niveaus waarvan :

- twee vertegenwoordigers voor het gesubsidieerd vrij onderwijs;

- één vertegenwoordiger voor het gesubsidieerd officieel onderwijs;

- één vertegenwoordiger voor het gemeenschapsonderwijs;

8° twee vertegenwoordigers van de sector volwassenenonderwijs en permanente vorming;

9°één vertegenwoordiger van het Vlaams LINGUA-agentschap;

10°één vertegenwoordiger van het Vlaams LEONARDO da VINCI-agentschap;

11° de Vlaamse vertegenwoordiger in het Europees SOCRATES-comité.

§ 2. Het Vlaams ERASMUS-comité omvat als effectieve leden :

1° twee vertegenwoordigers van de administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs;

2°één vertegenwoordiger van de afdeling Beleidsgerichte Coördinatie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs;

3° vijf vertegenwoordigers van de universiteiten aangeduid in overleg met de Vl.I.R;

4° vijf vertegenwoordigers van de hogescholen aangeduid in overleg met de VLHORA;

5°één vertegenwoordiger van het Vlaams LINGUA-agentschap;

6°één vertegenwoordiger van het Vlaams LEONARDO da VINCI-agentschap.

§ 3. Het Vlaams COMENIUS-comité omvat als effectieve leden :

1° drie vertegenwoordigers van de administraties van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, aangeduid in overleg met hun respectievelijke directeur-generaal waarvan :

- één vertegenwoordiger van de administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek;

- één vertegenwoordiger van de administratie Secundair Onderwijs;

- één vertegenwoordiger van de administratie Basisonderwijs;

2°één vertegenwoordiger van de afdeling Beleidsgerichte Coördinatie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs;

3°één vertegenwoordiger van het Vlaams LINGUA-agentschap;

4° vier vertegenwoordigers van de instellingen van het Secundair en Basisonderwijs aangeduid in overleg met de onderwijskoepels en met in achtname van de verschillende niveaus waarvan :

- twee vertegenwoordigers voor het gesubsidieerd vrij onderwijs;

- één vertegenwoordiger voor het gesubsidieerd officieel onderwijs;

- één vertegenwoordiger voor het gemeenschapsonderwijs;

5°één vertegenwoordiger van de universiteiten aangeduid in overleg met de Vl.I.R;

6°één vertegenwoordiger van de hogescholen aangeduid in overleg met de VLHORA;

7°één vertegenwoordiger van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, belast met de opvolging van projecten rond het intercultureel onderwijs en het onderwijs voor migranten.

§ 4. Het Vlaams LINGUA-comité omvat als effectieve leden :

1° vijf vertegenwoordigers van de administraties van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs aangeduid in overleg met hun respectievelijke directeur-generaal waarvan :

- één vertegenwoordiger van de administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek;

- één vertegenwoordiger van de administratie Secundair Onderwijs;

- één vertegenwoordiger van de administratie Basisonderwijs;

- één vertegenwoordiger van de administratie Permanente Vorming;

- één vertegenwoordiger van de administratie Ondersteuning;

2°één vertegenwoordiger van de afdeling Beleidsgerichte Coördinatie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs;

3°één vertegenwoordiger van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;

4°één vertegenwoordiger van het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen;

5° twee vertegenwoordigers van de universiteiten aangeduid in overleg met de Vl.I.R.;

6° twee vertegenwoordigers van de hogescholen aangeduid in overleg met de VLHORA;

7° vier vertegenwoordigers van de instellingen van het Secundair en Basisonderwijs aangeduid in overleg met de koepels en met in acht name van de verschillende niveaus waaronder :

- twee vertegenwoordigers voor het gesubsidieerd vrij onderwijs;

- één vertegenwoordiger voor het gesubsidieerd officieel onderwijs;

- één vertegenwoordiger voor het gemeenschapsonderwijs;

8°één vertegenwoordiger van de onderwijsinspectie.

§ 5. Voor elk van de effectieve leden bedoeld in § 1, § 2, § 3 en § 4 van dit artikel wordt een plaatsvervanger aangeduid.

§ 6. De Vlaamse regering benoemt een voorzitter en een ondervoorzitter die niet noodzakelijk dienen te behoren tot de effectieve leden bedoeld in § 1, § 2, § 3 en § 4 van dit artikel.

Art. 6.

De leden van het Vlaams SOCRATES-comité en de subcomités worden aangeduid voor een periode van 2 jaar.

Art. 7.

De leden van het Vlaams SOCRATES-comité en de subcomités zullen geen vergoedingen ontvangen.

Art. 8.

Het Vlaams SOCRATES-comité is gehuisvest bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs.

Art. 9.

Dit besluit vervangt de vroegere besluiten met betrekking tot het Vlaams ERASMUS-comité en het Vlaams LINGUA-comité en treedt in werking op de datum van de goedkeuring van dit besluit.

Art. 10.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.