OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opvangcentra.

  • goedkeuringsdatum
    13 MEI 1992
  • publicatiedatum
    B.S.14/07/1992
  • datum laatste wijziging
    01/09/2015

COORDINATIE

B.Vl.R. 19-7-2002 - B.S. 12-9-2002

B.Vl.R. 30-9-2005 - B.S. 27-2-2006

B.Vl.R. 15-5-2009 - B.S. 23-7-2009

B.Vl.R. 5-2-2010 - B.S. 8-4-2010

opgeheven door B.Vl.R. 21-11-2014 - B.S. 14-1-2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op het bijzonder decreet van 19 december 1988 betreffende de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 55, § 1;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1970 en 18 september 1981, op artikel 13, § 1, ingevoegd bij decreet van 5 juli 1989 en op artikel 13, § 2, ingevoegd bij het decreet van 31 juli 1990;

Gelet op de wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs, inzonderheid op de artikelen 2, d en e en 13, 3;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 184 van 30 december 1982 tot vaststelling van de wijze waarop voor de rijksinstituten voor buitengewoon onderwijs en de tehuizen van het Rijk de ambten worden bepaald van het paramedisch personeel en van het personeel toegekend in het kader van het internaat;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs;

Gelet op het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs-III, inzonderheid op artikel 29;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch-, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het basis- en secundair onderwijs, in het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het protocol van 23 oktober 1991 houdende de conclusies van de onderhandelingen uitgevoerd in het sectorcomité X;

Gelet op het akkoord van de Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting, gegeven op 30 juli 1991;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op voorstel van de Gemeenschapsminister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

De Vlaamse Gemeenschap kan voor de opvang van de interne leerlingen van het buitengewoon onderwijs tijdens de schoolvrije dagen de internaten gehecht aan de Medisch-Pedagogische Instituten en aan de Instituten voor het buitengewoon secundair onderwijs van het gemeenschapsonderwijs permanent openstellen.

Art. 2.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° Medisch-Pedagogisch Instituut van het Gemeenschapsonderwijs (afgekort : MPIGO) : de orthopedagogische en administratieve eenheid gevormd door een school voor buitengewoon basisonderwijs en het daaraan gehecht internaat;

2° instituut voor buitengewoon secundair onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs : de orthopedagogische en administratieve eenheid gevormd door een school voor buitengewoon secundair onderwijs en het daaraan gehecht internaat;

3° opvangcentrum : het internaat met permanente openstelling, gehecht aan het medisch-pedagogisch instituut of aan een instituut voor het buitengewoon secundair onderwijs tijdens zijn werking op de schoolvrije dagen;

4° interne leerling : de regelmatige leerling van het buitengewoon onderwijs, die in het internaat verblijft;

5° externe leerling : de regelmatige leerling van het buitengewoon onderwijs, die niet in een internaat verblijft;

6° schoolvrije dag : iedere dag of gedeelte ervan waarop er geen leeractiviteiten in de school georganiseerd worden en de leerlingen niet terecht kunnen in het internaat;

7° permanente openstelling : de openstelling van het internaat op alle schoolvrije dagen;

8° in aanmerking komende leerling : de regelmatige leerling van het buitengewoon onderwijs, die daarenboven voldoet aan de voorwaarden gesteld bij dit besluit;

9° rationalisatienorm : de norm die een opvangcentrum moet bereiken om verder in stand te kunnen worden gehouden;

10° programmatienorm : de norm die een nieuw te organiseren opvangcentrum dient te behalen.

Art. 3.

§ 1. Komen in aanmerking voor opname in het opvangcentrum : de interne leerlingen van het buitengewoon onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs.

§ 2. Uitzonderlijk en om dwingende redenen van medische of familiale aard kunnen ook externe leerlingen van het buitengewoon onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs opgenomen worden in een opvangcentrum gedurende een beperkte periode van maximum vijftien schoolvrije dagen. Hun verblijf kan dan nog worden verlengd op voorwaarde dat zij overschakelen op het regime van interne leerling.

Art. 4.

de verificatiedienst van het [Agentschap voor Onderwijsdiensten] wordt belast met de controle van :

1° de regelmatigheid van de opname van de leerlingen in de opvangcentra;

2° de boeking tijdens de openstelling van de aanwezigheden en afwezigheden van de leerlingen in de opvangcentra;

3° de berekening van de gemiddelde bezetting zoals bepaald in artikel 7.

B.Vl.R. 15-5-2009

Art. 5.

Op gemotiveerd voorstel van de [Raad van het Gemeenschapsonderwijs] bepaalt de Vlaamse Regering, overeenkomstig de normen die ter zake gelden voor de instellingen gesubsidieerd door het departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur :

a) het aantal bedden dat wordt toegekend aan nieuw te organiseren opvangcentra;

b) het bijkomend aantal bedden aan reeds bestaande opvangcentra, die voldoen aan de beschikkingen van dit besluit.

B.Vl.R. 15-5-2009

HOOFDSTUK II. - De instandhouding en oprichting van opvangcentra

Afdeling 1. - De instandhouding van opvangcentra

Art. 6.

De gemiddelde bezetting van een opvangcentrum dient gedurende de paas- en de zomervakantie van het lopende schooljaar samen ten minste 80 % van het aantal toegekende bedden te bedragen.

Art. 7.

§ 1. Deze gemiddelde bezetting wordt als volgt berekend :

1° het aantal aanwezige leerlingen wordt per dag samengeteld;

2° deze dagtotalen worden vervolgens samengeteld voor de in aanmerking genomen periode;

3° dit aldus bekomen algemeen totaal wordt gedeeld door het totaal aantal openstellingsdagen gedurende dezelfde periode;

4° dit quotiënt wordt berekend tot 2 cijfers na de komma.

§ 2. De leerlingen die gewettigd afwezig zijn of die tijdelijk en voor een periode van maximum 14 dagen in een gastgezin worden opgenomen, worden eveneens in aanmerking genomen voor de berekening van de gemiddelde bezetting, voor zover zij aan het opvangcentrum verbonden blijven.

Art. 8.

§ 1. Wanneer een opvangcentrum de rationalisatienorm niet bereikt gedurende een schooljaar, wordt dit centrum opgeheven vanaf 1 september van het tweede schooljaar volgend op het schooljaar waarin de norm niet werd bereikt.

§ 2. Indien in het eerste schooljaar volgend op datgene waarin de instelling beneden de norm bleef de norm opnieuw bereikt wordt, dient er niet tot opheffing te worden overgegaan.

Art. 9.

§ 1. De internaten van de Medisch-Pedagogische Instituten van het Gemeenschapsonderwijs respectievelijk gevestigd te Oostende-Klemskerke-De Haan, te Lommel-Leopoldsburg en te Koksijde-Diksmuide zijn permanent opengesteld en fungeren als opvangcentrum gedurende al de schoolvrije dagen.

§ 2. Aan deze opvangcentra wordt respectievelijk het volgende aantal bedden toegekend :

- Oostende-Klemskerke-De Haan : 120 bedden;

- Lommel-Leopoldsburg : 99 bedden;

- Koksijde-Diksmuide : [75] bedden.

§ 3. Deze opvangcentra vallen niet onder de toepassing van de rationalisatienormen vastgesteld bij dit hoofdstuk.

§ 4. Indien de opdracht van permanente opvang aan één van de § 1 bedoelde instellingen zou onttrokken worden, wordt de vrijstelling van de rationalisatienormen door de [Raad van het Gemeenschapsonderwijs toegewezen aan een instelling opgenomen in artikel 10bis].

In geen geval kunnen meer dan drie opvangcentra van deze vrijstelling genieten.

B.Vl.R. 15-5-2009

Afdeling 2. - De oprichting van opvangcentra

Art. 10.

Een nieuw opvangcentrum kan worden georganiseerd op 1 september indien gedurende het onmiddellijk voorafgaand schooljaar, in de loop van de zomervakantie, de schriftelijke aanvraag tot opname via de school van herkomst van ten minste 20 interne leerlingen moet geweigerd worden omwille van plaatsgebrek in de bestaande opvangcentra.

Bovendien moet de gemiddelde bezetting ten minste 80 % bereiken van de toegewezen bedden in de reeds bestaande opvangcentra gedurende het schooljaar dat aan deze oprichting voorafgaat.

[Art. 10bis.

Het internaat van het MPIGO gevestigd te Neder-Over-Heembeek fungeert met ingang van 1 juli 2002 als opvangcentrum. Aan dit opvangcentrum worden 50 bedden toegekend.]

B.Vl.R. 15-5-2009

HOOFDSTUK III. - De berekening, de vaststelling en de toekenning van de personeelsformatie

Art. 11.

De betrekkingen van het opvoedend hulppersoneel, het paramedisch personeel, het psychologisch, sociaal en medisch personeel en het administratief personeel, worden per schooljaar aan de opvangcentra toegekend onder de vorm van een urenpakket.

Art. 12.

§ 1. De gemiddelde bezetting wordt berekend op de wijze zoals bepaald in artikel 7 waarbij als referentieperiode wordt genomen : de paasvakantie van het vorig schooljaar samen met de zomervakantie die voorafgaat aan het vorig schooljaar.

§ 2. Het urenpakket wordt als volgt berekend :

1° voor elk type en/of opleidingsvorm en per onderwijsniveau wordt de gemiddelde bezetting vermenigvuldigd met het overeenkomstige richtgetal vastgesteld bij artikel 7 van het koninklijk besluit nr. 184 van 30 december 1982 tot vaststelling van de wijze waarop voor de rijksinstituten voor buitengewoon onderwijs en de tehuizen van het Rijk de ambten worden bepaald van het paramedisch personeel en van het personeel toegekend in het kader van het internaat;

2° vervolgens wordt de som gemaakt van de aldus bekomen produkten. Dit totaal wordt afgerond naar de hogere eenheid;

3° dit resultaat wordt vermenigvuldigd met de coëfficiënt twee.

§ 3. [...]

B.Vl.R.19-7-2002

[Art 12/1.

§ 1. Naast het berekende urenpakket vermeld in artikel 12, wordt, vanaf het schooljaar 2009/2010, per schooljaar een bijkomend urenpakket toegekend.

Dit bijkomend urenpakket wordt aangewend voor de compensatie van de nachtprestaties van de studiemeesters-opvoeders internaat en de hoofdopvoeders in een opvangcentrum, meer bepaald de permanente aanwezigheid gedurende de nacht tussen het slapengaan en het opstaan van de leerlingen, die voor vier uur dienst geteld wordt. Onder geen beding mag de duur van de nacht met ingang van 1 september 2009 toenemen ten aanzien van de duur ervan op 31 mei 2009. Met de overblijvende uren kunnen aanwervingen gebeuren met het oog op de verbetering van de arbeidsomstandigheden van de studiemeesters-opvoeders internaat en de hoofdopvoeders in een opvangcentrum.

§ 2. Het bijkomende urenpakket, vermeld in § 1, wordt als volgt bepaald :

Het aantal organieke voltijdse betrekkingen, georganiseerd in het ambt van studiemeester-opvoeder Internaat, ingericht op de eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar binnen het urenpakket zoals bedoeld in artikel 12, wordt vermenigvuldigd met 3,768 uur. Het product wordt afgerond naar de hogere eenheid als het eerste cijfer na de komma groter is dan vier.]

B.Vl.R. 5-2-2010

Art. 13.

Het urenpakket van de nieuw opgerichte opvangcentra wordt in twee schijven toegekend :

- een eerste schijf op 1 september op basis van het aantal geweigerde aanvragen zoals bepaald in artikel 10;

- een tweede schijf op basis van de gemiddelde bezetting tijdens de paasvakantie van het bedoelde schooljaar.

Art. 14.

§ 1. Voor het tweede schooljaar te rekenen vanaf de oprichting geschiedt de berekening, de vaststelling en de toekenning van het urenpakket op basis van de reële gemiddelde bezetting gedurende het oprichtingsjaar.

§ 2. Vanaf het derde schooljaar geldt de berekeningswijze bepaald bij artikel 12 van dit besluit.

Art. 15.

Overheveling van urenpaketten tussen de opvangcentra onderling is mogelijk en beperkt tot de duur van het betrokken schooljaar.

Bedoelde overhevelingen kunnen slechts worden doorgevoerd met het akkoord van de lokale bestuursorganen, na overleg in het bevoegde overlegcomité opgericht krachtens de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en bekrachtigd door de [Raad van het Gemeenschapsonderwijs].

B.Vl.R. 15-5-2009

Art. 16.

Binnen het urenpakket kunnen volgende ambten worden georganiseerd :

1° in de categorie van het opvoedend hulppersoneel :

- wervingsambt : - studiemeester-opvoeder internaat

- selectieambt : - geen

- bevorderingsambt : - hoofdopvoeder in een opvangcentrum

2° in de categorie van het paramedisch en sociaal personeel :

- wervingsambt : - verpleger

- kinderverzorger

- kinesitherapeut

- logopedist

- ergotherapeut

- maatschappelijk werker in een opvangcentrum

- selectieambt : - geen

- bevorderingsambt : - geen

3° in de categorie van het psychologisch en medisch personeel :

- wervingsambt : - orthopedagoog

- selectieambt : - geen

- bevorderingsambt : - geen

4° in de categorie van het administratief personeel :

- wervingsambt : - rekenplichtig correspondent

- opsteller

- selectieambt : - eerstaanwezend rekenplichtig correspondent

- bevorderingsambt : - geen

Art. 17.

Het ambt van hoofdopvoeder in een opvangcentrum wordt binnen het urenpakket prioritair opgericht of in stand gehouden.

HOOFDSTUK IV. - Prestatieregeling

Art. 18.

§ 1. In een volledige betrekking moeten per week gepresteerd worden :

1°[36 uren van 60 minuten :

- studiemeester-opvoeder Internaat;

- hoofdopvoeder in een opvangcentrum.]

[1°/1 36 tot 39 uren van 60 minuten :

- maatschappelijk werker in een opvangcentrum.]

2° 32 tot 36u. van 60 minuten :

- verpleger;

- kinderverzorger;

- kinesitherapeut;

- ergotherapeut;

- orthopedagoog.

3° 30 tot 33 uur van 50 minuten :

- logopedist.

4° 38 uren van 60 minuten :

- rekenplichtig correspondent;

- eerstaanwezend rekenplichtig correspondent;

- opsteller.

§ 2. Tot staving van de prestaties moet door het personeel een register bijgehouden worden dat wekelijks door de verantwoordelijke wordt geviseerd.

§ 3. Ieder personeelslid met een volledige betrekking in een opvangcentrum heeft op een eenzelfde aantal vakantiedagen per kalenderjaar als hij zou genieten in een internaat van het buitengewoon onderwijs.

§ 4. Ieder personeelslid met een volledige betrekking heeft recht op een jaarlijkse vakantieperiode van ten minste 21 opeenvolgende dagen per kalenderjaar. Deze periode mag evenwel niet vallen tijdens de kerstvakantie of de paasvakantie. Gedurende de zomervakantie kunnen ten hoogste veertien opeenvolgende kalenderdagen vakantie genomen worden.

§ 5. De in dit artikel bedoelde prestatie- en vakantieregeling wordt bepaald door de lokale schoolraad na overleg met de representatieve vakorganisaties en vastgelegd in een protocol.

B.Vl.R. 5-2-2010

HOOFDSTUK V. - Bekwaamheidsbewijzen

Art. 19 t.e.m. 21.

[...]

B.Vl.R. 30-9-2005

HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 22.

De personeelsformaties en de urenpakketten van de opvangcentra Oostende-Klemskerke-De Haan, Lommel-Leopoldsburg en Koksijde-Diksmuide worden voor de periode die 1 januari 1992 voorafgaat vastgesteld als volgt :

1° Klemskerke-De Haan :

Schooljaar 1978-1979 vanaf 1 mei 1979 :

- 1 betrekking van directeur van een medisch pedagogisch instituut en pedagogisch rijkscentrum voor het buitengewoon onderwijs;

- 1 betrekking van beheerder;

- 1 betrekking van rekenplichtig correspondent.

Schooljaar 1979-1980 :

- 1 betrekking van directeur van een medisch pedagogisch instituut en pedagogisch rijkscentrum voor het buitengewoon onderwijs;

- 1 betrekking van beheerder;

- 27 betrekkingen van studiemeester-opvoeder internaat waarvan 11 betrekkingen tot het einde van het schooljaar;

- 1 betrekking van eerstaanwezend kinderverzorgster;

- 7 betrekkingen van kinderverzorgster waarvan 2 betrekkingen tot het einde van het schooljaar;

- 3 betrekkingen van verpleegster;

- 2 betrekkingen van kinesitherapeut;

- 1 betrekking van logopedist met 14 uren;

- 1 1/2 betrekking van rekenplichtig correspondent;

- 1 betrekking van maatschappelijk assistent tot het einde van het schooljaar;

- 1 betrekking van orthopedagoog tot het einde van het schooljaar.

Schooljaar 1980-1981 :

- 1 betrekking van directeur van een medisch pedagogisch instituut en pedagogisch rijkscentrum voor het buitengewoon onderwijs;

- 1 betrekking van beheerder;

- 27 betrekkingen van studiemeester opvoeder internaat waarvan 11 betrekkingen tot het einde van het schooljaar;

- 1 betrekking van eerstaanwezend kinderverzorgster;

- 7 betrekkingen van kinderverzorgster, waarvan 21 betrekkingen tot het einde van het schooljaar;

- 3 betrekkingen van verpleegster;

- 2 betrekkingen van kinesitherapeut;

- 1 betrekking van logopedist met 14 uren;

- 1 1/2 betrekking van rekenplichtig correspondent;

- 1 betrekking van maatschappelijk assistent tot het einde van het schooljaar;

- 1 betrekking van orthopedagoog tot het einde van het schooljaar.

Schooljaar 1981-1982 :

- 1 betrekking van directeur van een medisch pedagogisch instituut en pedagogisch rijkscentrum voor het buitengewoon onderwijs;

- 1 betrekking van beheerder;

- 26 betrekkingen van studiemeester-opvoeder internaat waarvan 11 betrekkingen tot het einde van het schooljaar;

- 1 betrekking van directiesecretaris;

- 1 betrekking van eerstaanwezend kinderverzorgster;

- 7 betrekkingen van kinderverzorgster, waarvan 2 betrekkingen tot het einde van het schooljaar;

- 3 betrekkingen van verpleegster;

- 2 betrekkingen van kinesitherapeut;

- 1 betrekking van logopedist met 14 uren;

- 1 1/2 betrekking van rekenplichtig correspondent;

- 1 betrekking van maatschappelijk assistent tot het einde van het schooljaar;

- 1 betrekking van orthopedagoog tot het einde van het schooljaar.

Schooljaar 1982-1983 :

- 1 betrekking van directeur van een medisch pedagogisch instituut en pedagogisch rijkscentrum voor het buitengewoon onderwijs;

- 1 betrekking van beheerder;

- 1 betrekking van rekenplichtig correspondent : volledige opdracht;

- 1 betrekking van rekenplichtig correspondent : 19 uren.

Het urenpakket voor het opvoedend hulp- en paramedisch personeel op 1 september 1982 bedroeg : 1.284; met ingang van 1 oktober 1982 wordt dit pakket tot 1.227 uren teruggebracht en met ingang van 8 november 1982, gebracht op 2.027 uren, waarvan 800 uur tot 31 augustus 1983.

In de bovenvermelde uurpakketten is telkens de betrekking van directiesecretaris inbegrepen.

- 1 betrekking van maatschappelijk assistent tot 30 september 1982.

- 1 betrekking van orthopedagoog tot 30 september 1982.

Schooljaar 1983-1984 :

- 1 betrekking van directeur van een Medisch Pedagogisch Instituut van de Staat;

- 1 betrekking van beheerder;

- 1 betrekking van rekenplichtig correspondent : 19 uren;

- 1 betrekking van rekenplichtig correspondent : volledige betrekking.

Het urenpakket voor het opvoedend hulp- en paramedisch personeel bedraagt 1.518 uren met inbegrip van de uren voor de betrekking van directiesecretaris.

Schooljaar 1984-1985 :

- 1 betrekking van directeur van een Medisch Pedagogisch Instituut van de Staat;

- 1 betrekking van beheerder;

- 1 betrekking van directiesecretaris;

- 1 betrekking van rekenplichtig correspondent : volledige betrekking;

- 1 betrekking van rekenplichtig correspondent : 19 uren.

Het urenpakket voor het opvoedend hulp- en paramedisch personeel op 1 september 1984 bedraagt 1.495 uren.

Schooljaar 1985-1986 :

- 1 betrekking van directeur van een Medisch Pedagogisch Instituut van de Staat;

- 1 betrekking van beheerder;

- 1 betrekking van directiesecretaris.

Het urenpakket voor het opvoedend hulp- en paramedisch personeel op 1 september 1985 bedraagt 1.886 uren.

Schooljaar 1986-1987 :

- 1 betrekking van directeur van een Medisch Pedagogisch Instituut van de Staat;

- 1 betrekking van beheerder;

- 1 betrekking van directiesecretaris.

Het urenpakket voor het opvoedend hulp- en paramedisch personeel op 1 september 1986 bedraagt 1.910 uren.

Schooljaar 1987-1988 :

- 1 betrekking van directeur van een Medisch Pedagogisch Instituut van de Staat;

- 1 betrekking van beheerder;

- 1 betrekking van directiesecretaris.

Het urenpakket voor het opvoedend hulp- en paramedisch personeel op 1 september 1987 bedraagt 1.924 uren.

2° M.P.I.S. Oostende-Klemskerke-De Haan :

Schooljaar 1988-1989 :

Het urenpakket voor het opvoedend hulp-, paramedisch en administratief personeel op 1 september 1988 bedraagt 1.840 uren onderverdeeld als volgt :

- 1 betrekking van directiesecretaris;

- 33 ambten van studiemeester-opvoeder in een internaat met volledige betrekking (1.188 uren);

- 1 ambt van studiemeester-opvoeder in een internaat met onvolledige betrekking met 18 uren per week;

- 1 ambt van studiemeester-opvoeder in een internaat met onvolledige betrekking met 16 uren per week;

- 1 betrekking van ergotherapeut met volledige betrekking (32 uren);

- 3 betrekkingen van kinesitherapeut met volledige betrekking (96 uren);

- 7 betrekkingen van kinderverzorgster met volledige betrekking (224 uren);

- 2 betrekkingen van kinderverzorgster met onvolledige betrekking met 16 uren per week (32 uren);

- 1 betrekking van beheerder van kinderverzorgster met onvolledige betrekking met 28 uren per week;

- 4 betrekkingen van verpleegster met volledige betrekking (128 uren);

- 2 betrekkingen van rekenplichtig-correspondent met volledige betrekking (76 uren);

- 2 uren : niet ingericht.

Schooljaar 1989-1990 :

Het urenpakket voor het opvoedend hulp-, paramedisch en administratief personeel op 1 september 1989 bedraagt 2.125 uren.

Vanaf 1 september 1989 worden hiervan 2.060 uren ingericht onderverdeeld als volgt :

- 1 betrekking van directiesecretaris;

- 35 ambten van studiemeester-opvoeder in een internaat met volledige betrekking (1.260 uren);

- 1 betrekking van studiemeester-opvoeder in een internaat met onvolledige betrekking met 16 uren per week;

- 1 betrekking van studiemeester-opvoeder in een internaat met onvolledige betrekking met 8 uren per week;

- 1 betrekking van studiemeester-opvoeder in een internaat met onvolledige betrekking met 18 uren per week;

- 1 betrekking van studiemeester-opvoeder in een internaat met onvolledige betrekking met 10 uren per week;

- 9 betrekkingen van kinderverzorgster met volledige betrekking (288 uren);

- 2 betrekkingen van kinderverzorgster met onvolledige betrekking elk met 16 uren per week;

- 1 betrekking van kinderverzorgster met onvolledige betrekking met 28 uren;

- 4 betrekkingen van kinesitherapeut met volledige betrekking (128 uren);

- 1 betrekking van ergotherapeut met volledige betrekking (32 uren);

- 4 betrekkingen van verpleegster met volledige betrekking (128 uren);

- 2 betrekkingen van rekenplichtig-correspondent met volledige betrekking (76 uren);

- 92 uren : niet ingericht.

Schooljaar 1990-1991 :

Het urenpakket op 1 september 1990 bedraagt 2.110 uren onderverdeeld als volgt :

- opvoedend hulppersoneel (met inbegrip van het ambt van directiesecretaris) : 1.368 uren;

- paramedisch en sociaal personeel : 661 uren;

- administratief personeel : 76 uren;

- 5 uren worden in reserve gehouden.

Schooljaar 1991-1992, van 1 september 1991 tot 31 december 1991 :

Het urenpakket gedurende de periode van 1 september 1991 tot en met 31 december 1991 bedraagt 2.168 uren onderverdeeld als volgt :

- opvoedend hulppersoneel (met inbegrip van het ambt van directiesecretaris) : 1.429 uren;

- paramedisch en sociaal personeel : 663 uren;

- administratief personeel : 76 uren;

3° Koksijde-Diksmuide :

Schooljaar 1988-1989 :

Het urenpakket bedraagt 858 uren onderverdeeld als volgt :

- 16 betrekkingen van studiemeester-opvoeder in een internaat met volledige betrekking (576 uren);

- 7 betrekkingen van kinderverzorgster met onvolledige betrekking (224 uren);

- 1 betrekking van kinderverzorgster met onvolledige betrekking met 18 uren;

- 1 betrekking van verpleegster met volledige betrekking (32 uren);

- 1 betrekking van rekenplichtig-correspondent met 8 uren.

Schooljaar 1989-1990 :

Het urenpakket bedraagt 993 uren onderverdeeld als volgt :

- 19 betrekkingen van studiemeester-opvoeder in een internaat (684 uren);

- 6 betrekkingen van kinderverzorgster (192 uren);

- 2 betrekkingen van verpleegster (64 uren);

- 1 betrekking van kinesist met 5 uren;

- 1 betrekking van opsteller (38 uren);

- 1 betrekking van opsteller met 10 uren.

Schooljaar 1990-1991 :

Het urenpakket bedraagt 707 uren onderverdeeld als volgt :

- opvoedend hulppersoneel : 504 uren;

- paramedisch personeel : 165 uren;

- administratief personeel : 38 uren.

Schooljaar 1991-1992, van 1 september 1991 tot 31 december 1991 :

Het urenpakket gedurende de periode van 1 september 1991 tot en met 31 december 1991 bedraagt 665 uren.

4° Lommel-Leopoldsburg :

Schooljaar 1987-1988 :

Met ingang van 30 oktober 1987 tot 31 maart 1988 :

- 19 betrekkingen van studiemeester-opvoeder in het internaat (19 x 36 uren);

- 4 betrekkingen van verpleegster (4 x 32 uren);

- 6 betrekkingen van kinderverzorgster (6 x 32 uren);

- 1 betrekking van rekenplichtig-correspondent (38 uren).

Met ingang van 1 april 1988 tot 30 juni 1988 :

- 27 betrekkingen van studiemeester-opvoeder in het internaat (27 x 36 uren);

- 5 betrekkingen van verpleegster (5 x 32 uren);

- 7 betrekkingen van kinderverzorgster (7 x 32 uren);

- 1 betrekking van kinderverzorgster van 24 uur;

- 1 betrekking van rekenplichtig-correspondent (38 uren).

Met ingang van 1 juli 1988 tot 31 augustus 1988 :

- 35 betrekkingen van studiemeester-opvoeder in het internaat (35 x 36 uren);

- 5 betrekkingen van verpleegster (5 x 32 uren);

- 8 betrekkingen van kinderverzorgster (8 x 32 uren);

- 1 betrekking van kinderverzorgster van 24 uren;

- 1 betrekking van kinderverzorgster van 8 uren;

- 1 betrekking van rekenplichtig-correspondent (38 uren);

- 1 betrekking van klerk-typist (38 uren).

Schooljaar 1988-1989 :

Het urenpakket op 1 september 1988 bedraagt 1.681 uren onderverdeeld als volgt :

- 31 betrekkingen van studiemeester-opvoeder in een internaat met volledige betrekking ( 1.116 uren);

- 1 betrekking van studiemeester-opvoeder in een internaat met onvolledige betrekking met 9 uren;

- 8 betrekkingen van verpleegster met volledige betrekking (256 uren);

- 5 betrekkingen van verpleegster met volledige betrekking (160 uren);

- 2 betrekkingen van ergotherapeut met volledige betrekking (64 uren);

- 1 betrekking van rekenplichtig-correspondent met volledige betrekking (38 uren);

- 1 betrekking van klerk met volledige betrekking (38 uren).

Schooljaar 1989-1990 :

Het urenpakket op 1 september 1988 bedraagt 1.948 uren onderverdeeld als volgt :

- 35 betrekkingen van studiemeester-opvoeder in een internaat met volledige betrekking (1.260 uren);

- 1 betrekking van studiemeester-opvoeder in een internaat met onvolledige betrekking met 30 uren per week;

- 1 betrekking van studiemeester-opvoeder in een internaat met onvolledige betrekking met 9 uren per week;

- 1 betrekking van studiemeester-opvoeder in een internaat met onvolledige betrekking met 9 uren per week;

- 1 betrekking van studiemeester-opvoeder in een internaat met onvolledige betrekking met 20 uren per week;

- 10 betrekkingen van kinderverzorgster met volledige betrekking (320 uren);

- 5 betrekkingen van verpleegster met volledige betrekking (160 uren);

- 2 betrekkingen van ergotherapeut met volledige betrekking (64 uren);

- 1 betrekking van rekenplichtig-correspondent met volledige betrekking (38 uren);

- 1 betrekking van klerk met volledige betrekking (38 uren).

Schooljaar 1990-1991 :

Het urenpakket op 1 september 1990 bedraagt 1.830 uren onderverdeeld als volgt :

- opvoedend hulppersoneel : 1.210 uren;

- paramedisch personeel : 544 uren;

- administratief personeel : 76 uren.

Schooljaar 1991-1992, van 1 september 1991 tot 31 december 1991 :

Het urenpakket gedurende de periode van 1 september 1991 tot en met 31 december 1991 bedraagt 1.654 uren onderverdeeld als volgt :

- opvoedend hulppersoneel : 1.094 uren;

- paramedisch personeel : 484 uren;

- administratief personeel : 76 uren.

Art. 23.

...

Art. 24.

Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 1992, met uitzondering van artikel 22 dat uitwerking heeft met ingang van de erin vermelde data.

Art. 25.

Onze Gemeenschapsminister bevoegd voor Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.