OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het percentage van de aanwending op de urenpaketten in de opvangcentra van het Gemeenschapsonderwijs voor het schooljaar 1997-1998.

  • goedkeuringsdatum
    24 JUNI 1997
  • publicatiedatum
    B.S.05/08/1997
  • datum laatste wijziging
    01/09/2015

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 21-11-2014 - B.S. 14-1-2015

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs-III, inzonderheid op artikel 29;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 mei 1992 betreffende de opvangcentra, inzonderheid op artikel 12, § 3;

Gelet op het protocol nr. 56 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 2 juni 1997;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat, met het oog op de tijdige vaststelling van het aanwendingspercentage voor het schooljaar 1997-1998, de nodige maatregelen moeten genomen worden vóór het einde van het schooljaar 1996-1997;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Voor het schooljaar 1997-1998 wordt de aanwending van de urenpaketten in de opvangcentra van het Gemeenschapsonderwijs beperkt tot 93,5 pct. Na de toepassing van het aanwendingspercentage op het urenpakket wordt het getal afgerond naar een lagere eenheid.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1997.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.