Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 augustus 1978 houdende organisatie van de semi-internaten in het buitengewoon onderwijs van de Staat en tot vaststelling van de personeelsnormen.

  • goedkeuringsdatum
    31 JULI 1990
  • publicatiedatum
    B.S.04/01/1991
  • datum laatste wijziging
    24/06/2011

COORDINATIE

B.Vl.R. 17-12-2010 - B.S. 24-6-2011

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 12bis, § 2, ingevoegd bij de wet van 11 juli 1973;

Gelet op de wet van 22 juni 1964 betreffende het statuut der personeelsleden van het Rijksonderwijs, inzonderheid op artikel 1, 8° , gewijzigd bij de wetten van 27 juli 1971, 11 juli 1973 en 19 december 1974 en bij het koninklijk besluit nr. 456 van 10 september 1986, en op de artikelen 4 en 5, gewijzigd bij de wet van 31 maart 1967;

Gelet op de wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs, inzonderheid op de artikelen 12, § 2 en 13, 3;

Gelet op het bijzonder decreet van 19 december 1988 betreffende de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 55, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 augustus 1978 houdende organisatie van de semi-internaten in het buitengewoon onderwijs van de Staat en tot vaststelling van de personeelsnormen, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het protocol van 9 juli 1990 houdende de conclusies van de onderhandelingen in het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten (Comité A);

Gelet op het akkoord van de Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting, gegeven op 18 juni 1990;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van de Gemeenschapsminister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[De reglementaire bepalingen inzake bekwaamheidsbewijzen treden], wat de personeelsleden betreft, bedoeld in artikel 7, 1° , 3° , 4° , 5° , 6° , 7° , 8° en 9° van het koninklijk besluit van 21 augustus 1978 houdende organisatie van de semi-internaten in het buitengewoon onderwijs van de Staat en tot vaststelling van de personeelsnormen, in werking op 1 september 1990.

B.Vl.R. 17-12-2010

Art. 2.

Artikel 8 van het koninklijk besluit van 21 augustus 1978 houdende organisatie van de semi-internaten in het buitengewoon onderwijs van de Staat en tot vaststelling van de personeelsnormen wordt door de volgende bepaling vervangen : ...

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1990.

Art. 4.

De Gemeenschapsminister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.