OPGEHEVEN : Ministerieel besluit tot vaststelling van de bezoldigingsmodaliteiten van de personen, die ermede belast zijn de gehandicapten die een instelling, een afdeling of een instituut voor buitengewoon onderwijs bezoeken, tijdens het gemeenschappelijk vervoer te helpen en te bewaken.

  • goedkeuringsdatum
    17 DECEMBER 1991
  • publicatiedatum
    B.S.13/03/1992
  • datum laatste wijziging
    03/09/2009

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 29-5-2009 - B.S. 3-9-2009

De Gemeenschapsminister van Onderwijs,

Gelet op de wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon onderwijs, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 februari 1974 betreffende de wijze waarop de reiskosten van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs ten laste worden genomen door de Staat, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 1989 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 1989 tot delegatie van de beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van 3 mei 1984;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 oktober 1983 tot vaststelling van de bezoldigingsmodaliteiten van de personen, die ermede belast zijn de gehandicapten die een inrichting, een afdeling of een instituut voor buitengewoon onderwijs bezoeken, tijdens het gemeenschappelijk vervoer te helpen en te bewaken;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën van 17 december 1991;

Overwegende dat het billijk is de prestatievergoeding voor de personen, die de leerlingen uit het buitengewoon onderwijs tijdens de ophaaldiensten helpen en bewaken, op te trekken tot het niveau van het gewaarborgd minimumuurloon,

Besluit :

Artikel 1.

Vanaf 1 januari 1992 wordt de toelage voor de prestaties van de personeelsleden, die ermede belast zijn de gehandicapten die een inrichting, een afdeling of een instituut voor buitengewoon onderwijs bezoeken, tijdens het gemeenschappelijk vervoer te helpen en te bewaken, vastgesteld op 239,80 F per uur, zijnde het gewaarborgd minimumuurloon.

Onder prestatie, die in aanmerking komt voor deze vergoeding, wordt verstaan de tijd besteed aan de speciale georganiseerde ophaaldienst om leerlingen van het buitengewoon onderwijs van hun verblijfplaats naar de school te brengen en terug.

Art. 2.

Het bedrag van de vergoeding wordt telkens aangepast aan de evolutie van het gewaarborgd minimumuurloon.

Art. 3.

Het ministerieel besluit van 20 oktober 1983 tot vaststelling van de bezoldigingsmodaliteiten van de personen, die ermede belast zijn de gehandicapten die een inrichting, een afdeling of een instituut voor buitengewoon onderwijs bezoeken, tijdens het gemeenschappelijk vervoer te helpen en te bewaken, wordt opgeheven.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1992.