OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VI. (uittreksel - NO/Middelen)

  • goedkeuringsdatum
    21 DECEMBER 1994
  • publicatiedatum
    B.S.16/03/1995
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Decr. 8-7-1996 - B.S. 5-9-1996

Decr. 20-12-1996 - B.S. 31-12-1996

Decr. 19-12-1997 - B.S. 30-12-1997

Decr. 22-12-2000 - B.S. 30-12-2000

Decr. 21-12-2001 - B.S. 29-12-2001; err. B.S. 12-2-2002

Decr. 20-12-2002 - B.S. 31-12-2002

Decr. 19-12-2003 - B.S. 31-12-2003

Decr. 24-12-2004 - B.S. 31-12-2004

Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

...

TITEL XII. -[Middelen voor infrastructuurwerken 1996 tot en met 1999]

Decr.22-12-2000

Art. 166 t.e.m. 168.

[...]

Decr. 4-7-2008

Art. 169.

[...]

implic. opgeh. Decr. 4-7-2008

[TITEL XIIbis. - Middelen voor infrastructuurwerken 2000 tot en met 2001

Art. 169bis en 169ter.

[[...]]¹

Art. 169quater.

[[...]]² ]

Decr. 22-12-2000; [[ ]]¹ Decr. 4-7-2008; [[ ]]² implic. opgeh. Decr. 4-7-2008

[TITEL XIIter. - Middelen voor infrastructuurwerken 2002-2004

Art. 169quinquies en 169sexies.

[[...]]¹

Art. 169septies.

[[...]]]² ]

Decr. 21-12-2001; [[ ]]¹ Decr. 4-7-2008; [[ ]]² implic. opgeh. Decr. 4-7-2008

[TITEL XIIquater. - Middelen voor infrastructuurwerken vanaf 2005

Art. 169octies.

In de begroting van de Vlaamse Gemeenschap worden voor het jaar 2005 de volgende vastleggingsmachtigingen toegekend :

1° aan het Gemeenschapsonderwijs, een bedrag van 31.247.603 euro voor grote en kleine infrastructuurwerken voor het vervullen van de opdrachten, bedoeld in artikelen 23 en 26 van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs en artikel 13, § 2, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;

2° aan de DIGO, een bedrag van 20.740.299 euro voor het gesubsidieerd officieel onderwijs met uitzondering van de gesubsidieerde officiële hogescholen en een bedrag van 87.092.343 euro voor het gesubsidieerd vrij onderwijs met uitzondering van de gesubsidieerde vrije hogescholen voor het vervullen van de opdrachten, bedoeld in artikelen 13, § 2, en 17, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;

3° vanaf het begrotingsjaar 2006 worden deze bedragen aangepast met de voor het begrotingsdecreet gehanteerde aanpassingsfactor voor de investeringssubsidies.

Art. 169novies.

In de in artikel 169octies vermelde begroting worden jaarlijks de nodige ordonnanceringskredieten ingeschreven om de verbintenissen na te komen, die door het gemeenschapsonderwijs en de DIGO aangegaan werden op basis van de in dit artikel vermelde vastleggingsmachtigingen.

Dit ordonnanceringskrediet wordt, binnen de beschikbare middelen van de Vlaamse Gemeenschap, vastgesteld aan de hand van de door het Gemeenschapsonderwijs en de DIGO opgemaakte betalingskalender.

Art. 169decies.

Deze titel treedt in werking op 1 januari 2005.]

Decr.24-12-2004

...