OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van artikel 32, § 1, 2de lid, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.

  • goedkeuringsdatum
    05 DECEMBER 1990
  • publicatiedatum
    B.S.26/02/1991
  • datum laatste wijziging
    01/09/2009

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 8-5-2009 - B.S. 28-8-2009

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 32, § 1, 2de lid, zoals gewijzigd bij het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II;

Gelet op het akkoord van de Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting, gegeven op 13 november 1990;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 9 augustus 1980;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het dringend noodzakelijk is de onderwijsinstellingen toe te laten een percentage van de uitgaven, die voortvloeien uit het toevertrouwen van het onderhoud der schoolgebouwen aan gespecialiseerde firma's, aan te rekenen op het voorbehouden deel van de werkingstoelagen te besteden aan lonen voor het meesters-, vak- en dienstpersoneel;

Op voordracht van de Gemeenschapsminister van Onderwijs,

Besluit :

Artikel 1.

De gesubsidieerde onderwijsinstellingen die het onderhoud geheel of gedeeltelijk aan een gespecialiseerd bedrijf toevertrouwen, mogen 90% van de te betalen prijs aanrekenen op het aan lonen voor het meesters-, vak- en dienstpersoneel voorbehouden deel van de werkingstoelagen.

Art. 2.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1991.

Art. 3.

De Gemeenschapsminister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.