OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 8 van de wet van 29 mei 1959.

  • goedkeuringsdatum
    10 SEPTEMBER 1959
  • publicatiedatum
    B.S.17/10/1959
  • datum laatste wijziging
    02/09/2004

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 14-7-2004 - B.S. 1-9-2004

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van de wetgeving betreffende het bewaarschoolonderwijs, het lager, middelbaar, normaal-, technisch en kunstonderwijs en inzonderheid op artikel 8;

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de wet van 23 december 1946, houdende instelling van een Raad van State;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Openbaar Onderwijs,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

De verklaring omtrent de keuze tussen de cursus in de godsdienst en de op deze godsdienst berustende zedenleer of de cursus in de niet-confessionele zedenleer, welke bij de eerste inschrijving van een kind in een officiële inrichting voor lager of secundair onderwijs met volledig leerplan dient onderschreven, wordt opgesteld volgens het in de bijlage bij dit besluit voorkomend model.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1959.

Art. 3.

Onze Minister van Openbaar Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage

Cfr. het Belgisch Staatsblad dd. 17-10-1959.