OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VII. (uittreksel - NO/Speciale onderwijsleermiddelen)

  • goedkeuringsdatum
    08 JULI 1996
  • publicatiedatum
    B.S.05/09/1996
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Decr. 14-2-2003 - B.S. 1-7-2003

Decr. 7-7-2006 - B.S. 31-8-2006

Decr. 22-6-2007 - B.S. 21-8-2007

Decr. 27-5-2011 - B.S. 17-6-2011

Decr. 19-7-2013 - B.S. 27-8-2013

Decr. 25-4-2014 - B.S. 25-9-2014

Decr. 17-6-2016 - B.S. 10-8-2016

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

TITEL I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

TITEL IX. - Speciale onderwijsleermiddelen

Art. 67.

[§ 1. Aan cursisten en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die een opleiding in het [[gefinancierd of gesubsidieerd volwassenenonderwijs]]¹ volgen en daar aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, en aan studenten met een functiebeperking die in het [[gefinancierd of gesubsidieerd hoger onderwijs]]¹ ingeschreven zijn in een bachelor-, een master-, een bachelor-na-bachelor - of een master-na-masteropleiding, of in een schakel- of voorbereidingsprogramma of in een specifieke lerarenopleiding, kunnen speciale onderwijsleermiddelen ter beschikking worden gesteld.

[[§ 2.]]² Indien deze speciale onderwijsleermiddelen, vermeld in paragraaf 1, de vorm aannemen van tolken Vlaamse Gebarentaal of schrijftolken, dan bepaalt de Vlaamse Regering :

[[1°]]² de procedure voor de aanvraag en toekenning van de schrijftolken en tolken Vlaamse Gebarentaal bij het Agodi; het Agodi zal hiertoe eveneens een intern beroep voorzien;

[[2°]]² de diplomavoorwaarden voor de tolken Vlaamse Gebarentaal en schrijftolken;

[[3°]]² de te indexeren loonkost voor de tolken Vlaamse Gebarentaal en de loonkost voor de schrijftolken;

[[4° de definitie van de doelgroep.]]²

[[§ 3.]]²[[Indien deze speciale onderwijsleermiddelen, vermeld in paragraaf 1, de vorm aannemen van tolken Vlaamse gebarentaal of schrijftolken, dan verleent de Vlaamse Regering voor de realisatie van deze tolkuren een subsidie aan een centraal tolkenbureau, die bestaat uit enerzijds werkingsmiddelen voor dit tolkenbureau en anderzijds lonen en verplaatsingskosten voor de tolken. De Vlaamse Regering bepaalt de verdere voorwaarden voor de werking van dit tolkenbureau.]]²

[[§ 4.]]² De procedure voor de aanvraag en toekenning en het intern beroep en de werking van het door de Vlaamse Regering te bepalen centraal tolkenbureau, worden om de drie jaar geëvalueerd. De eerste evaluatie vindt plaats gedurende het schooljaar 2015-2016. Tijdens deze evaluatie wordt de betrokkenheid van de doelgroep verzekerd.

[[§ 5.]]² Indien deze speciale onderwijsleermiddelen een andere vorm aannemen dan hetgeen vermeld is onder paragraaf 2 tot en met [[4]]², bepaalt de Vlaamse Regering de procedure voor de aanvraag en de criteria voor toekenning van deze middelen.]

Decr. 19-7-2013; [[ ]]¹ Decr. 25-4-2014: [[ ]]² Decr. 17-6-2016

Art. 68.

[...]

Decr. 19-7-2013

...