OPGEHEVEN : Decreet houdende de erkenning en de subsidiëring van de Stichting voor de Vlaamse Schoolsport.

  • goedkeuringsdatum
    01 DECEMBER 1993
  • publicatiedatum
    B.S.22/01/1994
  • datum laatste wijziging
    26/03/2009

COORDINATIE

(opgeheven door Decr. 7-5-2004 - B.S. 20-9-2004) (voetnoot 1)

opgeheven door Decr. 13-2-2009 - B.S. 26-3-2009

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.

Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet.

Art. 2.

§ 1. Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder "schoolsport" : de georganiseerde sportoefening in schools en naschools verband voor de leerlingen uit het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs van de door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde, gesubsidieerde of erkende onderwijsinstellingen.

§ 2. De onderwijsinstellingen die niet voldoen aan de voorwaarden genoemd in § 1, kunnen voor de organisatie van de schoolsport ten behoeve van hun leerlingen een samenwerkingsakkoord sluiten met de in artikel 3 genoemde Stichting.

Art. 3.

§ 1. De Stichting voor de Vlaamse Schoolsport, hierna te noemen "de Stichting", is een instelling van openbaar nut als bedoeld in de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend.

§ 2. De Stichting treedt op als overkoepelende en coör-dinerende instantie voor de schoolsport.

§ 3. De Vlaamse Regering erkent de Stichting als uit haar statuten blijkt dat zij beantwoordt aan de in artikelen 4, 5 en 6, § 1 van dit decreet gestelde voorwaarden. De erkenning kan ingetrokken worden indien de Stichting niet meer aan deze voorwaarden voldoet.

Art. 4.

De Stichting heeft ten aanzien van de leerlingen vermeld in artikel 2 de volgende doelstellingen en opdrachten :

1° initiatieven ter bevordering van de schoolsport stimu-leren, ontwikkelen en nemen;

2° sportieve activiteiten aanbieden;

3° de samenwerking bevorderen met alle organisaties die de doelstellingen, vermeld in 1° en 2°, op lokaal, provinciaal, gewestelijk, nationaal of internationaal vlak nastreven.

Art. 5.

§ 1. De Stichting wordt geleid door een raad van bestuur die paritair is samengesteld.

Die raad van bestuur bestaat voor de ene helft uit leden die voorgedragen zijn door de meest representatieve verenigingen van inrichtende machten uit het vrij gesubsidieerd onderwijs, en voor de andere helft en in gelijk aantal uit leden die voorgedragen zijn door de meest representatieve verenigingen van inrichtende machten van het officieel gesubsidieerd onderwijs en door de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs.

§ 2. De Vlaamse Regering bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur.

Art. 6.

§ 1. Voor het uitvoeren van de in artikel 4 vermelde doelstellingen en opdrachten richt de raad van bestuur een coördinatiecentrum en vijf provinciale centra op.

§ 2. De personeelsformatie van het coördinatiecentrum en van de vijf provinciale centra bestaat onder meer uit personeelsleden met verlof wegens opdracht. Ze worden voor de ene helft geworven uit personeelsleden van het vrij gesubsidieerd onderwijs en voor de andere helft en in gelijk aantal uit personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en van het officieel gesubsidieerd onderwijs. Dit verlof wordt bezoldigd en gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Tijdens dit verlof behouden de betrokken personeelsleden de voordelen van hun administratief en geldelijk statuut. Zij kunnen hun rechten op bevordering tot een hoger ambt en op een hogere wedde steeds laten gelden.

§ 3. Naast de in § 2 vermelde personeelsleden kunnen ook personeelsleden worden aangeworven die behoren tot het onderwijzend personeel en ter beschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking.

§ 4. In afwijking van § 2 en § 3 kunnen de contractuele personeelsleden die bij de inwerkingtreding van dit decreet in dienst zijn bij de bestaande verenigingen zonder winstoogmerk voor de schoolsport, deel uitmaken van de personeelsformatie van het coördinatiecentrum en van de vijf provinciale centra.

§ 5. De Vlaamse Regering bepaalt de personeelsformatie van het coördinatiecentrum en van de vijf provinciale centra, het aantal en de aanwervingsvoorwaarden van de in § 4 bedoelde contractuele personeelsleden.

Art. 7.

De Vlaamse Regering bepaalt het krediet dat jaarlijks wordt ingeschreven voor de subsidiëring van de organisatie en de werking van de Stichting en voor de subsidiëring van personeelskosten van contractueel aangeworven personeelsleden. Ze bepaalt ook de voorwaarden waaraan de Stichting moet voldoen om in de subsidieregeling opgenomen te worden. Het toezicht, de controle op de activiteiten van de Stichting en de aanwending van de middelen worden door de Vlaamse Regering geregeld.

Art. 8.

Aan artikel 90, § 2 van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten, gewijzigd bij decreet van 28 januari 1993, wordt een 12° toegevoegd dat luidt als volgt : ...

Art. 9.

Dit decreet treedt in werking op 1 januari 1994.

- (1): Door uitstel inwerkingtreding van het decreet betreffende de onderwijsgebonden sport, dd. 7-5-2004 ("inwerkingtreding op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum"), blijft dit decreet nog geldig.