OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de criteria voor het vaststellen van het bedrag van de studietoelagen en -leningen.

  • goedkeuringsdatum
    11 OKTOBER 1972
  • publicatiedatum
    B.S.23/11/1972
  • datum laatste wijziging
    19/07/2007

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Decr. 8-6-2007 - B.S. 19-7-2007

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de toekenning van studietoelagen en -leningen, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Studietoelagen;

Gelet op het advies van Onze Staatssecretaris voor Begroting;

Gelet op de wet van 23 december 1946 houdende instelling van een Raad van State, inzonderheid op artikel 2, 2e lid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Nationale Opvoeding,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

Voor het vaststellen van de bedragen van de studietoelagen en -leningen wordt ondermeer rekening gehouden met de uitgaven voor inschrijvingsgeld, examengeld, studiegerief, onderhoud, kostgeld en reiskosten.

Art. 2.

Met het oog op de toepassing van artikel 1 mag Onze Minister van Nationale Opvoeding periodisch bedragen vaststellen die als richtcijfers kunnen dienen bij het vaststellen van de bedragen van de toelagen en van de leningen.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking vanaf het school- en academiejaar 1972-1973.

Art. 4.

Onze Minister van Nationale Opvoeding is belast met de uitvoering van dit besluit.