OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de verschillende onderwijsniveaus.

  • goedkeuringsdatum
    16 NOVEMBER 1972
  • publicatiedatum
    B.S.07/12/1972
  • datum laatste wijziging
    19/07/2007

COORDINATIE

Decr. 16-2-2001 - B.S. 4-4-2001

impliciet opgeheven door Decr. 8-6-2007 - B.S. 19-7-2007

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de toekenning van studietoelagen en -leningen, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor studietoelagen;

Gelet op het akkoord van Onze Staatssecretaris voor Begroting d.d. 13 november 1972;

Gelet op de wet van 23 december 1946 houdende instelling van een Raad van State, inzonderheid op artikel 2, 2e lid;

Gelet op de hoogdringendheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Nationale Opvoeding,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

Voor de toepassing van de bovenvermelde wet van 19 juli 1971, behoort elk jaar een van cyclus van het secundair of van het hoger onderwijs tot een lager niveau dan het daaropvolgend jaar van dezelfde onderwijscyclus.

Het eerste jaar van een onderwijscyclus, en elk jaar van een onderwijscyclus behoort tot hezelfde niveau als het overeenstemmend jaar in een gelijkwaardige cyclus.

Art. 2.

Voor de toepassing van deze wet, worden het universitair onderwijs en de opleidingsvormen van het lange type, van hoger niveau beschouwd als de andere opleidingsvormen van het hoger onderwijs.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking vanaf het school- en academiejaar 1972-1973.

Art. 4.

Onze Minister van Nationale Opvoeding is belast met de uitvoering van dit besluit.

- (1): Opgeheven wat de toekenning van studietoelagen in het hoger onderwijs betreft (Decr. 16-2-2001; Art. 27, 1°)