OPGEHEVEN : Koninklijk besluit waarbij het voordeel van de wet van 19 juli 1971, betreffende de toekenning van studietoelagen en -leningen, wordt uitgebreid tot sommige categorieën van buitenlandse leerlingen en studenten die in België verblijven.

  • goedkeuringsdatum
    01 FEBRUARI 1978
  • publicatiedatum
    B.S.08/04/1978
  • datum laatste wijziging
    19/07/2007

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Decr. 8-6-2007 - B.S. 19-7-2007

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de toeken-ning van studietoelagen en -leningen, inzonderheid op artikel 2, 2e lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 december 1972, waarbij het voordeel van de wet van 19 juli 1971, betreffende de toekenning van studietoelagen en -leningen wordt uitgebreid tot sommige categorieën van buitenlandse leerlingen en studen-ten die in België verblijven en er onderwijs volgen;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Studietoelagen;

Gelet op het akkoord van Onze Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 30 december 1977;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, eerste lid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Nationale Opvoeding,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

Het voordeel van de voorvermelde wet van 19 juli 1971 wordt uitgebreid tot de volgende categorieën van leerlingen en studenten die in België verblijven :

1° diegenen die voor het school- of academiejaar 1971-1972 een studiebeurs genoten ter uitvoering van de bepalingen van de wet van 19 maart 1954;

2° de kinderen van onderdanen van een Lid-Staat van de Europese Economische Gemeenschap die in België arbeid verrichten of verricht hebben en die zich kunnen beroepen op artikel 12 van de verordening (E.E.G.) 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968, betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap;

3° diegenen die, op de datum gesteld voor het indienen van de aanvragen, als politiek vluchteling erkend zijn door de Belgische delegatie van het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen;

4° diegenen die, op de datum gesteld voor het indienen van de aanvragen, sedert ten minste twee jaar met hun gezin in België verblijven.

Art. 2.

Dit besluit is van toepassing op de kandidaten wier aanvraag door de Dienst voor Studietoelagen van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur behandeld wordt.

Art. 3.

Het voormelde koninklijk besluit van 4 december 1972 wordt opgeheven.

Art. 4.

De bepalingen van dit besluit treden in werking met ingang van het school- en academiejaar 1976-1977.

Art. 5.

Onze Minister van Nationale Opvoeding is belast met de uitvoering van dit besluit.