Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het puntengewicht voor het secundair onderwijs en de internaten.

  • goedkeuringsdatum
    13 APRIL 1999
  • publicatiedatum
    B.S.10/06/1999
  • datum laatste wijziging
    01/01/2017

(opschrift gewijzigd bij B.Vl.R. 28-10-2016)

COORDINATIE

B.Vl.R. 19-9-2003 - B.S. 19-11-2003

B.Vl.R. 6-2-2009 - B.S. 2-4-2009

B.Vl.R. 28-10-2016 - B.S. 29-12-2016

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, inzonderheid op artikel 3, § 2;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 betreffende het onderwijs VIII, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 14 juli 1998 betreffende het onderwijs IX, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het akkoord van de minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 25 maart 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het gewijzigde puntengewicht voor de berekening van de integratietoelagen vanaf het schooljaar 1998-1999 moet worden toegepast;

Overwegende dat vanaf 1 september 1998 alle studierichtingen in het secundair onderwijs, op grond van hun inhoudelijke verwantschap, in studiegebieden worden ingedeeld en dat het bijgevolg aangewezen is dat bij de vaststelling van het puntengewicht met dit indelingscriterium rekening wordt gehouden;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het puntengewicht voor het secundair onderwijs en de internaten [...]², wordt als volgt vastgesteld :

Puntengewicht per leerling

1°[...]¹

2°[...]¹

3°[...]¹

4° internen afkomstig uit het :

a) kleuteronderwijs :

18

b) lager onderwijs :

18

c) secundair onderwijs :

18

5°[...]¹

[ ]¹ B.Vl.R. 6-2-2009; [ ]² B.Vl.R. 28-10-2016

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1991 tot vaststelling van het puntengewicht per leerling, student of interne, bedoeld in artikel 3, § 2, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 10 november 1993, 9 mei 1996, 30 mei 1996, 8 oktober 1996 en 7 juli 1998, wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van l september 1998.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.