OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VI. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    21 DECEMBER 1994
  • publicatiedatum
    B.S.16/03/1995
  • datum laatste wijziging
    01/09/2008

COORDINATIE

Decr. 8-7-1996 - B.S. 5-9-1996

opgeheven door Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

TITEL VI. - Hoger Onderwijs buiten de universiteit

...

HOOFDSTUK VI. - Organisatie

Art. 100.

Voor de studenten die in het academiejaar 1993-1994 als regelmatig student waren ingeschreven in het derde studiejaar van de Hogere Radionavigatieschool te Oostende en die geen diploma behaalden, richt de Vlaamse regering een examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap op. De Vlaamse regering bepaalt de samenstelling, de organisatie en de werking van deze examencommissie.

Art. 101.

In de opleidingen van het hoger kunstonderwijs die met toepassing van het decreet van 23 oktober 1991 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, en artikel 68 van het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs III in het hoger onderwijs van het lange type worden ondergebracht, is het aantal aanvaardbare lestijden per instelling voor het academiejaar 1994-1995 gelijk aan het aantal effectief ingerichte en aanvaarde lestijden in het academiejaar 1993-1994.

Art. 102.

§ 1. De optie conservatie en restauratie van het Nationaal Hoger Instituut te Antwerpen wordt met ingang van het academiejaar 1994-1995 als opleiding studiejaar per studiejaar georganiseerd aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. De financiering van de optie conservatie en restauratie wordt aan het Nationaal Hoger Instituut te Antwerpen afgebouwd.

Gedurende het academiejaar 1994-1995 wordt het tweede en derde studiejaar gefinancierd; gedurende het academiejaar 1995-1996 wordt het derde studiejaar gefinancierd. Vanaf het academiejaar 1996-1997 is er geen financiering meer.

§ 2. De vastbenoemde personeelsleden van het Nationaal Hoger Instituut te Antwerpen die fungeren in de optie conservatie en restauratie worden met ingang van het academiejaar 1994-1995 overgedragen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen met behoud van hun vaste benoeming. Tot op het ogenblik dat de optie restauratie en conservatie volledig afgebouwd is aan het Nationaal Hoger Instituut te Antwerpen kunnen zij verder belast blijven met een opdracht aan dit instituut.

Art. 103.

§ 1. De financiering van de afdelingen beeldhouwkunst, grafische kunsten, monumentale kunsten, schilderen, schilderkunst en edelsmeedkunst-meubelkunst-beeldhouwen van het Nationaal Hoger Instituut te Antwerpen wordt met ingang van het academiejaar 1994-1995 als hoger kunstonderwijs van de derde graad afgebouwd. Gedurende het academiejaar 1994-1995 worden het tweede en derde studiejaar gefinancierd; gedurende het academiejaar 1995-1996 wordt het derde studiejaar gefinancierd; vanaf het academiejaar 1996-1997 is er geen financiering meer.

§ 2. De vastbenoemde personeelsleden van het Nationaal Hoger Instituut te Antwerpen die fungeren in de afdelingen vermeld in § 1 worden met ingang van het academiejaar 1994-1995 overgedragen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen met behoud van hun vaste benoeming. Zolang de overgangsregeling vermeld in § 1 van kracht is, kunnen zij verder belast blijven met een opdracht aan de afdeling waarin zij voorheen fungeerden.

...

[...]

Decr.8-7-1996

...