OPGEHEVEN : Decreet betreffende de organisatie van de Vlaamse Hogescholenraad.

  • goedkeuringsdatum
    07 JULI 1998
  • publicatiedatum
    B.S.28/08/1998
  • datum laatste wijziging
    27/02/2014

COORDINATIE

Decr. 14-2-2003 - B.S. 1-7-2003

Decr. 19-3-2004 - B.S. 10-6-2004

Decr. 29-6-2007 - B.S. 20-7-2007

opgeheven door Decr. 20-12-2013 - B.S. 27-2-2014

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

De hogescholen, bedoeld in het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, richten onder de benaming Vlaamse Hogescholenraad, afgekort VLHORA, een [stichting van openbaar nut] op. Het reglement van orde moet voldoen aan de voorwaarden bepaald in dit decreet. Deze [stichting van openbaar nut] is de rechtsopvolger van de vzw Vlaamse Hogescholenraad.

Decr.19-3-2004

Art. 3.

Binnen de perken gesteld door artikel 127 van de Grondwet, doet de VLHORA voorstellen aan de Vlaamse regering. Daarenboven kan hij overleg onder de hogescholen organiseren.

Het overleg en de voorstellen betreffen alle aangelegenheden die de Vlaamse hogescholen aanbelangen.

Art. 4.

§ 1. [De algemene vergadering van de VLHORA bestaat uit de algemeen directeurs tenzij het hogeschoolbestuur tot een andere vaste afvaardiging beslist van alle in artikel 2 bedoelde hogescholen. [[...]] ]

Decr. 14-2-2003; [[ ]] Decr.19-3-2004

§ 2. [De algemene vergadering legt bij reglement de samenstelling van de raad van beheer vast. Zij bepaalt de procedure van aanduiding van de leden van de raad van beheer, de duur van het mandaat en de wijze van aanduiding van voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris. Zolang dit reglement niet is vastgelegd, blijft de bestaande wijze van aanduiding, samenstelling en duur van mandaat van toepassing.]

Decr.19-3-2004

§ 3. Afgevaardigden van de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, kunnen de vergaderingen bijwonen.

Art. 5.

De algemene vergadering en de raad van beheer kunnen slechts geldig beslissen indien ten minste de helft plus één van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen van de algemene vergadering en van de raad van beheer worden genomen met een meerderheid gevormd door drie vierden van het aantal stemmen van de aanwezige en de vertegenwoordigde leden. Aan voorstellen van de VLHORA kunnen minderheidsnota's worden toegevoegd.

Art. 6.

De VLHORA stelt zijn reglement van orde op en bepaalt zijn vestigingsplaats. De Vlaamse regering keurt het reglement van orde goed.

Art. 7.

§ 1. De VLHORA betrekt zijn werkingsmiddelen rechtstreeks of onrechtstreeks uit de jaarlijkse bijdragen van de hogescholen op basis van een overeenkomst gesloten tussen de hogescholen. De bijdragen zijn proportioneel aan de jaarlijkse werkingsuitkeringen die de Vlaamse Gemeenschap aan de hogescholen verleent.

De overeenkomst wordt gesloten voor hernieuwbare periodes van drie jaar. Ter gelegenheid van de hernieuwing is zij voor wijzigingen vatbaar. De overeenkomst en alle wijzigingen ervan worden goedgekeurd door de Vlaamse regering.

[§ 2. [[...]].]

[§ 3.] De werkingsmiddelen van de VLHORA kunnen verhoogd worden door toelagen vanwege de overheid, door schenkingen of giften en door inkomsten voortkomend uit zijn werking of zijn patrimonium.

Decr. 19-3-2004; [[ ]] Decr. 29-6-2007

Art. 8.

De VLHORA voert een economische dubbele boekhouding. De VLHORA maakt ieder jaar een begroting op van zijn ontvangsten en uitgaven, evenals de rekeningen van het afgesloten kalenderjaar. De boekhouding en de jaarrekeningen worden onderworpen aan de controle en het toezicht van een revisor. De VLHORA bezorgt elk jaar voor 1 oktober de begroting van het daaropvolgende kalenderjaar aan de Vlaamse regering. De VLHORA bezorgt elk jaar de rekeningen van het afgesloten kalenderjaar vóór 1 juli aan de Vlaamse regering.

Art. 9.

De VLHORA bezorgt jaarlijks vóór 1 juli aan de Vlaamse regering een verslag van de activiteiten van het afgesloten kalenderjaar.

Art. 10.

De personeelsleden van de hogescholen kunnen mits hun akkoord belast worden met een opdracht in de VLHORA. De VLHORA sluit daartoe een overeenkomst met de hogeschool en het personeelslid.

[Bedoelde overeenkomst bepaalt tenminste de duurtijd van de overeenkomst, de salarisschaal waarop het personeelslid recht heeft en de wijze van verrekening van de personeelskost aan de VLHORA.

De personeelsleden kunnen bezoldigd worden met een niet-verworven salarisschaal. De bezoldiging van de secretaris-generaal van de VLHORA bestaat uit de salarisschaal van gewoon hoogleraar. De VLHORA bepaalt aan de hand van de vigerende salarisschalen de salarisschalen van de andere personeelsleden.

De benoemde personeelsleden belast met een opdracht in de VLHORA behouden hun statutaire rechten als personeelslid van de hogeschool en blijven deel uitmaken van de personeelsformatie van deze hogeschool. Op het ogenblik dat de opdracht in de VLHORA een einde neemt, belast het hogeschoolbestuur hen met een opdracht en worden zij bezoldigd met de salarisschaal verbonden aan het ambt dat zij in de hogeschool bekleden.]

Decr.14-2-2003

Art. 11.

Het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap wordt gewijzigd als volgt : . . .

Art. 12.

Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1998.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.