OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de loopbaanstructuur en van de salarisschalen van het administratief en technisch personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

  • goedkeuringsdatum
    12 JUNI 1995
  • publicatiedatum
    B.S.27/10/1995
  • datum laatste wijziging
    28/04/2003

COORDINATIE

opgeheven door BVR 21-2-2003 - B.S. 28-4-2003

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 13 juni 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 152, 155, 169, 336 en 337;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 10 november 1994;

Gelet op het protocol nr. 185 van 15 maart 1995 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - De loopbaanstructuur

Afdeling 1. - De hiërarchie van de graden

Artikel 1.

§ 1. Het administratief en technisch personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap wordt ingedeeld in één van de hierna volgende niveaus, overeenstemmend met het ernaast vermelde onderwijsniveau :

Niveau A : academisch onderwijs en hoger onderwijs van academisch niveau;

Niveau B : hoger onderwijs van één cyclus;

Niveau C : secundair onderwijs;

Niveau D : geen diploma;

Niveau E : geen diploma.

§ 2. De diploma's en studiegetuigschriften vermeld in bijlage 4 van het Vlaamse Personeelsstatuut van 24 november 1993 zijn van overeenkomstige toepassing bij de werving van het administratief en technisch personeel van de hogescholen.

Art. 2.

De personeelsleden verkrijgen een graad vermeld in de tabel van de loopbaanstructuur, opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit. Het hogeschoolbestuur bepaalt voor elke graad de benaming van de ermee verbonden functies. De graad bepaalt de betrekkelijke waarde van een functie binnen zijn niveau.

Art. 3.

Elke graad wordt aangeduid met een letter en een cijfer. De letter geeft het niveau aan, het cijfer situeert de graad in zijn niveau.

De vijf niveaus omvatten het volgende aantal graden :

niveau A : vier graden, genummerd van A1 tot A4;

niveau B : twee graden, genummerd B1 en B2;

niveau C : twee graden, genummerd C1 en C2;

niveau D : twee graden, genummerd D1 en D2;

niveau E : één graad, genummerd E1.

Binnen elk niveau worden de graden genummerd volgens hun plaats in de hiërarchie, waarbij de hoogste graad het hoogste cijfer toegewezen krijgt.

Art. 4.

De dienst-, de niveau-, de graad- en de schaalanciënniteit worden uitgedrukt in jaren en volle kalendermaanden. Ze gaan in op de eerste dag van een maand.

De gedeelten van maanden worden weggelaten en de anciënniteiten gaan in dat geval in op de eerste dag van de volgende maand.

Afdeling 2. - De hiërarchische loopbaan

Art. 5.

§ 1. Bevordering door verhoging in graad kan afhankelijk worden gesteld van het slagen voor een vergelijkende bekwaamheidsproef.

§ 2. Bevordering door overgang naar een ander niveau, met uitzondering van de overgang naar niveau D, wordt verleend op grond van het slagen voor een vergelijkend overgangsexamen.

Afdeling 3. - De functionele loopbaan

Art. 6.

De functionele loopbaan bestaat in de opeenvolgende toekenning aan een personeelslid van een steeds hogere salarisschaal binnen eenzelfde graad op basis van schaalanciënniteit en zonder wijziging van de graadbenaming.

Art. 7.

De toekenning van de hogere salarisschaal is afhankelijk van het verkrijgen van een voldoende gunstige evaluatie. Het hogeschoolbestuur legt hiervoor de criteria vast.

Art. 8.

Er wordt een functionele loopbaan ingesteld binnen de hierna vermelde graden. De overgang tussen de daaronder opgesomde salarisschalen vindt plaats na het aantal jaren schaalanciënniteit dat ernaast vermeld wordt.

1° in graad A1 van de eerste naar de tweede salarisschaal na 10 jaar van A11 naar A12

2° in graad A2 van de eerste naar de tweede salarisschaal na 10 jaar van A21 naar A22

3° in graad A3 van de eerste naar de tweede salarisschaal na 10 jaar van A31 naar A32

4° in graad B1 van de eerste naar de tweede salarisschaal na 10 jaar van B11 naar B12

5° in graad B2 van de eerste naar de tweede salarisschaal na 10 jaar B21 naar B22

6° in graad C1 van de eerste naar de tweede salarisschaal na 10 jaar van C11 naar C12

7° in graad C2 van de eerste naar de tweede salarisschaal na 10 jaar van C21 naar C22

8° in graad D1 van de eerste naar de tweede salarisschaal na 10 jaar van D11 naar D12

9° in graad E1 :

a) van de eerste naar de tweede salarisschaal na 8 jaar van E11 naar E12;

b) van de tweede naar de derde salarisschaal na 10 jaar van E12 naar E13.

HOOFDSTUK II. - De salarisschalen

Art. 9.

§ 1. De salarisschalen bestaan uit :

- een minimumsalaris;

- salaristrappen die het resultaat zijn van tussentijdse salarisverhogingen;

- een maximumsalaris.

§ 2. De personeelsleden die de minimumleeftijd van de salarisschaal nog niet hebben bereikt, ontvangen het minimumsalaris.

Art. 10.

Aan elke graad worden één of meer salarisschalen verbonden. Wanneer meer salarisschalen aan één graad worden verbonden, kunnen de hogere salarisschalen alleen verleend worden onder de voorwaarden bepaald in artikel 9 en 10.

Art. 11.

Elke salarisschaal behoort tot een van de vijf niveaus, aangeduid met de letters A, B, C, D, en E. De salarisschaal wordt verder aangeduid met cijfers. Het eerste cijfer duidt de graad aan, het tweede cijfer geeft de plaats aan van de salarisschaal met betrekking tot de andere salarisschalen die binnen dezelfde loopbaan bestaan.

Art. 12.

De salarisschalen van het administratief en technisch personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap worden als volgt vastgesteld :

Salarisschaal en minimumleeftijd

Minimumsalaris

Maximumsalaris

Tussentijdse verhogingen

E11 (18j.)

495.000

571.000

3/1 * 7.000

11/2 * 5.000

E12 (18j.)

505.000

596.400

3/1 * 7.000

11/2 * 6.400

E13 (18j.)

529.536

622.985

3/1 * 6.713

2/2 * 4.740

10/2 * 6.383

D11 (18j.)

516.708

637.794

3/1 * 5.802

10/2 * 10.368

D12 (18j.)

526.882

712.833

3/1 * 5.802

13/2 * 12.965

D21 (18j.)

600.899

820.467

3/1 * 9.225

13/2 * 14.761

C11 (20j.)

551.254

726.372

3/1 * 11.072

2/2 * 12.927

8/2 * 14.506

C12 (20j.)

603.975

877.067

3/1 * 11.072

13/2 * 18.452

C21 (20j.)

622.250

954.750

3/1 * 15.084

13/2 * 22.096

C22 (20j.)

693.500

1.035.500

3/1 * 16.032

13/2 * 22.608

B11 (22j.)

618.000

912.000

3/1 * 12.000

12/2 * 21.500

B12 (22j.)

684.000

983.000

3/1 * 12.000

10/2 * 21.500

2/2 * 24.000

B21 (22j.)

755.275

1.132.919

3/1 * 11.072

14/2 * 24.602

B22 (22j.)

845.500

1.178.000

3/1 * 19.000

7/3 * 28.500

2/3 * 38.000

A11 (24j.)

836.000

1.301.500

3/1 * 28.500

5/3 * 57.000

2/3 * 47.500

A12 (24j.)

921.500

1.387.000

3/1 * 28.500

5/3 * 57.000

2/3 * 47.500

A21 (24j.)

927.072

1.570.249

3/1 * 27.275

11/2 * 51.032

A22 (24j.)

1.024.735

1.667.912

3/1 * 27.275

11/2 * 51.032

A31 (24j.)

1.087.750

1.705.250

3/1 * 38.000

4/3 * 76.000

3/3 * 66.500

A32 (24j.)

1.144.750

1.862.000

3/1 * 42.750

4/3 * 76.000

3/3 * 95.000

A41 (24j.)

1.512.000

2.106.000

1/3 * 54.000

5/3 * 72.000

2/3 * 90.000

Art. 13.

Het maandsalaris schommelt met het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de regels voorgeschreven door de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. De bedragen van de salarisschalen vermeld in artikel 14 zijn de bedragen tegen 100% per 1 november 1993, gekoppeld aan spilindex 138,01. Op 1 november 1994 worden deze bedragen vermeerderd met 10.447 frank. Op 1 augustus 1995 worden ze nogmaals met 1 procent verhoogd.

HOOFDSTUK III. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 14.

De ambten vermeld in de derde kolom van de bij dit besluit gevoegde bijlage 2, worden afgeschaft.

De personeelsleden aan wie een betrekking op de personeelsformatie wordt toegewezen en die titularis zijn van een afgeschaft ambt, verkrijgen ambtshalve de in de eerste kolom vermelde nieuwe graad en de eraan verbonden salarisschaal, vermeld in de vierde kolom.

Art. 15.

Het koninklijk besluit van 1 december 1970 houdende bezoldigingsregeling van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs is van toepassing op de leden van het administratief en technisch personeel van de hogescholen.

Art. 16.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1996.

Art. 17.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage 1

TABEL LOOPBAANSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL

Graad

Salarisschaal

Minimumleeftijd

Voorwaarden tot verkrijgen van de hogere salarisschaal binnen dezelfde graad

Toelatingsvoorwaarden tot de in kolom 1 vermelde graad voor personeelsleden van de instelling

Bij bevordering door verhoging in graad

Bij bevordering door overgang naar het hoger niveau

1

2

3

4

5a

5b

E1

E11

18

aanvangssalarisschaal

E12

18

ten minste 8 jaar schaalanciënniteit in E11 voldoende gunstige beoordeling

E13

18

ten minste 10 jaar schaalanciënniteit in E12 voldoende gunstige beoordeling

D1

D11

18

aanvangssalarisschaal

ten minste 6 jaar niveauanciënniteit in niveau E

D12

18

ten minste 10 jaar schaalanciënniteit in D11 voldoende gunstige beoordeling

D2

D21

18

aanvangssalarisschaal

6 jaar graadanciënniteit in D1

C1

C11

20

aanvangssalarisschaal

bevordering met examen ten minste 6 jaar niveauanciënniteit in niveau D

C12

20

ten minste 10 jaar schaalanciënniteit in C11 voldoende gunstige beoordeling

C2

C21

20

aanvangssalarisschaal

6 jaar graadanciënniteit in C1

C22

20

ten minste 10 jaar schaalanciënniteit in C21 voldoende gunstige beoordeling

B1

B11

22

aanvangssalarisschaal

bevordering met examen ten minste 6 jaar niveauanciënniteit in niveau C

B12

22

ten minste 10 jaar schaalanciënniteit in B11 voldoende gunstige beoordeling

B2

B21

22

aanvangssalarisschaal

6 jaar graadanciënniteit in B1

B22

22

ten minste 10 jaar schaalanciënniteit in B21 voldoende gunstige beoordeling

A1

A11

24

aanvangssalarisschaal

bevordering met examen ten minste 6 jaar niveauanciënniteit in niveau C of niveau B

A12

24

ten minste 10 jaar schaalanciënniteit in A11 voldoende gunstige beoordeling

A2

A21

24

aanvangssalarisschaal

6 jaar graadanciënniteit in A1

A22

24

ten minste 10 jaar schaalanciënniteit in A21 voldoende gunstige beoordeling

A3

A31

24

aanvangssalarisschaal

6 jaar graadanciënniteit in A2

A32

24

ten minste 10 jaar schaalanciënniteit in A31 voldoende gunstige beoordeling

A4

A41

24

aanvangssalarisschaal

3 jaar graadanciënniteit in A3

Bijlage 2

Inschakeling in de nieuwe loopbaanstructuur ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL

Concordantietabel oude ambten - nieuwe graden - nieuwe salarisschalen

Nieuwe graad

Salarisschaal organieke regeling

Oud ambt

Nieuwe salarisschaal op 1 november 1993

1

2

3

4

E1

E11

bode kamerbewaarder

suppoost

495.000-571.000

E12

suppoost kopiist

hoofdsuppoost

505.000-596.400

E13

eerste hoofdsuppoost

529.536-622.985

D1

D11

klerk

klerk-typist

klerk-stenotypist

516.708-637.794

D12

eerste klerk

eerste klerk-typist

eerste klerk-stenotypist

526.882-712.833

D2

D21

eerste hoofdklerk

600.899-820.467

C1

C11

opsteller

rekenplichtig correspondent

551.254-726.372

C12

secretaris rekenplichtige

eerste rekenplichtig correspondent

603.975-877.067

C2

C21

eerste opsteller

622.250-954.750

C22

eerste secretaris

rekenplichtige

693.500-1.035.500

B1

B11

618.000-912.000

B12

assistent bibiliothecaris

684.000-983.000

B2

B21

beheerder-secretaris

755.275-1.132.919

B22

845.500-1.178.000

A1

A11

836.000-1.301.500

A12

921.500-1.387.000

A2

A21

927.072-1.570.249

A22

1.024.735-1.667.912

A3

A31

1.087.750-1.705.250

A32

1.144.750-1.862.000

A4

A4

1.512.000-2.106.000