OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende samenstelling en werking van de adviescommissie projecten en instituten hoger kunstonderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    21 JANUARI 2000
  • publicatiedatum
    B.S.22/03/2000
  • datum laatste wijziging
    31/10/2002

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 6-9-2002 - B.S. 31-10-2002

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 340quinquies, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 december 1999;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Worden benoemd als leden van de commissie :

1° voor de overheid :

a) Jozef Deleu, Murissonstraat 220, 8930 Rekkem;

b) Willy Hanssens, kabinet Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel;

c) Wim Leybaert, departement Onderwijs, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel;

d) Marleen Deputter, departement Onderwijs, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel;

e) Jos Van Rillaer, departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, administratie Cultuur, Parochiaanstraat 15, 1000 Brussel;

2° voor de academische wereld :

a) Etienne Vermeersch, voorzitter, Huis van Oostenrijk 5, 9230 Wetteren;

b) Hilde Heynen, Volmolenlaan 27, 3000 Leuven;

c) Dora Van Der Groen, Hogeschool Antwerpen, Keizerstraat 15, 2000 Antwerpen;

d) Willem Degreef, Hogeschool Sint Lukas Brussel, Paleizenstraat 70, 1030 Brussel;

e) Stijn Coninx, Erasmushogeschool Brussel, Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel;

f) Moniek Darge, Hogeschool Gent, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent;

3° de voorzitters van de commissies die deel uitmaken van de Raad voor Kunsten.

Art. 2.

De aanvragen tot financiering van projecten in het kader van het hoger kunstonderwijs worden per aangetekende brief ingediend bij de commissie voor 31 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de financieringsaanvraag betrekking heeft.

Art. 3.

Elke aanvraag wordt ingediend in de vorm van een projectfiche met een concreet actieplan en een budgettair implementatieplan. Elke aanvraag omvat een duidelijke omschrijving van de doelstellingen en meerjarenplanning.

Art. 4.

De commissie beoordeelt de aanvragen onder meer aan de hand van de volgende criteria :

1° de criteria, ingeschreven in hoofdstuk llbis van Titel VII van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap;

2° het realistische karakter van de planning en begroting;

3° een duidelijke omschrijving van het doel en het resultaat;

4° de maatschappelijke relevantie van het project.

Art. 5.

De commissie stelt een huishoudelijk reglement op.

Art. 6.

De terugbetaling van de reis- en verblijfkosten van de leden van de adviescommissie projecten hoger kunstonderwijs gebeurt volgens dezelfde normen als die welke gelden voor de ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 7.

Worden opgeheven :

- het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 houdende samenstelling van de adviescommissie projecten en instituten kunst;

- het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 houdende de werking van de adviescommissie projecten en instituten kunst, zoals gewijzigd op 13 april 1999.

Art. 8.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1999, met uitzondering van artikel 1 dat uitwerking heeft vanaf 1 januari 2000.

Art. 9.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.