OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissaris-coördinator en van de commissarissen van de Vlaamse regering bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

  • goedkeuringsdatum
    04 NOVEMBER 1997
  • publicatiedatum
    B.S.10/12/1997
  • datum laatste wijziging
    11/05/2005

COORDINATIE

B.Vl.R. 17-12-1999 - B.S. 7-6-2000; err. B.S. 10-8-2000

B.Vl.R. 7-6-2002 - B.S. 25-7-2002

opgeheven door B.Vl.R. 18-3-2005 - B.S. 9-5-2005

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 242, § 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 november 1994 tot belasting met een opdracht als commissaris van de Vlaamse regering bij de hogescholen van de ambtenaren van niveau A van het departement Onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 november 1994 tot benoeming van een commissaris-coördinator van de Vlaamse regering bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 4 november 1997 tot belasting met een opdracht als commissaris van de Vlaamse regering bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap van een ambtenaar van niveau A van het departement Onderwijs;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat er geen commissaris is die instaat voor de controle van de hogescholen in het ambtsgebied D zolang dit besluit niet is goedgekeurd;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[De ambtsgebieden van de commissaris-coördinator en van de commissarissen van de Vlaamse regering bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap worden als volgt vastgesteld :

AMBTSGEBIED A :

- Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, 1210 Brussel

- Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende, 8000 Brugge

- Hogeschool West-Vlaanderen, 8500 Kortrijk

- Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, 8500 Kortrijk

- Arteveldehogeschool, 9000 Gent

- Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, 9000 Gent

AMBTSGEBIED B :

- Economische Hogeschool Sint-Aloysius, 1000 Brussel

- Erasmushogeschool Brussel, 1070 Brussel

- IRIS Hogeschool Brussel, 1030 Brussel

- Groep T Hogeschool Leuven, 3000 Leuven

- Katholieke Hogeschool Brussel, 1000 Brussel

- Katholieke Hogeschool Limburg, 3500 Hasselt

- Hogeschool Limburg, 3500 Hasselt

- Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Orpheus Instituut, 9000 Gent

AMBTSGEBIED C :

- Hogere Zeevaartschool, 2030 Antwerpen

- Karel de Grote Hogeschool, 2030 Antwerpen

- Lessius Hogeschool, 2018 Antwerpen

- Plantijn-Hogeschool, 2000 Antwerpen

- Provinciale Hogeschool Limburg, 3500 Hasselt

- Hoger Instituut voor Schone Kunsten, 2018 Antwerpen

- Katholieke Hogeschool Mechelen, 2800 Mechelen

AMBTSGEBIED D :

- Hoger Instituut voor Schone Kunsten, operastudio Vlaanderen, 9000 Gent

- Hoger Instituut voor Schone Kunsten, PARTS, 1000 Brussel

- Hogeschool Sint-Lukas Brussel, 1210 Brussel

- Katholieke Hogeschool Leuven, 3001 Leuven

- Katholieke Hogeschool Kempen, 2440 Geel

- Hogeschool Antwerpen, 2000 Antwerpen

- Hogeschool Gent, 9000 Gent]

B.Vl.R.7-6-2002

Art. 2.

De ambtsgebieden worden voor de periode van [1 januari 2000 tot en met 31 december 2004] als volgt toegewezen :

A : de heer Paul Cottenie, commissaris-coördinator;

B : Mevr. Anita Ruttens, commissaris;

C : Mevr. Nadine Van Haecke, commissaris;

D : de heer Rudi D'Hauwers, commissaris.

B.Vl.R.17-12-1999

[Art. 3.

Wanneer één van de commissarissen afwezig is voor een periode van meer dan drie maanden kan de Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs, de hogescholen die ressorteren onder zijn/haar ambtsgebied, voor de duur van de afwezigheid toewijzen aan de andere commissarissen.]

B.Vl.R.17-12-1999

Art. 4.

Het besluit van de Vlaamse regering van 5 april 1995 tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissarissen en de commissaris-coördinator van de Vlaamse regering bij de hogescholen, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 25 oktober 1995 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 april 1995 tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissarissen en de commissaris-coördinator van de Vlaamse regering bij de hogescholen, wordt opgeheven.

Art. 5.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van [1 januari 2000.]

B.Vl.R.17-12-1999

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.