OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XI. (uittreksel - Personeel/AMVD-personeel)

  • goedkeuringsdatum
    18 MEI 1999
  • publicatiedatum
    B.S.31/08/1999
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Decr. 13-7-2001 - B.S. 27-11-2001

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK VIII. - Andere bepalingen

...

Art. 172.

[De personeelsleden die in een onderwijsinstelling van het gemeenschapsonderwijs tewerkgesteld zijn als bode-kamerbewaarder of suppoost, worden vast benoemd respectievelijk in het ambt van bode-kamerbewaarder op 1 september 1999 of in het ambt van suppoost op 1 januari 2001.

Met ingang van de datum van hun vaste benoeming zijn de bepalingen betreffende de rechtspositie van de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs op hen van toepassing.

Voor het personeelslid dat vast benoemd is in uitvoering van dit artikel, kan vanaf 1 september 1999, respectievelijk vanaf 1 januari 2001 enkel een vervanger worden gefinancierd ten laste van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap als aan het personeelslid wordt toegestaan zijn beroepsloopbaan te onderbreken op grond van de geldende regelgeving inzake loopbaanonderbreking.]

Decr.13-7-2001

...

Art. 176.

Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 1999, met uitzondering van artikel 170 dat uitwerking heeft op 1 april 1999 en artikel 175 dat uitwerking heeft op 1 januari 1999.

...