OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XI. (uittreksel - Personeel/B+OP)

  • goedkeuringsdatum
    18 MEI 1999
  • publicatiedatum
    B.S.31/08/1999
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Decr. 20-10-2000 - B.S. 16-12-2000

Decr. 7-7-2006 - B.S. 31-8-2006

Decr. 8-5-2009 - B.S. 28-8-2009

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK VIII. - Andere bepalingen

...

Art. 173.

§ 1. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op de personeelsleden die behoren tot het gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs of tot de gefinancierde of gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra en die als dusdanig een wedde of weddetoelage ontvangen van het departement Onderwijs van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

De personeelsleden, bedoeld in het eerste lid, op wie door de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs of zijn gemachtigde een beroep wordt gedaan om een opdracht uit te oefenen bij het departement Onderwijs in een tijdelijk project, bij de Dienst voor Onderwijsontwikkeling, bij de [Dienst Beroepsopleiding]¹, bij het tijdschrift Klasse of in een examencommissie, [evenals de personeelsleden aan wie door de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, een verlof wegens bijzonder opdracht is verleend in het kader van een opdracht in de internationale school Ferney-Voltaire,]² bekomen voor de duur van hun opdracht een toelage, met dien verstande dat het jaarlijks bedrag als volgt wordt vastgesteld :

Personeelsleden houder van tenminste een diploma van een basisopleiding

van twee cycli 137.270 fr

Andere 96.089 fr.

§ 2. De toelage bedoeld in § 1 wordt maandelijks na vervallen termijn uitbetaald. De maandtoelage is gelijk aan 1/12 van het jaarlijks bedrag. Wanneer de maandtoelage niet volledig verschuldigd is, wordt zij uitbetaald in werkdagen, overeenkomstig de regel bepaald in de salarisregeling van het personeel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

§ 3. De in §§ 1 en 2 bepaalde toelagen worden gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel tot koppeling aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

§ 4. Inzake de toekenning van de vergoedingen voor reiskosten en de verlofregeling, zijn op deze personeelsleden de bepalingen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van toepassing.

[ ]¹ Decr. 7-7-2006; [ ]² Decr. 8-5-2009

...

Art. 175.

[...]

Decr. 23-12-2016

Art. 176.

Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 1999, met uitzondering van artikel 170 dat uitwerking heeft op 1 april 1999 en artikel 175 dat uitwerking heeft op 1 januari 1999.

...