VERWIJDERD : Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene vakken, bijzondere vakken, technische vakken, beroepspraktijk en van de technische vakken en beroepspraktijk in de hogere secundaire technische scholen, in de hogere secundaire beroepsscholen en in de aanvullende secundaire beroepsscholen, waarvan de onderwijstaal het Nederlands is.

  • goedkeuringsdatum
    12 MEI 1969
  • publicatiedatum
    B.S.21/05/1969
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

COORDINATIE

M.B. 22-3-1972 - B.S. 31-3-1972

B.Vl.R. 5-6-1989 - B.S. 10-8-1989

B.Vl.R. 30-5-1996 - B.S. 21-8-1996

De Minister van Nationale Opvoeding,

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1968 tot vaststelling en rangschikking van de ambten der leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel bij de inrichtingen voor kleuteronderwijs, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, en van de ambten der leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen, inzonderheid artikel 6, D;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen, en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 april 1969 betreffende de bekwaamheidsbewijzen vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel der rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het advies van de Syndicale Raad van Advies,

Besluit :

Artikel 1.

In de hogere secundaire technische scholen, in de hogere secundaire beroepsscholen en in de aanvullende secundaire beroepsscholen (jongensscholen, meisjesscholen en gemengde scholen) waarvan de onderwijstaal het Nederlands is, worden als algemene vakken beschouwd, de vakken die in het leerplan voorkomen onder één van de volgende benamingen :

eerste taal, tweede taal, derde taal, vierde taal;

geschiedenis, beschavingsgeschiedenis;

aardrijkskunde;

wiskunde, rekenkunde, algebra, meetkunde, driehoeksmeting, wetenschappelijke opvoeding;

biologie, fysica, scheikunde, natuurwetenschappen;

[economische wetenschappen, financiële algebra.]

(M.B. 22-3-1972)

Art. 2.

In dezelfde scholen (jongensscholen, meisjesscholen en gemengde scholen) worden als bijzondere vakken beschouwd, de vakken die in het leerplan voorkomen onder één van de volgende benamingen :

lichamelijke opvoeding, sport en spel;

stenografie, dactylografie.

Art. 3.

In dezelfde scholen (meisjesscholen - afdelingen tailleur en flou, mode en kunstbloemen, huishoudkunde en landbouwhuishoudkunde), worden als technische vakken en beroepspraktijk beschouwd, de andere vakken die in het leerplan voorkomen.

Art. 4.

In dezelfde scholen (jongensscholen, meisjesscholen -afdelingen die niet in artikel 3 vermeld worden - en gemengde scholen) worden als beroepspraktijk beschouwd, de vakken die in het leerplan voorkomen onder één van de volgende benamingen :

vakpraktijk, werkplaats, stages.

Art. 5.

In dezelfde scholen (jongensscholen, meisjesscholen -afdelingen die niet in artikel 3 vermeld worden - en gemengde scholen) worden als technische vakken beschouwd, de andere vakken die in het leerplan voorkomen.

Art. 6.

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 1969.

- (1): Wordt opgeheven wat het secundair onderwijs met volledig leerplan betreft met uitsluiting van het buitengewoon secundair onderwijs en het aanvullend secundair beroepsonderwijs. (B.Vl.R. 5-6-1989; B.S. 10-8-1989)

- (2): Houdt op van toepassing te zijn op het voltijds secundair onderwijs. (B.Vl.R. 30-5-1996; Art. 49, 4°)