OPGEHEVEN : Ministerieel besluit waarbij de bekwaamheidsbewijzen nader gespecificeerd worden die vereist zijn om het ambt uit te oefenen van leraar algemene vakken, van leraar technische vakken en van leraar beroepspraktijk in de lagere secundaire technische scholen en in de lagere secundaire beroepsscholen, waarvan de Nederlandse taal de onderwijstaal is.

  • goedkeuringsdatum
    15 MEI 1969
  • publicatiedatum
    B.S.05/06/1969
  • datum laatste wijziging
    11/04/2001

COORDINATIE

M.B. 15-1-1980 - B.S. 9-5-1980

opgeheven door B.Vl.R. 9-2-2001 - B.S. 11-4-2001

De Minister van Nationale Opvoeding,

Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel, der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 april 1969 tot vaststelling van de bekwamheidsbewijzen vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat en der internaten afhangend van die inrichtingen inzonderheid op de artikelen 8, 1° , 8, 11° , 8, 14° en 13;

Gelet op het advies van de Syndicale Raad van Advies;

Gelet op de wet van 23 december 1964 houdende instelling van een Raad van State, inzonderheid op artikel 2, 2° lid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid,

Besluit :

Artikel 1.

Voor de hierna bepaalde algemene vakken worden de bekwaamheidsbewijzen die vereist zijn om het ambt van leraar algemene vakken uit te oefenen in de lagere secundaire technische scholen en in de lagere secundaire beroepsscholen, waarvan de Nederlandse taal de onderwijstaal is gespecificeerd als volgt :

1° eerste taal :

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (letterkundige afdeling);

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling germaanse talen);

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling moedertaal-geschiedenis);

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling moedertaal-Engels);

2° tweede taal, derde taal, vierde taal (indien germaanse talen) :

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling germaanse talen);

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling moderne talen);

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling moedertaal-Engels).

[2° bis tweede taal, derde taal, vierde taal (indien Engels) : het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling Frans-geschiedenis, keuzevak Engels).

(M.B. 15-1-1980)

3° tweede taal, derde taal, vierde taal (indien romaanse talen) :

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (letterkundige afdeling);

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling moderne talen);

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling Frans-geschiedenis).

4° geschiedenis, sociale instellingen, economische geschiedenis : het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (letterkundige afdeling);

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling moedertaal-geschiedenis);

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling Frans-geschiedenis);

[het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling moedertaal-Engels, keuzevak geschiedenis)].

(M.B. 15-1-1980)

5° wiskunde, rekenkunde, algebra, meetkunde, fysica, wetenschappelijke opvoeding, economische wetenschappen, handelswetenschappen, handel, boekhouden, staatshuishoudkunde en handelseconomie, warenkennis, inwijding in het economisch leven : het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (wetenschappelijke afdeling);

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling wiskunde-fysica);

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling wiskunde-economische wetenschappen);

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling wiskunde).

[5° bis economische wetenschappen, handelswetenschappen, handel, boekhouden, staatshuishoudkunde, handelseconomie, warenkennis, inwijding in het economisch leven :

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling moedertaal-Engels, keuzevak economische wetenschappen);

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling wiskunde-fysica, keuzevak economische wetenschappen);

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling wetenschappen-aardrijkskunde, keuzevak economische wetenschappen).

5° ter fysica, wetenschappelijke opvoeding :

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling wetenschappen-aardrijkskunde, keuzevak fyscica).]

(M.B. 15-1-1980)

6° aardrijkskunde, economische aardrijkskunde, biologie, scheikunde, natuurwetenschappen, wetenschappelijke opvoeding :

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (wetenschappelijke afdeling);

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling wetenschappen-aardrijkskunde).

[6° bis scheikunde :

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling wiskunde-fysica, keuzevak scheikunde).]

(M.B. 15-1-1980)

Art. 2.

Voor de hierna bepaalde beroepspraktijk worden de bekwaamheidsbewijzen, die vereist zijn om het ambt van leraar beroepspraktijk (andere specialiteiten) uit te oefenen in dezelfde lagere secundaire scholen, gespecificeerd als volgt :

1° specialiteit ijzerbewerking :

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling mechanica);

het diploma van een hogere technische school of leergang van de eerste graad (afdeling mechanica of afdeling elektromechanica);

het diploma van een hogere secundaire technische school of leergang (afdeling mechanica of afdeling elektromechanica);

het brevet van een hogere secundaire beroepsschool of leergang (afdeling mechanica of afdeling elektromechanica);

het diploma van een lagere secundaire technische school of leergang (afdeling bankwerk of afdeling werktuigmachines);

2° specialiteit houtbewerking :

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling houtbewerking);

het diploma van een hogere technische school of leergang van de eerste graad (afdeling houtbewerking);

het diploma van een hogere secundaire technische school of leergang (afdeling houtbewerking);

het brevet van een hogere secundaire beroepsschool of leergang (afdeling houtbewerking);

het diploma van een lagere secundaire technische school of leergang (afdeling houtbewerking).

3° specialiteit elektriciteit :

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling elektriciteit of afdeling elektromechanica);

het diploma van een hogere technische school of leergang van de eerste graad (afdeling elektriciteit of afdeling elektromechanica);

het diploma van een hogere secundaire technische school of leergang (afdeling electriciteit of afdeling elektromechanica);

het brevet van een hogere secundaire beroepsschool of leergang (afdeling elektriciteit of afdeling elektromechanica);

het diploma van een lagere secundaire technische school of leergang (afdeling elektriciteit).

4° andere specialiteiten :

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (specialiteit van de afdeling die verband houdt met de vakken die moeten onderwezen worden);

het diploma van een hogere technische school of leergang van de eerste graad (specialiteit van de afdeling die verband houdt met de vakken die moeten onderwezen worden);

het diploma van een hogere secundaire technische school of leergang (specialiteit van de afdeling die verband houdt met de vakken die moeten onderwezen worden);

het brevet van een hogere secundaire beroepsschool of leergang (specialiteit van de afdeling die verband houdt met de vakken die moeten onderwezen worden);

het diploma van een lagere secundaire technische school of leergang (specialiteit van de afdeling die verband houdt met de vakken die moeten onderwezen worden).

Art. 3.

Voor de hierna bepaalde technische vakken, worden de bekwaamheidsbewijzen, die vereist zijn om het ambt van leraar technische vakken (andere specialiteiten) uit te oefenen in dezelfde scholen, gespecificeerd als volgt :

1° specialiteit ijzerbewerking :

het diploma van technisch ingenieur (afdeling mechanica of afdeling elektromechanica);

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling mechanica);

het diploma van een hogere technische school of leergang van de eerste graad (afdeling mechanica of afdeling elektromechanica);

het diploma van onderwijzer aangevuld met het diploma van hogere technische leergangen van de eerste graad (afdeling mechanica of afdeling elektromechanica);

het diploma van een hogere secundaire technische school of leergang (afdeling mechanica of afdeling elektromechanica);

het diploma van een lagere secundaire technische school of leergang (afdeling bankwerk of afdeling werktuigmachines);

2° specialiteit houtbewerking :

het diploma van technisch ingenieur (afdeling houtbewerking);

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling houtbewerking);

het diploma van een hogere technische school of leergang van de eerste graad (afdeling houtbewerking);

het diploma van onderwijzer aangevuld met een diploma van hogere technische leergangen van de eerste graad (afdeling houtbewerking);

het diploma van een hogere secundaire technische school of leergang (afdeling houtbewerking);

het diploma van een lagere secundaire technische school of leergang (afdeling houtbewerking);

3° specialiteit houtbewerking :

het diploma van technisch ingenieur (afdeling elektriciteit of afdeling elektromechanica);

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling elektriciteit of afdeling elektromechanica);

het diploma van een hogere technische school of leergang van de eerste graad (afdeling elektriciteit of afdeling elektromechanica);

het diploma van onderwijzer aangevuld met een diploma van hogere technische leergangen van de eerste graad (afdeling elektriciteit of afdeling elektromechanica);

het diploma van een hogere secundaire technische school of leergang (afdeling elektriciteit of afdeling elektromechanica);

het diploma van een lagere secundaire technische school of leergang (afdeling elektriciteit).

4° andere specialiteiten :

het diploma van technisch ingenieur (specialiteit van de afdeling die verband houdt met de vakken die moeten onderwezen worden);

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (specialiteit van de afdeling die verband houdt met de vakken die moeten onderwezen worden);

het diploma van een hogere technische school of leergang van de eerste graad (specialiteit van de afdeling die verband houdt met de vakken die moeten onderwezen worden);

het diploma van onderwijzer aangevuld met een diploma van hogere technische leergangen van de eerste graad (specialiteit van de afdeling die verband houdt met de vakken die moeten onderwezen worden);

het diploma van een hogere secundaire technische school of leergang (specialiteit van de afdeling die verband houdt met de vakken die moeten onderwezen worden);

het diploma van een lagere secundaire technische school of leergang (specialiteit van de afdeling die verband houdt met de vakken die moeten onderwezen worden).

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 1969.

- (1): Voor zover het bekwaamheidsbewijzen vaststelt, opgeheven wat de instellingen en de personeelsleden betreft, waarop het Besluit van de Vlaamse Regering; Art. 21, dd. 14-6-1989, van toepassing is.