OPGEHEVEN : Ministerieel besluit waarbij de bekwaamheidsbewijzen nader gespecificeerd worden die vereist zijn om het ambt uit te oefenen van leraar algemene vakken, van leraar technische vakken en van leraar beroepspraktijk in de hogere secundaire technische scholen, in de hogere secundaire beroepsscholen en in de aanvullende secundaire beroepsscholen, waarvan de Nederlandse taal de onderwijstaal is.

  • goedkeuringsdatum
    15 MEI 1969
  • publicatiedatum
    B.S.05/06/1969
  • datum laatste wijziging
    11/04/2001

COORDINATIE

M.B. 22-3-1972 - B.S. 31-3-1972

M.B. 30-4-1980 - B.S. 18-6-1980

opgeheven door B.Vl.R. 9-2-2001 - B.S. 11-4-2001

De Minister van Nationale Opvoeding,

Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 april 1969 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat en der internaten afhangend van die inrichtingen inzonderheid op de artikelen 9, 1° , 9, 11° , 9, 14° , en 13;

Gelet op het advies van de Syndicale Raad van Advies;

Gelet op de wet van 23 december 1946 houdende instelling van een Raad van State, inzonderheid op artikel 2, 2° lid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Besluit :

Artikel 1.

Voor de hierna bepaalde algemene vakken worden bekwaamheidsbewijzen, vereist om het ambt van leraar algemene vakken uit te oefenen in de hogere secundaire technische scholen, in de hogere secundaire beroepsscholen, en in de aanvullende secundaire beroepsscholen, waar het Nederlands de onderwijstaal is, gespecificeerd als volgt :

1° eerste taal :

het diploma van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (groep Germaanse filologie);

2° tweede taal, derde taal, vierde taal (indien Romaanse talen) :

het diploma van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (groep Romaanse filologie);

3° tweede taal, derde taal, vierde taal (indien Germaanse talen) :

het diploma van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (groep Germaanse filologie);

4° geschiedenis, beschavingsgeschiedenis :

het diploma van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (groep geschiedenis);

5° aardrijkskunde :

het diploma van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (groep aardrijkskunde);

6° rekenkunde, algebra, elementaire algebra, vlakke meetkunde, meetkunde in de ruimte, driehoeksmeting , boldriehoeksmeting, anlytische meetkunde, beschrijvende meetkunde, wiskunde, financiële algebra :

het diploma van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (groep wiskundige wetenschappen);

7° fysica, scheikunde, geschiedenis van de wetenschappen, inleiding tot de moderne fysica :

het diploma van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (groep natuurkundige wetenschappen);

het diploma van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (groep scheikundige wetenschappen);

8° biologie, scheikunde, geschiedenis van de wetenschappen :

het diploma van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (groep scheikundige wetenschappen);

het diploma van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (groep biologie).

[9° economische wetenschappen, financiële algebra :

het diploma van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (groep economische wetenschappen en groep handelswetenschappen).]

(M.B. 22-3-1972)

Art. 2.

Voor de hierna bepaalde beroepspraktijk worden de bekwaamheidsbewijzen, die vereist zijn om het ambt van leraar beroepspraktijk (andere specialiteiten) uit te oefenen in dezelfde scholen gespecificeerd als volgt) :

1° specialiteit ijzerbewerking :

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling mechanica);

het diploma van een hogere technische school of leergang van de eerste graad (afdeling mechanica of afdeling elektromechanica);

het diploma van een hogere secundaire technische school of leergang (afdeling mechanica of afdeling elektromechanica);

het brevet van een hogere secundaire beroepsschool of leergang (afdeling mechanica of afdeling elektromechanica);

het diploma van een lagere secundaire technische school of leergang (afdeling bankwerk of afdeling werktuigmachines).

2° specialiteit houtbewerking :

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling houtbewerking);

het diploma van een hogere technische school of leergang van de eerste graad (afdeling houtbewerking);

het diploma van een hogere secundaire technische school of leergang (afdeling houtbewerking);

het brevet van een hogere secundaire beroepsschool of leergang (afdeling houtbewerking);

het diploma van een lagere secundaire technische school of leergang (afdeling houtbewerking);

3° specialiteit elektriciteit :

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling elektriciteit of afdeling elektromechanica);

het diploma van een hogere technische school of leergang van de eerste graad (afdeling elektriciteit of afdeling elektromechanica);

het diploma van een hogere secundaire technische school of leergang (afdeling elektriciteit of afdeling elektromechanica);

het brevet van een hogere secundaire beroepsschool of leergang (afdeling elektriciteit of afdeling elektromechanica);

het diploma van een lagere secundaire technische school of leergang (afdeling elektriciteit);

4° andere specialiteiten :

het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (specialiteit van de afdeling die verband houdt met de vakken die moeten onderwezen worden);

het diploma van een hogere technische school of leergang van de eerste graad (specialiteit van de afdeling die verband houdt met de vakken die moeten onderwezen worden);

het diploma van een hogere secundaire technische school of leergang (specialiteit van de afdeling die verband houdt met de vakken die moeten onderwezen worden);

het brevet van een hogere secundaire beroepsschool of leergang (specialiteit van de afdeling die verband houdt met de vakken die moeten onderwezen worden);

het diploma van een lagere secundaire technische school of leergang (specialiteit van de afdeling die verband houdt met de vakken die moeten onderwezen worden);

het brevet van een lagere secundaire beroepsschool of leergang (specialiteit van de afdeling die verband houdt met de vakken die moeten onderwezen worden).

Art. 3.

Voor de hierna bepaalde technische vakken, worden de bekwaamheidsbewijzen die vereist zijn om het ambt van leraar technische vakken (andere specialiteiten) uit te oefenen in dezelfde scholen, gespecificeerd als volgt :

1° specialiteit ijzerbewerking :

het diploma van technisch ingenieur (afdeling mechanica of afdeling elektromechanica);

het diploma van een hogere technische school of leergang van de eerste graad (afdeling mechanica of afdeling elektromechanica);

het diploma van onderwijzer aangevuld met een diploma van hogere technische leergangen van de eerste graad (afdeling mechanica of afdeling elektromechanica);

[het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling mechanica)]

(M.B. 30-4-1980)

2° specialiteit houtbewerking :

het diploma van technisch ingenieur (afdeling houtnijverheid);

het diploma van een hogere technische school of leergang van de eerste graad (afdeling houtbewerking);

het diploma van onderwijzer aangevuld met een diploma van hogere technische leergangen van de eerste graad (afdeling houtbewerking);

[het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling houtbewerking)]

(M.B. 30-4-1980)

3° specialiteit elektriciteit :

het diploma van technisch ingenieur (afdeling elektriciteit of afdeling elektromechanica);

het diploma van de hogere technische school of leergang van de eerste graad (afdeling elektriciteit of afdeling elektromechanica);

het diploma van onderwijzer aangevuld met een diploma van hogere technische leergangen van de eerste graad (afdeling elektriciteit of afdeling elektromechanica);

[het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling electriciteit of afdeling electromechanica)]

(M.B. 30-4-1980)

4° specialiteit scheikunde :

het diploma van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (groep scheikundige wetenschappen);

het diploma van licentiaat (groep scheikundige wetenschappen), ingenieur (scheikundige);

het diploma van technisch ingenieur (afdeling scheikunde);

het diploma van een hogere technische school of leergang van de eerste graad (afdeling scheikunde);

het diploma van onderwijzer aangevuld met een diploma van hogere technische leergangen van de eerste graad (afdeling scheikunde);

5° specialiteit openbare werken :

het diploma van ingenieur (burgerlijke bouwkunde);

het diploma van architect;

het diploma van technisch ingenieur (afdeling openbare werken);

het diploma van een hogere technische school of leergang van de eerste graad (afdeling openbare werken);

het diploma van onderwijzer, aangevuld met een diploma van hogere technische leergangen van de eerste graad (afdeling openbare werken);

6° specialiteit handel :

het diploma van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (groep economische wetenschappen en groep handelswetenschappen);

het diploma van handelsingenieur;

het diploma van een hogere technische school of leergang van de eerste graad (afdeling boekhouden);

het diploma van onderwijzer aangevuld met een diploma van hogere technische leergangen van de eerste graad (afdeling boekhouden);

7° andere specialiteiten :

het diploma van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (specialiteit van de afdeling die verband houdt met de vakken die moeten onderwezen worden);

het diploma van doctor, licentiaat of ingenieur (specialiteit van de afdeling die verband houdt met de vakken die moeten onderwezen worden);

het diploma van technisch ingenieur (specialiteit van de afdeling die verband houdt met de vakken die moeten onderwezen worden);

het diploma van een hogere technische school of leergang van de eerste graad (specialiteit van de afdeling die verband houdt met de vakken die moeten onderwezen worden);

het diploma van onderwijzer aangevuld met een diploma van hogere technische leergangen van de eerste graad (specialiteit van de afdeling die verband houdt met de vakken die moeten onderwezen worden);

[het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (specialiteit van de afdeling die verband houdt met de takken die moeten onderwezen worden).]

(M.B. 30-4-1980)

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 1969.

- (1): Voor zover het bekwaamheidsbewijzen vaststelt, opgeheven wat de instellingen en de personeelsleden betreft, waarop het Besluit van de Vlaamse Regering; Art. 21, dd. 14-6-1989, van toepassing is.