OPGEHEVEN : Wet betreffende de terbeschikkingstelling van leden van het onderwijzend personeel ten behoeve van jeugdorganisaties.

  • goedkeuringsdatum
    29 MAART 1965
  • publicatiedatum
    B.S.21/04/1965
  • datum laatste wijziging
    01/01/2003

COORDINATIE

K.B. 28-8-1971 - B.S. 23-9-1971

Wet 20-7-1991 - B.S. 1-8-1991

opgeheven door Decr. 29-3-2002 - B.S. 14-6-2002

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.

De vastbenoemde leden van het onderwijzend personeel van de door het Rijk gesubsidieerde of ingerichte onderwijsinstellingen kunnen door de inrichtende overheid ter beschikking gesteld worden van jeugdbewegingen, -diensten of -groeperingen om er, op dezer verzoek, de leiding en de opleiding van het kader of de pedagogische inrichting op zich te nemen, met uitsluiting van secretariaats- of bestuursfuncties.

Deze wet is niet van toepassing op personeelsleden die slechts bijkomende functies uitoefenen of op leden van het personeel van het universitair of zeevaartonderwijs.

Het getal personen die krachtens het eerste lid ter beschikking van jeugorganisaties mogen gesteld worden, is bepaald op vijftig. De Koning kan dat getal bij in Ministerraad overlegd besluit verhogen.

(voetnoot 1)

Art. 2.

De leden van het personeel der gesubsidieerde instellingen, die ter beschikking gesteld worden van de in artikel 1, eerste lid, bedoelde organisaties, genieten, wat hun geldelijke toestand [...] betreft, de regeling die onder dezelfde voorwaarden toegepast wordt op het personeel van de staatsinstellingen.

Deze regeling wordt door de Koning bepaald.

W. 20-7-1991

Art. 3.

Op advies van de Nationale Raad voor de Jeugd bepaalt de Koning :

1° de voorwaarden waaraan de jeugdbewegingen, diensten of -groeperingen moeten voldoen opdat de leden van het onderwijzend personeel te hunner beschikking worden gesteld;

2° de modaliteiten voor het verdelen van de personeelsleden over de veschillende bewegingen, diensten en groeperingen;

3° de voorwaarden die de leerkrachten inzake leeftijd en dienstanciënniteit worden vervullen, de minimum- en de maximumtijd gedurende welke zij ter beschikking kunnen gesteld worden van de bewegingen, diensten en groeperingen;

4° de voorwaarden waaronder de leden van het onderwijzend personeel, die krachtens deze wet ter beschikking van jeugdorganisaties worden gesteld, hun opdracht vervullen.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

- (1): Art. 1. Het getal van de personen, die ter beschikking van de jeugdorganisaties kunnen gesteld worden, wordt op honderdtwintig gebracht. (K.B. 28-8-1971)