OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende oprichting en samenstelling van de basisoverlegcomités en het tussenoverlegcomité voor de personeelsleden van het onderwijs georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap.

  • goedkeuringsdatum
    25 MAART 1992
  • publicatiedatum
    B.S.13/06/1992
  • datum laatste wijziging
    26/10/2000

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 28-8-2000 - B.S. 26-10-2000

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 5, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op de artikelen 10 en 11, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1983 en 6 juli 1989;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op de artikelen 34, tweede lid, en 42, § 1, tweede lid;

Gelet op het met redenen omkleed advies op 23 december 1991 uitgebracht door het Hoog Overlegcomité opgericht in het gebied van Sectorcomité X;

Gelet op de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973 inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat onverwijld een tussenoverlegcomité en basisoverlegcomités dienen opgericht te worden voor de personeelsleden van het onderwijs georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap om de overlegstructuren doeltreffend te laten werken en de aan deze organen toegekende bevoegdheden op het juiste niveau te laten uitvoeren;

Op voorstel van de Gemeenschapsminister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Voor de personeelsleden van het onderwijs georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap worden de volgende overlegcomités opgericht :

A. Tussenoverlegcomité :

- voor alle personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs;

B. Basisoverlegcomités :

- per schoolraad of raad van bestuur;

- per autonoom internaat, P.M.S.-centrum of onderwijsinstelling die niet onder een schoolraad of raad van bestuur ressorteert;

- voor de pedagogische begeleidingsdienst.

Art. 2.

De in artikel 1 bedoelde overlegcomités worden voorgezeten naargelang van het geval :

A. het tussenoverlegcomité door de voorzitter van de Centrale Raad van de A.R.G.O.;

B. de basisoverlegcomités door :

- de afgevaardigd bestuurder, indien het comité wordt opgericht in een schoolraad of raad van bestuur;

- het instellingshoofd, indien het comité wordt opgericht in een autonoom internaat, P.M.S.-centrum of onderwijsinstelling die niet onder een schoolraad of raad van bestuur ressorteert;

- de voorzitter van de Centrale Raad van de A.R.G.O., indien het comité wordt opgericht voor de pedagogische begeleidingsdienst.

Art. 3.

§ 1. Onverminderd de bepalingen van de artikelen 42, § 4, en 44 van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, worden de leden van de afvaardiging van de overheid in het tussenoverlegcomité en in de basisoverlegcomités door de voorzitter van het betrokken overlegcomité voor elke vergadering aangewezen in functie van de dagorde.

§ 2. De voorzitter van een overlegcomité wijst zijn plaatsvervanger aan.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.

De Gemeenschapsminister van Onderwijs en Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.