OPGEHEVEN : Koninklijk besluit tot vaststelling van de elementen van de ongevalsaangifte over te dragen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen.

  • goedkeuringsdatum
    19 APRIL 1999
  • publicatiedatum
    B.S.26/06/1999
  • datum laatste wijziging
    02/01/2014

COORDINATIE

K.B. 6-12-2005 - B.S. 12-12-2005

K.B. 1-9-2006 - B.S. 11-9-2006

K.B. 13-4-2008 - B.S. 24-4-2008

opgeheven door K.B. 7-5-2013 - B.S. 17-5-2013

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, inzonderheid op artikel 20sexies ingevoegd door de wet van 22 maart 1999;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 februari 1999;

Gelet op het protocol nr. 107/5 van 26 maart 1999 van het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de administraties onverwijld over de nodige inlichtingen moeten beschikken om alle onontbeerlijke logistische maatregelen te kunnen treffen met het oog op de geautomatiseerde overdracht vanaf 1 januari 2000;

Overwegende de verplichting die door de EG-Richtlijn nr. 89/391 inzake het opmaken van statistieken inzake arbeidsongevallen is opgelegd;

Overwegende dat het van belang is de gegevens te preciseren die moeten meegedeeld worden aan het Fonds voor Arbeidsongevallen belast met het verzamelen, registreren en verwerken van de elementen die vervat zijn in de aangiften van arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk, met het oog op het vlak van de statistische verwerking ervan;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van Onze Minister van Sociale Zaken en van Onze Minister van Ambtenarenzaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

Het Fonds voor Arbeidsongevallen heeft in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de vergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, als opdracht de elementen te verzamelen, te registreren, te verwerken en bij te houden :

a) betreffende de aangegeven arbeidsongevallen en de ongevallen op de weg naar en van het werk;

b) betreffende de slachtoffers;

c) betreffende de werkgevers;

d) die nodig zijn voor de organisatie van een preventiebeleid, zoals dat voorzien is door de wet van 4 augustus 1996 betreffende de welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald de artikelen 4 en 5.

Art. 2.

De elementen betreffende de ongevalsaangifte bedoeld in artikel 20sexies van de voornoemde wet van 3 juli 1967 worden opgesomd [in de bijlagen I, III en IV gevoegd] bij dit besluit.

De elementen betreffende de regeling van de ongevallen bedoeld in artikel 20sexies van dezelfde wet, worden opgesomd in de bijlage II gevoegd bij dit besluit.

K.B. 6-12-2005

Art. 3.

De elementen bedoeld in de bijlage I worden overgemaakt uiterlijk op het einde van de derde maand die volgt op de maand waarin het ongeval werd aangegeven.

De elementen bedoeld in de bijlage II worden overgemaakt uiterlijk op 31 mei van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het ongeval werd aangegeven.

Art. 4.

De besturen, diensten, instellingen, inrichtingen of personen die een verzekeringsovereenkomst hebben onderschreven, kunnen de mededeling van de in artikel 2 bedoelde elementen aan hun verzekeraar toevertrouwen.

Art. 5.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2000.

Art. 6.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Ambtenarenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlagen

Bijlage I en II zijn raadpleegpaar in het Belgisch Staatsblad dd. 26-6-1999.

Bijlagen I en II worden vervangen en Bijlagen III en IV worden toegevoegd met K.B. 6-12-2005.

Bijlagen I wordt vervangen met K.B. 1-9-2006.

Bijlagen I en II worden vervangen met K.B. 13-4-2008.