OPGEHEVEN : Koninklijk besluit waarbij op 1 april 1972 de weddeschalen worden vastgesteld verbonden aan de graden van het personeel der leergangen voor sociale promotie ressorterend onder het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur en het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur.

  • goedkeuringsdatum
    15 MAART 1974
  • publicatiedatum
    B.S.27/08/1974
  • datum laatste wijziging
    11/04/2001

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 9-2-2001 - B.S. 11-4-2001

BOUDEWIJN, Koning der Belgen

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 10 maart 1965 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der leergangen met beperkt leerplan ressorterend onder het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het advies van de Syndicale Raad van advies;

Gelet op het akkoord van Onze Staatssecretaris voor Openbaar Ambt, gegeven op 11 februari 1974;

Gelet op het akkoord van Onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 11 februari 1974;

Op de voordracht van Onze Ministers van Nationale Opvoeding, van Onze Minister van Franse Cultuur en van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting en van Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

De schaal wordt aangeduid door het nummer dat in de bij dit besluit gevoegde tabel boven de schaal is geplaatst.

Art. 2.

De weddeschaal verbonden aan elk van de graden van het personeel der leergangen voor sociale promotie ressorterend onder het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur en het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur, wordt vastgesteld als volgt :

HOOFDSTUK A

Personeel van de hogere technische leergangen

Directeur :

houder van een universitair diploma, van een diploma van architect, van een diploma van industrieel ingenieur uitgereikt overeenkomstig de wet van 18 februari 1977 betreffende de inrichting van het hoger onderwijs en inzonderheid van het technisch hoger en het agrarisch onderwijs van het lange type of van een diploma dat overeenkomstig de voormelde wet gelijkgesteld is met het diploma van industrieel ingenieur :

475

Overgangsstelsel :

die op 31 maart 1972 de weddeschaal IV/191 640-330 200 genoot :

460

die op 31 maart 1972 de weddeschaal III/161 400-273 080 genoot :

255

die op 31 maart 1972 de weddeschaal III/145 400-256 760 genoot :

240

Onderdirecteur :

houder van een universitair diploma, van een diploma van architect, van een diploma van industrieel ingenieur uitgereikt overeenkomstig de wet van 18 februari 1977 betreffende de inrichting van het hoger onderwijs en inzonderheid van het technisch hoger en het agrarisch onderwijs van het lange type of van een diploma dat overeenkomstig de voormelde wet gelijkgesteld is met het diploma van industrieel ingenieur :

429

houder van een diploma van het hoger niveau van de tweede graad :

370

houder van een diploma van het hoger niveau van de eerste graad :

265

houder van andere bekwaamheidsbewijzen :

250

Lesgever algemene vakken :

- houder van een diploma van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs;houder van een diploma van architect, aangevuld met het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid;houder van een diploma van industrieel ingenieur uitgereikt overeenkomstig de wet van 18 februari 1977 betreffende de inrichting van het hoger onderwijs en inzonderheid van het technisch hoger en het agrarisch onderwijs van het lange type, aangevuld met het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid;houder van een diploma dat overeenkomstig de voormelde wet gelijkgesteld is met het diploma van industrieel ingenieur, aangevuld met het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid :

1/20 van 422

houder van een diploma van het hoger niveau van de tweede graad :

1/20 van 340

houder van andere bekwaamheidsbewijzen :

1/20 van 240

Overgangsstelsel :

houder van een universitair diploma :

1/20 van 422

Lesgever technische vakken :

houder van een diploma van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs, van licentiaat, van doctor, van burgerlijk ingenieur, van apotheker, van architect, van industrieel ingenieur uitgereikt overeenkomstig de wet van 18 februari 1977 betreffende de inrichting van het hoger onderwijs en inzonderheid van het technisch hoger en het agrarisch onderwijs van het lange type of van een diploma dat overeenkomstig de voormelde wet gelijkgesteld is met het diploma van industrieel ingenieur :

1/20 van 422

houder van een diploma van het hoger niveau van de tweede graad :

1/20 van 350

houder van een diploma van het hoger niveau van de eerste graad :

1/20 van 260

houder van andere bekwaamheidsbewijzen :

1/20 van 240

Lesgever beroepspraktijk :

1/25 van 240

Werkleider :

350

Studiemeester-opvoeder en studiemeester-rekenplichtige :

houder van het diploma van onderwijzer, van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs, van sociaal adviseur, van maatschappelijk assistent of van kandidaat uitgereikt door een Belgische universiteit :

1/32 van 143

houder van het diploma van hoger secundair onderwijs :

1/32 van 020

Overgangsstelsel :

die op 31 maart 1972 de weddeschaal II/97 400-185 420 genoot :

1/32 van 144/1

die op 31 maart 1972 de weddeschaal I/97 400-173 900 genoot :

1/32 van 104

HOOFDSTUK B

Personeel van de hogere secundaire technische en beroepsleergangen

Directeur

houder van een universitair diploma, van een diploma van architect, van een diploma van industrieel ingenieur uitgereikt overeenkomstig de wet van 18 februari 1977 betreffende de inrichting van het hoger onderwijs en inzonderheid van het technisch hoger en het agrarisch onderwijs van het lange type of van een diploma dat overeenkomstig de voormelde wet gelijkgesteld is met het diploma van industrieel ingenieur :

471

Overgangsstelsel :

die op 31 maart 1972 de weddeschaal IV/191 640-330 200 genoot :

460

die op 31 maart 1972 de weddeschaal III/179 400-291 440 genoot :

360

die op 31 maart 1972 de weddeschaal III/161 400-273 080 genoot :

255

die op 31 maart 1972 de weddeschaal III/145 400-256 760 genoot :

240

Onderdirecteur

houder van een universitair diploma, van een diploma van architect, van een diploma van industrieel ingenieur uitgereikt overeenkomstig de wet van 18 februari 1977 betreffende de inrichting van het hoger onderwijs en inzonderheid van het technisch hoger en het agrarisch onderwijs van het lange type of van een diploma dat overeenkomstig de voormelde wet gelijkgesteld is met het diploma van industrieel ingenieur :

422

houder van een diploma van het hoger niveau van de tweede graad :

350

houder van een diploma van het hoger niveau van de eerste graad :

250

Overgangsstelsel :

houder van een diploma van het hoger niveau van de eerste graad en die op 31 maart 1972 de weddeschaal III/165 400 - 269 000 genoot :

265

die op 31 maart 1972 de weddeschaal III/145 400-248 600 genoot, plus een vast bedrag van 11 000 F :

250

houder van een B1-diploma en in dienst op 1 mei 1957 als titularis van deze graad :

230

houder van de akte van onderwijzer of van een bekwaamheidsbewijs van het hoger secundair niveau en die op 31 maart 1972 de weddeschaal II/109 400-197 660 genoot verhoogd met een vast bedrag van 11 000 F :

207/4

houder van andere bekwaamheidsbewijzen en die op 31 maart 1972 de weddeschaal II/109 400-197 660 genoot, verhoogd met een vast bedrag van 11 000 F :

207/2

Lesgever algemene vakken :

houder van een universitair diploma, van een diploma van architect, van een diploma van industrieel ingenieur uitgereikt overeenkomstig de wet van 18 februari 1977 betreffende de inrichting van het hoger onderwijs en inzonderheid van het technisch hoger en het agrarisch onderwijs van het lange type of van een diploma dat overeenkomstig de voormelde wet gelijkgesteld is met het diploma van industrieel ingenieur :

1/20 van 415

houder van een diploma van het hoger niveau van de tweede graad :

1/20 van 340

houder van een diploma van het hoger niveau van de eerste graad :

1/20 van 240

Overgangsstelsel :

die op 31 maart 1972 de weddeschaal III/145 400-248 600 genoot :

1/20 van 240

houder van een B1-diploma en in dienst op 1 mei 1957 als titularis van deze graad :

1/20 van 223

houder van de akte van onderwijzer of van een bekwaamheidsbewijs van het hoger secundair niveau en die op 31 maart 1972 de weddeschaal II/109 400-197 660 genoot :

1/20 van 206/3

houder van andere bekwaamheidsbewijzen en die op 31 maart 1972 de weddeschaal II/109 400-197 660 genoot :

1/20 van 206/2

Lesgever technische vakken :

houder van een universitair diploma, van een diploma van architect, van een diploma van industrieel ingenieur uitgereikt overeenkomstig de wet van 18 februari 1977 betreffende de inrichting van het hoger onderwijs en inzonderheid van het technisch hoger en het agrarisch onderwijs van het lange type of van een diploma dat overeenkomstig de voormelde wet gelijkgesteld is met het diploma van industrieel ingenieur :

1/20 van 415

houder van een diploma van het hoger niveau van de tweede graad :

1/20 van 340

houder van een diploma van het hoger niveau van de eerste graad :

1/20 van 240

Overgangsstelsel :

die op 31 maart 1972 de weddeschaal III/145 400-248 600 genoot :

1/20 van 240

houder van een B1-diploma en in dienst op 1 mei 1957 als titularis van deze graad :

1/20 van 223

houder van de akte van onderwijzer of van een bekwaamheidsbewijs van het hoger secundair niveau en die op 31 maart 1972 de weddeschaal II/109 400-197 660 genoot :

1/20 van 206/3

houder van andere bekwaamheidsbewijzen en die op 31 maart 1972 de weddeschaal II/109 400-197 660 genoot :

1/20 van 206/2

Lesgever beroepspraktijk :

1/25 van 240

Werkmeester :

226

Studiemeester-opvoeder en studiemeester-rekenplichtige :

houder van het diploma van onderwijzer, van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs, van sociaal adviseur, van maatschappelijk assistent of van kandidaat uitgereikt door een Belgische universiteit :

1/32 van 143

houder van het diploma van hoger secundair onderwijs :

1/32 van 020

Overgangsstelsel :

die op 31 maart 1972 de weddeschaal II/97 400-185 420 genoot :

1/32 van 144/1

die op 31 maart 1972 de weddeschaal I/97 400-173 900 genoot :

1/32 van 104

HOOFDSTUK C

Personeel van de lagere secundaire technische leergangen

Directeur :

270

Overgangsstelsel :

die op 31 maart 1972 de weddeschaal III/161 400-273 080 genoot :

255

die op 31 maart 1972 de weddeschaal III/145 400-256 760 genoot :

240

Onderdirecteur :

255

Overgangsstelsel :

houder van een diploma van ten minste het hoger niveau van de tweede graad en die op 31 maart 1972 de weddeschaal III/165 400-269 000 genoot :

265

die op 31 maart 1972 de weddeschaal III/145 400-248 600 genoot, plus een vast bedrag van 11 000 F :

250

Lesgever algemene vakken :

houder van een diploma van ten minste het hoger niveau van de eerste graad;

1/20 van 216

houder van andere bekwaamheidsbewijzen :

1/20 van 206/2

Overgangsstelsel :

die op 31 maart 1972 de weddeschaal III/145 400-248 600 genoot :

1/20 van 240

die op 31 maart 1972 de weddeschaal III/131 400-234 320 genoot :

1/20 van 223

houder van de akte van onderwijzer of van een bekwaamheidsbewijs van het hoger secundair niveau en die op 31 maart 1972 de weddeschaal II/109 400-197 660 genoot :

1/20 van 206/3

houder van andere bekwaamheidsbewijzen en die op 31 maart 1972 de weddeschaal II/109 400-197 660 genoot :

1/20 van 206/2

Lesgever technische vakken :

1/20 van 216

Overgangsstelsel :

die op 31 maart 1972 de weddeschaal III/145 400-248 600 genoot :

1/20 van 240

Lesgever beroepspraktijk :

1/25 van 216

Overgangsstelsel :

die op 31 maart 1972 de weddeschaal III/145 400-248 600 genoot :

1/25 van 240

Werkmeester :

226

Monitor :

1/25 van 206/2

Studiemeester-opvoeder en studiemeester-rekenplichtige :

houder van het diploma van onderwijzer, van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs, van sociaal adviseur, van maatschappelijk assistent of van kandidaat uitgereikt door een Belgische universiteit :

1/32 van 143

houder van het diploma van hoger secundair onderwijs :

1/32 van 020

Overgangsstelsel :

die op 31 maart 1972 de weddeschaal II/97 400-185 420 genoot :

1/32 van 144/1

die op 31 maart 1972 de weddeschaal I/97 400-173 900 genoot :

1/32 van 104

HOOFDSTUK D

Personeel van de lagere secundaire beroepsleergangen

Directeur :

240

Lesgever algemene vakken :

houder van een diploma van het hoger niveau van de eerste graad :

1/20 van 216

houder van andere bekwaamheidsbewijzen :

1/20 van 206/2

Overgangsstelsel :

die op 31 maart 1972 de weddeschaal III/123 400-226 160 genoot :

1/20 van 216

die op 31 maart 1972 de weddeschaal III/145 400-248 600 genoot :

1/20 van 240

Lesgever technische vakken :

1/20 van 216

Overgangsstelsel :

die op 31 maart 1972 de weddeschaal III/145 400-248 600 genoot :

1/20 van 240

Lesgever beroepspraktijk :

1/25 van 216

Overgangsstelsel :

die op 31 maart 1972 de weddeschaal III/145 400-248 600 genoot :

1/25 van 240

Werkmeester :

226

Monitor :

1/25 van 206/2

Studiemeester-opvoeder en studiemeester-rekenplichtige :

houder van het diploma van onderwijzer, van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs, van sociaal adviseur, van maatschappelijk assistent of van kandidaat uitgereikt door een Belgische universiteit :

1/32 van 143

houder van een diploma van hoger secundair onderwijs :

1/32 van 020

Overgangsstelsel :

die op 31 maart 1972 de weddeschaal II/97 400-185 420 genoot :

1/32 van 144/1

die op 31 maart 1972 de weddeschaal I/97 400-173 900 genoot :

1/32 van 104

Art. 2bis.

Voor het ambt van leraar technische vakken en beroepspraktijk gelden de overeenstemmende weddeschalen en opdrachtbreuken zoals vastgesteld voor het ambt van lesgever beroepspraktijk.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 april 1972.

Art. 4.

Onze Ministers van Nationale Opvoeding, Onze Minister van Franse Cultuur en van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting en Onze Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage (1)

Tabel van de weddeschalen (2)

Weddeschaal klasse 20 jaar

020

559 978 - 1 010 891

3/1 x 12 441

2/2 x 23 106

1/2 x 82 998

10/2 x 28 438

Weddeschalen klasse 21 jaar

104

143

144/1

632 847 - 1 079 311

4/1 x 16 885

2/2 x 23 993

1/1 x 37 678

1/1 x 29 326

9/2 x 29 326

619 518 - 1 079 311

4/1 x 17 773

2/2 x 28 438

1/1 x 38 565

1/1 x 29 326

9/2 x 29 326

632 847 - 1 079 311

4/1 x 17 773

2/2 x 28 438

1/1 x 25 236

1/1 x 29 326

9/2 x 29 326

Weddeschalen klasse 22 jaar

206/2

206/3

207/2

663 416 - 1 079 306

3/1 x 21 326

12/2 x 29 326

678 522 - 1 094 412

3/1 x 21 326

12/2 x 29 326

716 733 - 1 132 623

3/1 x 21 326

12/2 x 29 326

207/4

216

223

731 841 - 1 147 731

3/1 x 21 326

12/2 x 29 326

679 411 - 1 183 279

3/1 x 22 216

12/2 x 36 435

717 919 - 1 221 787

3/1 x 22 216

12/2 x 36 435

225

226

230

732 730 - 1 236 598

3/1 x 22 216

12/2 x 36 435

743 393 - 1 247 261

3/1 x 22 216

12/2 x 36 435

771 237 - 1 275 105

3/1 x 22 216

12/2 x 36 435

240

250

255

785 160 - 1 289 028

3/1 x 22 216

12/2 x 36 435

838 480 - 1 342 348

3/1 x 22 216

12/2 x 36 435

856 251 - 1 360 119

3/1 x 22 216

12/2 x 36 435

260

265

270

881 135 - 1 385 003

3/1 x 22 216

12/2 x 36 435

895 352 - 1 399 220

3/1 x 22 216

12/2 x 36 435

916 681 - 1 500 520

3/1 x 23 993

12/2 x 42 655

Weddeschalen klasse 23 jaar

340

350

360

799 378 - 1 384 702

4/1 x 25 771

11/2 x 43 840

895 352 - 1 480 676

4/1 x 25 771

11/2 x 43 840

915 200 - 1 500 524

4/1 x 25 771

11/2 x 43 840

370

991 327 - 1 576 651

4/1 x 25 771

11/2 x 43 840

Weddeschalen klasse 24 jaar

415

422

429

850 920 - 1 500 526

3/1 x 27 548

11/2 x 51 542

946 894 - 1 596 500

3/1 x 27 548

11/2 x 51 542

1 045 534 - 1 695 140

3/1 x 27 548

11/2 x 51 542

460

471

475

978 886-1 653 384

3/1 x 29 326

11/2 x 53 320

1 118 403-1 792 901

3/1 x 29 326

11/2 x 53 320

1 207 270-1 881 768

3/1 x 29 326

11/2 x 53 320

(1) Voor de berekening van de wedde dient rekening gehouden te worden met de elementen opgenomen in de bijlage (punt 1) die u vindt achteraan dit deel - zie dienaangaande art. 2 van het B.Vl.R. 31-1-1996 (B.S. 20-3-1996)

(2) Weddeschalen van kracht op 1 augustus 1995