OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de ambten van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van het door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde onderwijs en van het gesubsidieerd administratief personeel van de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijsinstellingen.

  • goedkeuringsdatum
    31 JANUARI 1996
  • publicatiedatum
    B.S.20/03/1996
  • datum laatste wijziging
    11/02/2004

(opschrift gewijzigd bij B.Vl.R. 11-1-2002)

COORDINATIE

B.Vl.R. 11-1-2002 - B.S. 19-3-2002

opgeheven door B.Vl.R. 21-11-2003 - B.S. 11-2-2004

De Vlaamse regering,

Gelet op het bijzonder decreet van 19 december 1988 betreffende de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 55, § 1;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 27, § 1, gewijzigd bij de wetten van 11 juli 1973 en 1 augustus 1985 en bij de decreten van 5 juli 1989 en 31 juli 1990 en op artikel 29, gewijzigd bij de wet van 11 juli 1973;

Gelet op het protocol van 20 december 1995 houdende de conclusies van de onderhandelingen, gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol van 20 december 1995 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité gesubsidieerd vrij onderwijs;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 5 december 1995;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat op 1 augustus 1995 en op 1 september 1995 de weddeschalen aangepast moeten worden krachtens het akkoord inzake sectorale sociale programmatie voor de sector onderwijs voor de jaren 1993 en 1994;

Overwegende dat de weddeschalen onverwijld dienen te worden bekrachtigd op de voormelde data om het juiste bedrag te kunnen bepalen van de wedden waarop de personeelsleden met ingang van die data aanspraak kunnen maken en om het juiste bedrag van de pensioenen te kunnen bepalen die aan de gewezen personeelsleden uitgekeerd moeten worden met ingang van die data;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[§ 1. De weddenschalen van de leden van het administratief personeel van het door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde onderwijs en van het gesubsidieerd administratief personeel van de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijsinstellingen worden vanaf 1 september 2001 vastgesteld als volgt :

Bode-kamerbewaarder

Suppoost

Klerk

507.121 - 580.118

(18 jaar)

3/1 x 6.780

11/2 x 4.787

507.121 - 580.118

(18 jaar)

3/1 x 6.780

11/2 x 4.787

528.792 - 670.181

(18 jaar)

3/1 x 5.860

1/2 x 14.915

1/1 x 4.443

1/1 x 14.915

1/2 x 13.211

1/2 x 12.471

1/4 x 7.853

1/2 x 17.581

1/2 x 13.922

2/2 x 12.249

Klerk-typist

Klerk-stenotypist

Rekenplichtig correspondent

528.792 - 670.181

(18 jaar)

3/1 x 5.860

1/2 x 14.915

1/1 x 4.443

1/1 x 14.915

1/2 x 13.211

1/2 x 12.471

1/4 x 7.853

1/2 x 17.581

1/2 x 13.922

2/2 x 12.249

532.427 - 654.727

(18 jaar)

3/1 x 5.860

10/2 x 10.472

554.275 - 731.144

(20 jaar)

3/1 x 11.183

2/2 x 13.056

8/2 x 14.651

Opsteller

Secretaris-rekenplichtige

Suppoost-kopiist

573.003 - 770.739

(20 jaar)

2/1 x 11.183

1/1 x 15.626

1/1 x 4.443

1/2 x 17.499

1/2 x 15.795

1/2 x 16.650

1/4 x 16.211

1/2 x 21.760

1/2 x 18.101

2/2 x 16.428

1/2 x 16.429

585.956 - 762.825

(20 jaar)

3/1 x 11.183

2/2 x 13.056

8/2 x 14.651

517.429 - 611.813

(18 jaar)

3/1 x 6.780

2/2 x 4.787

10/2 x 6.447

Hoofdsuppoost

Eerste klerk

Eerste klerk-typist

517.429 - 611.813

(18 jaar)

3/1 x 6.780

2/2 x 4.787

10/2 x 6.447

542.796 - 755.032

(18 jaar)

3/1 x 5.860

1/2 x 17.538

1/1 x 4.443

1/1 x 17.538

1/2 x 15.834

1/2 x 15.094

1/4 x 13.099

1/2 x 20.204

1/2 x 16.545

2/2 x 14.872

1/2 x 14.873

2/2 x 14.872

542.796 - 755.032

(18 jaar)

3/1 x 5.860

1/2 x 17.538

1/1 x 4.443

1/1 x 17.538

1/2 x 15.834

1/2 x 15.094

1/4 x 13.099

1/2 x 20.204

1/2 x 16.545

2/2 x 14.872

1/2 x 14.873

2/2 x 14.872

Eerste klerk-stenotypist

Eerste rekenplichtig correspondent

Eerste opsteller

542.702 - 730.517

(18 jaar)

3/1 x 5.860

13/2 x 13.095

620.566 - 896.396

(20 jaar)

3/1 x 11.183

13/2 x 18.637

639.294 - 941.322

(20 jaar)

2/1 x 11.183

1/1 x 15.626

1/1 x 4.443

1/1 x 23.080

1/2 x 21.376

1/2 x 20.636

1/4 x 24.183

1/2 x 25.746

1/2 x 22.087

2/2 x 20.414

1/2 x 20.415

3/2 x 20.414

Eerste secretaris-rekenplichtige

Eerste hoofdsuppoost

Eerste hoofdklerk

652.247 - 928.077

(20 jaar)

3/1 x 11.183

13/2 x 18.637

545.383 - 639.767

(18 jaar)

3/1 x 6.780

2/2 x 4.787

10/2 x 6.447

617.459 - 839.227

(18 jaar)

3/1 x 9.317

13/2 x 14.909

Assistent-bibliothecaris

Beheerder-secretaris

646.034 - 1.002.607

(20 jaar)

3/1 x 11.183

13/2 x 24.848

773.379 - 1.154.800

(20 jaar)

3/1 x 11.183

14/2 x 24.848

§ 2. Vanaf 1 september 2002 tot 1 september 2004 worden de weddenschalen, vermeld onder de ambten van klerk, klerk-typist, opsteller, eerste klerk, eerste klerk-typist en eerste opsteller als volgt verhoogd :

1° op 1 september 2002 : met 50 % van het verschil tussen de bedragen, toegekend op 31 augustus 2001 overeenkomstig weddenschaal 158, en de bedragen van weddenschaal 345;

2° op 1 september 2003 : met 75 % van het verschil tussen de bedragen, toegekend op 31 augustus 2001 overeenkomstig weddenschaal 158, en de bedragen van weddenschaal 345;

3° op 1 september 2004 : met het verschil tussen de bedragen, toegekend op 31 augustus 2001 overeenkomstig weddenschaal 158, en de bedragen van weddenschaal 345.]

B.Vl.R. 11-1-2002

Art. 2.

De in aanmerking komende diensten gepresteerd vóór de datum van benoeming tot eerste rekenplichtig correspondent, eerste opsteller, eerste secretaris-rekenplichtige, assistent-bibliothecaris en beheerder-secretaris worden volledig in aanmerking genomen.

Art. 3.

In afwijking van artikel 1 worden de weddeschalen van de personeelsleden die overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 22 december 1993 tot overdracht van de tijdelijke en vastbenoemde administratieve personeelsleden van de psycho-medisch-sociale centra van het gemeenschapsonderwijs aan de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs ambtshalve werden overgedragen in het ambt van klerk van 1 augustus 1995 af vastgesteld als volgt :

Klerk, voor 1 januari 1994 klasseerder

492 007 - 581 346

(18 jaar)

3/1 x 6 427

2/2 x 4 529

10/2 x 6 100

Klerk voor 1 januari 1994 Klerk

Klerk voor 1 januari 1994 Klerk - typist

497 373 - 670 806

(18 jaar)

3/1 x 5 549

5/2 x 8 834

8/2 x 14 077

497 373 - 670 806

(18 jaar)

3/1 x 5 549

5/2 x 8 834

8/2 x 14 077

Klerk voor 1 januari 1994 Eerste klerk

Klerk voor 1 januari 1994 Technisch beambte mechanograaf

509 471 - 688 409

(18 jaar)

3/1 x 5 549

5/2 x 9 935

8/2 x 14 077

519 958 - 715 748

(18 jaar)

3/1 x 8 834

4/2 x 10 579

9/2 x 14 108

Art. 4.

De weddeschalen van de leden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van het door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde onderwijs worden vastgesteld als volgt :

1° op 1 augustus 1995

Geschoold hulponderhoudswerkman

Hulpkok

491 651 - 562 275

(18 jaar)

3/1 x 6 561

11/2 x 4 631

504 622 - 575 606

(18 jaar)

3/1 x 6 593

11/2 x 4 655

Wordt nochtans vastgesteld in de schaal :

Wordt nochtans vastgesteld in de schaal :

501 624 - 592 939

(18 jaar)

3/1 x 6 561

2/2 x 4 631

10/2 x 6 237

514 644 - 606 413

(18 jaar)

3/1 x 6 593

2/2 x 4 655

10/2 x 6 268

de wedde van de geschoolde hulponderhoudswerkman voor zover hij negen jaar in aanmerking komende diensten heeft.

de wedde van de hulpkok voor zover hij negen jaar in aanmerking komende diensten heeft.

Onderhoudswerkman

1° belast met de stookdienst of met het besturen van een voertuig

504 622 - 575 606

(18 jaar)

3/1 x 6 593

11/2 x 4 655

Wordt nochtans vastgesteld in de schaal :

514 644 - 606 413

(18 jaar)

3/1 x 6 593

2/2 x 4 655

10/2 x 6 268

de wedde van de sub 1° vermelde onderhoudswerkman voor zover hij negen jaar in aanmerking komende diensten heeft.

2° niet belast met de stookdienst of met het besturen van een voertuig

491 651 - 562 275

(18 jaar)

3/1 x 6 561

11/2 x 4 631

Wordt nochtans vastgesteld in de schaal :

501 624 - 592 939

(18 jaar)

3/1 x 6 561

2/2 x 4 631

10/2 x 6 237

de wedde van de sub 2° vermelde onderhoudswerkman voor zover hij negen jaar in aanmerking komende diensten heeft.

Geschoold onderhoudswerkman

Geschoold werkman

517 663 - 609 432

(18 jaar)

3/1 x 6 593

2/2 x 4 655

10/2 x 6 268

543 860 - 629 361

(18 jaar)

3/1 x 6 593

2/2 x 4 655

9/2 x 6 268

Nachtwaker

491 651 - 562 275

(18 jaar)

3/1 x 6 561

11/2 x 4 631

Wordt nochtans vastgesteld in de schaal :

501 624 - 592 939

(18 jaar)

3/1 x 6 561

2/2 x 4 631

10/2 x 6 237

de wedde van de nachtwaker voor zover hij negen jaar in aanmerking komende diensten heeft.

Kok

Amanuensis

517 663 - 609 432

(18 jaar)

3/1 x 6 593

2/2 x 4 655

10/2 x 6 268

543 860 - 629 361

(18 jaar)

3/1 x 6 593

2/2 x 4 655

9/2 x 6 268

Vormer

Kunstboekbinder

542 724 - 627 802

(18 jaar)

3/1 x 6 561

2/2 x 4 631

9/2 x 6 237

535 695 - 701 802

(18 jaar)

3/1 x 5 670

13/2 x 11 469

Handzetter

Operateur-technicus

535 695 - 701 802

(18 jaar)

3/1 x 5 670

13/2 x 11 469

550 195 - 732 789

(18 jaar)

3/1 x 5 697

13/2 x 12 731

Hersteller van muziekinstrumenten

Eerste geschoolde onderhoudswerkman

604 423 - 818 977

(18 jaar)

3/1 x 9 014

13/2 x 14 424

535 771 - 660 154

(18 jaar)

3/1 x 6 593

12/2 x 8 717

Eerste geschoolde werkman

Eerste kok

555 461 - 687 320

(18 jaar)

3/1 x 6 593

12/2 x 9 340

535 771 - 660 154

(18 jaar)

3/1 x 6 593

12/2 x 8 717

Eerste amanuensis

Eerste vormer

548 877- 731 471

(18 jaar)

3/1 x 5 697

13/2 x 12 731

547 716 - 737 236

(18 jaar)

3/1 x 5 670

13/2 x 13 270

Eerste kunstboekbinder

Eerste handzetter

604 121 - 775 439

(18 jaar)

3/1 x 9 014

12/2 x 12 023

604 121 - 775 439

(18 jaar)

3/1 x 9 014

12/2 x 12 023

Eerste operateur-technicus

Eerste hersteller van muziekinstrumenten

589 339 - 818 317

(18 jaar)

3/1 x 9 014

14/2 x 14 424

649 503 - 864 057

(18 jaar)

3/1 x 9 014

13/2 x 14 424

Magazijnbediende

Eerste amanuensis-ploegbaas

605 588 - 738 713

(18 jaar)

3/1 x 4 599

12/2 x 9 944

617 646 - 846 624

(18 jaar)

3/1 x 9 014

14/2 x 14 424

Eerste geschoolde onderhouds-ploegbaas

Eerste geschoolde werkman-ploegbaas

571 098 - 703 590

(18 jaar)

3/1 x 4 576

12/2 x 9 897

602 897 - 735 389

(18 jaar)

3/1 x 4 576

12/2 x 9 897

Eerste kok - ploegbaas

571 098 - 703 590

(18 jaar)

3/1 x 4 576

12/2 x 9 897

2° op 1 september 1995

Geschoold hulponderhoudswerkman

Hulpkok

491 651 - 562 275

(18 jaar)

3/1 x 6 561

11/2 x 4 631

515 069 - 586 053

(18 jaar)

3/1 x 6 593

11/2 x 4 655

Wordt nochtans vastgesteld in de schaal :

Wordt nochtans vastgesteld in de schaal :

501 624 - 592 939

(18 jaar)

3/1 x 6 561

2/2 x 4 631

10/2 x 6 237

525 091 - 616 860

(18 jaar)

3/1 x 6 593

2/2 x 4 655

10/2 x 6 268

de wedde van de geschoolde hulponderhoudswerkman voor zover hij negen jaar in aanmerking komende diensten heeft.

de wedde van de hulpkok voor zover hij negen jaar in aanmerking komende diensten heeft.

Onderhoudswerkman

1° belast met de stookdienst of met het besturen van een voertuig

515 069 - 586 053

(18 jaar)

3/1 x 6 593

11/2 x 4 655

Wordt nochtans vastgesteld in de schaal :

525 091 - 616 860

(18 jaar)

3/1 x 6 593

2/2 x 4 655

10/2 x 6 268

de wedde van de sub 1° vermelde onderhoudswerkman voor zover hij negen jaar in aanmerking komende diensten heeft.

2° niet belast met de stookdienst of met het besturen van een voertuig

491 651 - 562 275

(18 jaar)

3/1 x 6 561

11/2 x 4 631

Wordt nochtans vastgesteld in de schaal :

501 624 - 592 939

(18 jaar)

3/1 x 6 561

2/2 x 4 631

10/2 x 6 237

de wedde van de sub 2° vermelde onderhoudswerkman voor zover hij negen jaar in aanmerking komende diensten heeft.

Geschoold onderhoudswerkman

Geschoold werkman

528 110 - 619 879

(18 jaar)

3/1 x 6 593

2/2 x 4 655

10/2 x 6 268

554 307 - 639 808

(18 jaar)

3/1 x 6 593

2/2 x 4 655

9/2 x 6 268

Nachtwaker

491 651 - 562 275

(18 jaar)

3/1 x 6 561

11/2 x 4 631

Wordt nochtans vastgesteld in de schaal :

501 624 - 592 939

(18 jaar)

3/1 x 6 561

2/2 x 4 631

10/2 x 6 237

de wedde van de nachtwaker voor zover hij negen jaar in aanmerking komende diensten heeft.

Kok

Amanuensis

528 110 - 619 879

(18 jaar)

3/1 x 6 593

2/2 x 4 655

10/2 x 6 268

554 307 - 639 808

(18 jaar)

3/1 x 6 593

2/2 x 4 655

9/2 x 6 268

Vormer

Kunstboekbinder

542 724 - 627 802

(18 jaar)

3/1 x 6 561

2/2 x 4 631

9/2 x 6 237

535 695 - 701 802

(18 jaar)

3/1 x 5 670

13/2 x 11 469

Handzetter

Operateur-technicus

535 695 - 701 802

(18 jaar)

3/1 x 5 670

13/2 x 11 469

550 195 - 732 789

(18 jaar)

3/1 x 5 697

13/2 x 12 731

Hersteller van muziekinstrumenten

Eerste geschoolde onderhoudswerkman

604 423 - 818 977

(18 jaar)

3/1 x 9 014

13/2 x 14 424

546 218 - 670 601

(18 jaar)

3/1 x 6 593

12/2 x 8 717

Eerste geschoolde werkman

Eerste kok

565 908 - 697 767

(18 jaar)

3/1 x 6 593

12/2 x 9 340

546 218 - 670 601

(18 jaar)

3/1 x 6 593

12/2 x 8 717

Eerste amanuensis

Eerste vormer

559 324 - 741 918

(18 jaar)

3/1 x 5 697

13/2 x 12 731

547 716 - 737 236

(18 jaar)

3/1 x 5 670

13/2 x 13 270

Eerste kunstboekbinder

Eerste handzetter

604 121 - 775 439

(18 jaar)

3/1 x 9 014

12/2 x 12 023

604 121 - 775 439

(18 jaar)

3/1 x 9 014

12/2 x 12 023

Eerste operateur-technicus

Eerste hersteller van muziekinstrumenten

599 786 - 828 764

(18 jaar)

3/1 x 9 014

14/2 x 14 424

649 503 - 864 057

(18 jaar)

3/1 x 9 014

13/2 x 14 424

Magazijnbediende

Eerste amanuensis-ploegbaas

616 035 - 749 160

(18 jaar)

3/1 x 4 599

12/2 x 9 944

617 646 - 846 624

(18 jaar)

3/1 x 9 014

14/2 x 14 424

Eerste geschoolde onderhoudswerkman ploegbaas

Eerste geschoolde werkman- ploegbaas

571 098 - 703 590

(18 jaar)

3/1 x 4 576

12/2 x 9 897

613 344 - 745 836

(18 jaar)

3/1 x 4 576

12/2 x 9 897

Eerste kok - ploegbaas

571 098 - 703 590

(18 jaar)

3/1 x 4 576

12/2 x 9 897

Art. 5.

De in aanmerking komende diensten gepresteerd vóór de datum van benoeming tot eerste amanuensis-ploegbaas worden volledig in aanmerking genomen.

Art. 6.

De Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.