OPGEHEVEN : Koninklijk besluit nr. 76 betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor de personeelsleden van het Gesubsidieerd onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    20 JULI 1982
  • publicatiedatum
    B.S.29/07/1982
  • datum laatste wijziging
    25/11/2009

COORDINATIE

B.Vl.R. 31-3-2006 - B.S. 19-4-2006

opgeheven door B.Vl.R. 16-10-2009 - B.S. 25-11-2009

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 februari 1982 tot toekenning van bepaalde bijzondere machten aan de Koning, inzonderheid op artikel 1, 5° en 7° , en 3, §§ 1 en 2;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Ministers van Onderwijs en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

De bepalingen van dit besluit zijn toepasselijk op de gesubsidieerde personeelsleden van de overeenkomstig de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, door de Staat gesubsidieerde inrichtingen, indien ze :

- hetzij gelijkgesteld zijn met de definitief erkende personeelsleden;

- hetzij vastbenoemd zijn en hun benoeming erkend is, waar deze erkenning bestaat.

Art. 2.

De in artikel 1 bedoelde personeelsleden kunnen, op hun verzoek en met toestemming van de inrichtende overheid waaronder ze ressorteren, een terbeschikingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden bekomen. Deze terbeschikkingstelling wordt hun verleend volgens de regels die ter zake van toepassing zijn op het personeel van het Rijksonderwijs.

Art. 3.

Het personeelslid dat voormelde terbeschikkingstelling bekomt, behoudt, zonder dat daartoe nieuwe administratieve handelingen noodzakelijk zijn, wanneer het zijn functie weer opneemt, de voordelen die het vanwege de Staat kan genieten op grond van de gelijkstelling met de definitief erkende personeelsleden, van de vaste benoeming of van de erkenning van de vaste benoeming die het genoot vóór de terbeschikkingstelling.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1982.

Art. 5.

Onze Ministers van Onderwijs zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

- (1): Opgeheven, voor zover het betrekking heeft op de in artikel 1, van het B.Vl.R. 31-3-2006, vermelde personeelsleden van de hogescholen (B.Vl.R. 31-3-2006; Art. 23)