OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs IV. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    28 APRIL 1993
  • publicatiedatum
    B.S.28/05/1993
  • datum laatste wijziging
    01/09/2008

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, bekrachtigen hetgeen volgt :

TITEL I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet.

...

TITEL II. - Rechtspositie van het personeel

HOOFDSTUK I. - Wijzigingen aan het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra

...

Art. 9.

In afwijking van de bepalingen in artikel 42 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra heeft, tijdens de schooljaren 1989-1990 tot en met 1992-1993, het personeelslid dat een selectie- of bevorderingsambt tijdelijk waarneemt, gedurende de periode van deze waarnemende aanstelling recht op de weddetoelage verbonden aan de verrichte prestaties.

Betreft het een personeelslid dat voltijds benoemd is in één van de wervings-, selectie- of bevorderingsambten van de betrokken personeelscategorie, dan kan het bedrag van de weddetoelage niet lager zijn dat het bedrag van de weddetoelage die het als vastbenoemd titularis genoot of zou genoten hebben indien het in het ambt waarin het benoemd is in dienstactiviteit zou gebleven zijn.

...

TITEL V. - Secundair onderwijs

...

Art. 66.

§ 1. De vakken die in het secundair onderwijs vallen onder de hierna vermelde bepalingen, worden, wat betreft het bepalen van de minimum- en maximumprestaties, alsmede van de opdrachtbreuken voor de betrokken leraars beschouwd als algemene vakken :

- artikel 11, H, 2° , van het koninklijk besluit van 30 juli 1975 betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in de gesubsidieerde inrichtingen voor secundair technisch en beroepsonderwijs met volledig leerplan en voor sociale promotie;

- artikel 11, D, b, van het koninklijk besluit van 30 juli 1975 betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in het secundair onderwijs georganiseerd in de gesubsidieerde officiële inrichtingen voor middelbaar onderwijs en in de gesubsidieerde officiële inrichtingen voor normaalonderwijs;

- artikel 11, D, b, van het koninklijk besluit van 30 juli 1975 betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in het secundair onderwijs dat verstrekt wordt in de gesubsidieerde vrije inrichtingen voor middelbaar onderwijs of voor normaalonderwijs, met inbegrip van het postsecundair psycho-pedagogisch jaar.

§ 2. In de eerste graad van het secundair onderwijs, dat georganiseerd werd overeenkomstig de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en organisatie van het secundair onderwijs, worden de praktische vakken, wat betreft het bepalen van de minimum- en maximumprestaties, alsmede van de opdrachtbreuken voor de betrokken leerkrachten eveneens beschouwd als algemene vakken.

Art. 67.

Onverminderd de krachtens artikel 94 van de Grondwet door de wet georganiseerde rechtsbescherming, worden bekrachtigd de bepalingen van :

1° de omzendbrief SOZ (80)1 van 23 januari 1980 betreffende het bekwaamheidsbewijs vereist van leerkrachten in het 4e leerjaar V.B.S.O.;

2° de omzendbrief van 12 december 1984 betreffende het bekwaamheidsbewijs vereist van leerkrachten in het tweede jaar van de tweede graad vernieuwd beroepssecundair onderwijs (V.B.S.O.) - Verworven rechten inzake weddetoelagen;

3° de omzendbrief van 15 juli 1985 betreffende het bekwaamheidsbewijs vereist van leerkrachten in het vierde leerjaar van de korte kwalificatie van het secundair onderwijs van het type I;

4° de omzendbrief GO/70/88/17 van 25 oktober 1988 betreffende de bekwaamheidsbewijzen vereist van leerkrachten in het tweede jaar van de tweede graad vernieuwd beroepssecundair onderwijs (V.B.S.O.) en in het vierde leerjaar van de korte kwalificatie van het secundair onderwijs van het type I.

...