OPGEHEVEN : Decreet houdende de regeling van basiseducatie voor laaggeschoolde volwassenen.

  • goedkeuringsdatum
    12 JULI 1990
  • publicatiedatum
    B.S.15/08/1990
  • datum laatste wijziging
    01/09/2010

COORDINATIE

Decr. 21-12-1994 - B.S. 16-3-1995

Decr. 8-7-1996 - B.S. 5-9-1996

Decr. 2-3-1999 - B.S. 21-8-1999

Decr. 6-7-2001 - B.S. 10-10-2001

Decr. 13-7-2001 - B.S. 27-11-2001

B.Vl.R. 14-12-2001 - B.S. 9-4-2002

Decr. 14-2-2003 - B.S. 1-7-2003

Decr. 7-5-2004 - B.S. 31-8-2004

Decr. 7-5-2004 - B.S. 19-11-2004

Decr. 7-7-2006 - B.S. 31-8-2006

Decr. 16-5-2007 - B.S. 2-7-2007

Decr. 15-6-2007 - B.S. 31-8-2007

opgeheven door Decr. 15-6-2007 (Art. 164bis).

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1 en 2.

[...]

Decr. 15-6-2007

Art. 3.

[...]

Decr. 15-6-2007

Art. 4.

1.[...]

Decr. 15-6-2007

2. [...]

Decr. 15-6-2007

3. [...]

Decr.14-2-2003

4. [...]

Decr. 15-6-2007

Art. 5.

[...]

Decr. 15-6-2007

Art. 6.

[...]

Decr. 15-6-2007

[Art. 6bis.

[[...]] ]

Decr. 7-5-2004; [[ ]] Decr. 15-6-2007

Art. 7 en 8.

[...]

Decr. 15-6-2007

Art. 9 en 10.

[...]

Decr. 15-6-2007

Art. 11. en 12.

[...]

Decr.8-7-1996

Art. 13.

[...]

Decr. 15-6-2007

Art. 14 t.e.m. 15bis.

[...]

Decr. 15-6-2007

Art. 16 en 17.

[...]

Decr. 15-6-2007

Art. 18.

[...]

Decr. 15-6-2007

Art. 19.

Artikel 3 van het decreet van 27 juni 1985 houdende de subsidieregeling van projecten en organisaties inzake het nederlandstalig ontwikkelingswerk voor volwassenen en specifieke subsidieregeling voor bijzondere doelgroepen en problemen in het kader van het nederlandstalig sociaal-cultureel vormings- en ontwikkelingswerk, wordt aangevuld met een tweede lid, luidend als volgt :

"Met ingang van 1 januari 1991 is dit decreet niet meer van toepassing op de activiteiten van basiseducatie voor laaggeschoolde volwassenen bedoeld in het decreet van 12 juli 1990 houdende de regeling van de basiseducatie voor laaggeschoolde volwassenen".

Art. 20.

§ 1. Voor subsidiëring op grond van dit decreet komen niet in aanmerking de Centra voor Basiseducatie die ten laste van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap reeds op grond van andere voorzieningen gesubsidieerd zijn.

§ 2. De Vlaamse Regering bepaalt de regels voor de overgang van het ene stelsel van erkenning en subsidiëring naar het andere.

Art. 21.

§ 1. De Vlaamse Regering bepaalt de regels volgens welke de organisaties en projecten die erkend en gesubsidieerd zijn in toepassing van het decreet van 27 juni 1985 houdende de subsidieregeling van projecten en organisaties inzake het nederlandstalig ontwikkelingswerk voor volwassenen en specifieke subsidieregeling voor bijzondere doelgroepen en problemen in het kader van het nederlandstalig sociaal-cultureel vormings- en ontwikkelingswerk, tijdens de periode van 1 september tot 31 december 1990, naar het in onderhavig decreet bepaalde stelsel van erkenning en subsidiëring kunnen overkomen.

§ 2. De Vlaamse Regering bepaalt de regels volgens welke het Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling zijn activiteiten in verband met de basiseducatie voor laaggeschoolde volwassenen aan een Centrum of Centra voor Basiseducatie kan overdragen.

Art. 22.

Dit decreet treedt in werking op 1 augustus 1990.