OPGEHEVEN : Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1997. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    08 JULI 1997
  • publicatiedatum
    B.S.22/10/1997
  • datum laatste wijziging
    27/11/2001

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 13-7-2001 - B.S. 27-11-2001

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

...

HOOFDSTUK V. - Onderwijs

Afdeling 1. - Deeltijds Kunstonderwijs

Art. 17.

§ 1. De inschrijvingsgelden voor het deeltijds kunstonderwijs worden jaarlijks met ingang van 1 september door de Vlaamse regering aangepast aan de evolutie van de index der consumptieprijzen. De basisindex is deze van de maand september 1993. De nieuwe index is deze van de maand april van het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarin de nieuwe inschrijvingsgelden van toepassing zijn. Het aldus bekomen bedrag wordt afgerond naar het hogere honderdtal.

§ 2. Dit artikel treedt in werking op 1 september 1997.

...