VERWIJDERD : Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene vakken, bijzondere vakken, technische vakken, beroepspraktijk en van de technische vakken en beroepspraktijk in de lagere secundaire technische scholen en in de lagere secundaire beroepsscholen, waarvan de onderwijstaal het Nederlands is.

  • goedkeuringsdatum
    12 MEI 1969
  • publicatiedatum
    B.S.21/05/1969
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

COORDINATIE

B.Vl.R. 5-6-1989 - B.S. 10-8-1989

B.Vl.R. 27-6-1990 - B.S. 4-1-1991

De Minister van Nationale Opvoeding,

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1968 tot vaststelling en rangschikking van de ambten der leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel bij de inrichtingen voor kleuteronderwijs, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, en van de ambten der leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen, inzonderheid artikel 6, C;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen, en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 april 1969 betreffende de bekwaamheidsbewijzen vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel der rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het advies van de Syndicale Raad van Advies,

Besluit :

Artikel 1.

In de lagere secundaire technische scholen en in de lagere secundaire beroepsscholen (jongensscholen, meisjesscholen en gemengde scholen) waarvan de onderwijstaal het Nederlands is, worden de vakken die in het leerplan voorkomen onder één van de volgende benamingen als algemene vakken beschouwd :

eerste taal, tweede taal, derde taal, vierde taal;

geschiedenis, geschiedenis en maatschappelijke instellingen, economische geschiedenis;

aardrijkskunde, economische aardrijkskunde;

wiskunde, rekenkunde, algebra, meetkunde, driehoeksmeting, wetenschappelijke opvoeding;

biologie, fysica, scheikunde, natuurwetenschappen;

economische wetenschappen, handelswetenschappen, handel, boekhouding, staatshuishoudkunde en handelseconomie, warenkunde, inwijding in het economische leven.

Art. 2.

In dezelfde scholen (jongensscholen, meisjesscholen en gemengde scholen), worden de vakken die in het leerplan voorkomen onder één van de volgende benamingen als bijzondere vakken beschouwd :

lichamelijke opvoeding, sport en spel;

muziek, muzikale opvoeding;

plastische opvoeding, siertekenen en modeleren;

stenografie, dactylografie.

Art. 3.

In dezelfde scholen (meisjesscholen - afdelingen snit en naad, huishoudkunde), worden als technische vakken en beroepspraktijk beschouwd, de andere vakken die in het leerplan voorkomen.

Art. 4.

In dezelfde scholen (jongensscholen, meisjesscholen - afdelingen die niet in artikel 3 vermeld worden - en gemengde scholen) worden als beroepspraktijk beschouwd, de vakken die in het leerplan voorkomen onder één van de volgende benamingen :

handvaardigheidsoefeningen, vakpraktijk, werkplaats.

Art. 5.

In dezelfde scholen (jongensscholen, meisjesscholen - afdelingen die niet in artikel 3 vermeld worden - en gemengde scholen) worden als technische vakken beschouwd, de andere vakken die in het leerplan voorkomen.

Art. 6.

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 1969.

- (1): Wordt opgeheven wat het secundair onderwijs met volledig leerplan betreft met uitsluiting van het buitengewoon secundair onderwijs en het aanvullend secundair beroepsonderwijs. (B.Vl.R. 5-6-1989; B.S. 10-8-1989)

- (2): Wordt opgeheven wat het buitengewoon onderwijs betreft. (B.Vl.R. 27-6-1990 ; B.S. 4-1-1991)