OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VI. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    21 DECEMBER 1994
  • publicatiedatum
    B.S.16/03/1995
  • datum laatste wijziging
    31/08/2007

COORDINATIE

Decr. 8-7-1996 - B.S. 5-9-1996

opgeheven door Decr. 15-6-2007 - B.S. 31-8-2007

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

TITEL I. - Inrichtende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 127 van de Grondwet.

...

TITEL IX. - Onderwijs voor Sociale Promotie

Art. 153.

De D-diploma's, vóór 1982 uitgereikt aan personen die in het bezit waren van een diploma van hoger onderwijs, zijn vanaf de datum van hun uitreiking gelijkgesteld met het getuigschrift van de middelbare technische normaalleergangen, ongeacht het aantal lesuren dat vermeld is op deze D-diploma's en ongeacht of ze behaald werden na een tweejarige, een éénjarige of een bijzondere cyclus of na een bijzondere leergang.

Onder D-diploma moet begrepen worden alle diploma's en getuigschriften uitgereikt door scholen en leergangen die normaalcursussen mochten organiseren, gerangschikt in de categorie D, vermeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 maart 1993 tot uitvoering van een voorlopig statuut voor het technisch onderwijs.

Art. 154.

§ 1. De personeelsleden die voor 1 september 1993 in dienst waren in het onderwijs voor sociale promotie en die voor 1 september 1993 in het bezit waren van de vereiste of voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen om het ambt van leraar technische vakken en beroepspraktijk uit te oefenen, worden geacht in het bezit te zijn van de vereiste of voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen om het ambt van praktijkleraar uit te oefenen.

§ 2. De personeelsleden in het onderwijs voor sociale promotie die vóór 1 september 1993 het ambt van leraar technische vakken en beroepspraktijk hebben uitgeoefend, worden geacht het ambt van praktijkleraar te hebben uitgeoefend.

§ 3. De personeelsleden in het onderwijs voor sociale promotie die op 31 augustus 1993 hetzij vastbenoemd zijn, hetzij vastbenoemd zijn en als dusdanig erkend, waar deze erkenning vereist is, hetzij gelijkgesteld zijn met de vastbenoemde of definitief erkende personeelsleden in het ambt van leraar technische vakken en beroepspraktijk, worden geacht zich in het ambt van praktijkleraar in dezelfde administratieve toestand te bevinden.

...