OPGEHEVEN : Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wetten op het technisch onderwijs.

 • goedkeuringsdatum
  30 APRIL 1957
 • publicatiedatum
  B.S.07/07/1957
 • datum laatste wijziging
  31/08/2007
 • erratum
  B.S.23-10-1957

COORDINATIE

Wet 1-3-1958 - B.S. 19-3-1958

Wet 29-5-1959 - B.S. 19-6-1959

Wet 30-7-1963 - B.S. 22-8-1963

K.B. 29-8-1966 - B.S. 31-8-1966

K.B. nr. 78, 10-11-1967 - B.S. 14-11-1967; err. B.S. 12-6-1968

Wet 6-7-1970 - B.S. 25-8-1970

K.B. 16-7-1970 - B.S. 5-9-1970

Wet 19-7-1971 - B.S. 28-8-1971

K.B. 31-7-1975 - B.S. 6-9-1975

B.Vl.R. 5-4-1989 - B.S. 1-7-1989

Decr. 31-7-1990 - B.S. 18-8-1990

B.Vl.R. 4-12-1991 - B.S. 27-2-1992

Decr. 19-4-1995 - B.S. 20-7-1995

Decr. 2-3-1999 - B.S. 21-8-1999

opgeheven door Decr. 15-6-2007 - B.S. 31-8-2007

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gelet op artikel 52 van de wet van 27 juli 1955, houdende regelen inzake inrichting van het onderwijs van de Staat, de provincies en de gemeenten, en inzake subsidiëring door de Staat van inrichtingen voor middelbaar, normaal- en technisch onderwijs, luidend als volgt :

"Artikel 52. De Koning kan de bepalingen van deze wet coördineren met die van de wetten tot regeling van het lager onderwijs, van het normaalonderwijs, van het middelbaar onderwijs en van het technisch onderwijs.

Daartoe kan Hij :

1° de volgorde en nummering der titels, hoofdstukken, afdelingen en artikelen van de te coördineren wetten wijzigen en ze volgens andere indelingen hergroeperen;

2° de verwijzingen, die voorkomen in de te coördineren wetten, wijzigen ten einde ze met de nieuwe nummering te doen overeenstemmen;

3° met het oog op eenvormigheid in de terminologie, de redactie van de te coördineren bepalingen wijzigen."

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Openbaar Onderwijs,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

Worden gecoördineerd overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekst :

1° de wet van 29 juli 1953, tot regeling van het technisch onderwijs, uitgenomen de artikelen 70 tot 75;

2° voor zover zij het technisch onderwijs betreft, de wet van 27 juli 1955 houdende regelen inzake inrichting van het onderwijs van de Staat, de provincies en de gemeenten, en inzake subsidiëring door de Staat van inrichtingen voor middelbaar, normaal- en technisch onderwijs.

Art. 2.

Onze Minister van Openbaar Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

GECOORDINEERDE WETTEN OP HET TECHNISCH ONDERWIJS

HOOFDSTUKKEN I EN II

Artikel 1 tot art. 4, al. 1

[...]

W.19-7-1971

Art. 4, al. 2, 3 en 4

[...]

W.29-5-1959

HOOFDSTUK III. - Gemeenschappelijke bepalingen voor al de inrichtingen voor technisch onderwijs

Afdeling 1. - Rangschikking en inwendige structuur

Art. 5. t.e.m. 7.

[...]

Decr.31-7-1990

Art. 8.

De beroepsscholen en -leergangen richten een regelmatig onderwijs in dat afgestemd is op een praktisch-technische opleiding.

Het onderwijs kan drie graden omvatten : [...]

Decr.31-7-1990

3° de aanvullende secundaire cyclus, normaal bestemd voor leerlingen die op voldoende wijze de hogere secundaire cyclus hebben voltooid.

(voetnoot 1)

Art. 9.

De technische normaalscholen en -leergangen richten een regelmatig onderwijs in dat afgestemd is op een technische en pedagogische opleiding van toekomstige leraars voor de technische en speciale vakken.

Het onderwijs kan drie graden omvatten :

1° de lagere cyclus;

2° de middelbare cyclus;

3° de hogere cyclus.

De lagere en de hogere technische normaalscholen en de technische normaalleergangen van de drie graden reiken een akte van onderwijsbevoegdheid uit waarvan de kwalificatie bepaald wordt door de richting van het onderwijs.

De middelbare technische normaalscholen reiken het diploma uit van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs.

De universiteiten en de door de wet van 27 juni 1947 daarmede gelijkgestelde instellingen reiken het diploma uit van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs.

Art. 10.

[...]

W.6-7-1970

Art. 11.

[...]

Decr.31-7-1990

Art. 12.

[...]

W.19-7-1971

Art. 13.

In alle voor het publiek bestemde documenten, vermelden de inrichtingen de officiële benamingen van hun scholen, leergangen, graden van onderwijs en afdelingen.

Afdeling 2

Art. 14.

[...]

W.19-7-1971

Art. 15.

[...]

B.Vl.R.4-12-1991

Art. 16.

[...]

K.B.29-8-1966

Afdelingen 3 en 4

Art. 17 en art. 18.

[...]

W.19-7-1971

Art. 19.

[...]

W.29-5-1959

Art. 20. tot en met 23.

[...]

W.30-7-1963

HOOFDSTUK IV. - Rijksonderwijs

Art. 24 en art. 25.

[...]

W.19-7-1971

Art. 26.

§ 1. De Koning kan een minimale schoolbevolking vaststellen.

§ 2. Hij stelt de benaming vast van de bedieningen die mogen ingesteld worden, alsmede de schoolbevolkingscijfers, op grond waarvan hun aantal bepaald wordt.

Art. 27.

[...]

B.Vl.R.4-12-1991

Art. 28.

§ 1. [...]

(impl. opgeh. W. 29-5-1959; Art. 12)

§ 2. [...]

W.29-5-1959

Art. 29.

[...]

K.B.29-8-1966

Art. 30. tot en met 33.

[...]

W.29-5-1959

HOOFDSTUK V.

Art. 34. tot en met 37.

[...]

W.29-5-1959

HOOFDSTUK VI

Art. 38. tot en met 41.

[...]

W.29-5-1959

Art. 42.

[...]

B.Vl.R.4-12-1991

Art. 43. tot en met 45.

[...]

W.29-5-1959

HOOFDSTUK VII

Art. 46. tot en met 55.

[...]

W.29-5-1959

HOOFDSTUK VIII. - Bijdrage vanwege de openbare besturen

Art. 56.

De openbare besturen mogen het gezag dat hun door de wet verleend wordt over hun onderwijsinrichtingen, noch geheel, noch ten dele aan derden overdragen.

Art. 57.

[...]

W.29-5-1959

HOOFDSTUKKEN IX en X

Art. 58. tot en met 64.

[...]

W.29-5-1959

HOOFDSTUK XI. - Verbeteringsraad en hoge raad voor het technisch onderwijs

Art. 65.

Bij het Ministerie van Openbaar Onderwijs wordt een Verbeteringsraad voor het technisch onderwijs ingesteld met als opdracht, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de Minister van Openbaar Onderwijs, advies uit te brengen over de vraagstukken betreffende het technisch onderwijs, en onder meer over het leerplan en de inrichting der studiën, over het bepalen van de criteria voor vrijstelling van diploma's, over handboeken of boeken voor bibliotheken en prijsuitdelingen.

Deze raad is alleen bevoegd ten aanzien van de inrichtingen van het Rijk, de provincies en de gemeenten.

De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van deze raad.

Art. 66.

Bij het Ministerie van Openbaar Onderwijs wordt een Hoge Raad voor het technisch onderwijs ingesteld. Deze raad heeft tot taak, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de Minister van Openbaar Onderwijs, advies uit te brengen over de vraagstukken betreffende het technisch onderwijs [...].

W.29-5-1959

De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van deze raad.

Art. 67.

De Hoge Raad voor het onderwijs van het maatschappelijk dienstbetoon en [de Nationale Raad van de paramedische beroepen en de Nationale Raad voor verpleegkunde] of de in hun schoot gevormde kernorganen, oefenen de bevoegdheden uit van de raadgevende lichamen, vermeld in de artikelen 65 en 66, voor de door de Koning aan te wijzen afdelingen en vraagstukken.

K.B. nr. 78, 10-11-1967

HOOFDSTUK XII

Art. 68. tot en met 71.

[...]

W.29-5-1959

HOOFDSTUK XIII. - Overgangsbepaling

Art. 72.

... (voetnoot 2)

CONCORDANTIETABEL

N.B. Wet T.O. = wet van 29 juli 1953 tot regeling van het technisch onderwijs.

Wet 1955 = wet van 27 juli 1955 houdende regelen inzake inrichting van het onderwijs van de Staat, de provincies en de gemeenten, en inzake subsidiëring door de Staat van inrichtingen voor middelbaar, normaal- en technisch onderwijs.

Artikelen 1 tot 4 [...]

Artikelen 5 tot 15 = art. 5 tot 15, wet T.O.

Artikelen 16 tot 25 [...]

Artikel 26, § 1 = art. 30, wet T.O., gewijzigd bij art. 48, wet 1955.

§ 2. = art. 32, wet T.O., gewijzigd bij art. 48, wet 1955.

Artikel 27 = art. 58, wet T.O.

Artikel 28, § 1 = art. 61, wet T.O.

§ 2. [...]

Artikelen 29 tot 41 [...]

Artikel 42 = art. 54, wet T.O.

Artikelen 43 tot 55 [...]

Artikel 56 = art. 30, wet 1955.

Artikelen 57 tot 64 [...]

Artikelen 65 en 66 = art. 41 en 42, wet 1955.

Artikel 67 = art. 67, wet T.O.

Artikelen 68 tot 72 [...]

- (1): Opgeheven, voor zover het betrekking heeft op het voltijds secundair onderwijs. (Decr. 19-4-1995; Art.89)

- (2): Art. 72 : afwijking van Art. 39. Niet in de coördinatie opgenomen bepalingen : W. 29-7-1953; Art. 70 tot 75, en W. 27-7-1955; Art. 2 en 53.