OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-II. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    31 JULI 1990
  • publicatiedatum
    B.S.18/08/1990
  • datum laatste wijziging
    31/08/2007

COORDINATIE

Decr. 12-6-1991 - B.S. 4-7-1991

Decr. 9-4-1992 - B.S. 16-5-1992

B.Vl.R. 23-7-1992 - B.S. 4-12-1992

Decr. 28-4-1993 - B.S. 28-5-1993

Decr. 21-12-1994 - B.S. 16-3-1995

Decr. 19-4-1995 - B.S. 20-7-1995

Decr. 8-7-1996 - B.S. 5-9-1996

Decr. 15-7-1997 - B.S. 21-8-1997

Decr. 14-7-1998 - B.S. 29-8-1998

opgeheven door Decr. 15-6-2007 - B.S. 31-8-2007

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.

Dit decreet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld, in artikel 59bis, § 2, 2° van de Grondwet.

...

TITEL VII. - Onderwijs voor sociale promotie

...

Art. 141.

§ 1. In de instellingen voor sociale promotie met secundair onderwijs kunnen voor dit secundair onderwijs vanaf het schooljaar 1990-1991 maximum twintig procent van de uren-leraar die mogen worden georganiseerd in toepassing van het vermelde koninklijk besluit van 15 december 1973, zoals gewijzigd, omgezet worden in een krediet, overeenkomstig de door de Vlaamse Regering te bepalen voorwaarden.

§ 2. Het in § 1. bedoeld krediet wordt voorbehouden voor de aanstelling van voordrachtgevers, volgens de modaliteiten die de Vlaamse Regering zal bepalen.

Art. 142.

In elk subregionaal tewerkstellingsgebied waar een door de Europese Gemeenschap erkende ontwikkelingszone of plattelandszone is gelegen, kan de Vlaamse Regering, per onderwijsnet, een door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde instelling voor secundair onderwijs voor sociale promotie tot stand brengen, voor zover :

a) voldaan wordt aan volgende normen :

- op de dertigste dag van het eerste schooljaar van bestaan : 250 wekelijkse lesuren/leerling;

- op de dertigste dag van het tweede schooljaar van bestaan : 500 wekelijkse lesuren/leerling;

- op de dertigste dag van het derde schooljaar van bestaan : 750 wekelijkse lesuren/leerling;

- op de dertigste dag vanaf het vierde schooljaar van bestaan : 1000 wekelijkse lesuren/leerling;

b) de instelling gehuisvest wordt in gebouwen waar door de Vlaamse Gemeenschap technisch- of beroepssecundair onderwijs wordt georganiseerd, gesubsidieerd of erkend;

c) de afdelingen voor sociale promotie gericht zijn op het verbeteren van de tewerkstellingsmogelijkheden.

Art. 143.

Als in een schooljaar de norm bedoeld in artikel 142 niet bereikt wordt, zijn de bepalingen van artikel 6 van het voornoemd koninklijk besluit nr. 461 van 17 september 1986 houdende het rationalisatie- en programmatieplan van het onderwijs voor sociale promotie van toepassing.

Art. 144.

De beslissingen die genomen werden op basis van de ministeriële omzendbrieven van 19 augustus 1981 en van 17 september 1981 houdende invoering van een systeem van urenbank voor het onderwijs voor sociale promotie, respectievelijk in het gesubsidieerd vrij en het gesubsidieerd officieel onderwijs, worden bekrachtigd.

Art. 145.

[§ 1. ] Van het aan een onderwijsinstelling toegekend aantal uren-leraar, berekend in toepassing van de bepalingen van het voornoemd koninklijk besluit van 15 december 1973, kan de Vlaamse Regering, rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden, een aanwendingspercentage vastleggen.

[§ 2. De toepassing van het in § 1 bedoelde aanwendingspercentage mag echter niet tot gevolg hebben dat een onderwijsinstelling haar minimum lesaanbod niet kan realiseren. Om dit minimum lesaanbod te kunnen realiseren wordt aan de betrokken instelling een minimum lestijdenpakket toegekend, dat bepaald wordt op basis van het aantal wekelijkse lestijden vermeld op de goedgekeurde lessentabellen, zonder dat er rekening wordt gehouden met mogelijke splitsingen maar wel met de hergroeperingsnormen zoals bepaald in het koninklijk besluit van 15 december 1973 en de minimale schoolbevolking zoals bepaald in het koninklijk besluit nr. 64 van 20 juli 1982.]

Decr.9-4-1992

Art. 146.

Art. 12, § 4 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1989, wordt aangevuld met de volgende bepaling : ...

Art. 147.

Deze titel heeft uitwerking op 1 september 1990, met uitzondering van de artikelen 133, 134, 135, 136, 137, 139 en 140, die uitwerking hebben op 1 september 1986, het artikel 146, dat uitwerking heeft op 1 januari 1990 en het artikel 144, dat uitwerking heeft op 1 september 1981.

...