OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende de delegatie van sommige bevoegdheden inzake onderwijs aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    30 JUNI 2000
  • publicatiedatum
    B.S.05/08/2000
  • datum laatste wijziging
    02/01/2012

COORDINATIE

opgeheven door Decr. XX, 9-7-2010 - B.S. 31-8-2010

De Vlaamse regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 69;

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op de artikelen 50, § 4, tweede lid, en 91, § 1, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 november 1999;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor Begroting, gegeven op 28 maart 2000;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 5 mei 2000, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 30 mei 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging;

Besluit :

Artikel 1.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het 0nderwijs, is gemachtigd om elke beslissing te nemen met betrekking tot :

1° de betaling van de inschrijvingsgelden in toepassing van artikel 50, § 4, tweede lid, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs;

2° de aanstelling als mentor en de hernieuwing hiervan in toepassing van artikel 91, § 1, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2000.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.